Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competenţelor economice la elevii de vârstă şcolară mică


Autor: Mariana Lupu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Didina Rogojină
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 decembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 februarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

educaţie economică, cunoştinţe economice, atitudini economice, gândire economică, comportamente economice, competenţe economice, cultură economică, mentalitate economică, transformări sociale, dimensiuni educaţionale, program economic, caracter universal, economie de piaţă, orientare profesională, resurse umane, eficienţă economică, model pedagogic, infuzionare, performanţe economice

Adnotare

Cercetarea Formarea competenţelor economice la elevii de vârstă şcolară mică, abordează una dintre problemele importante la etapa actuală, care ţine de educaţia economică. Sunt examinate concepţii şi teorii care favorizează elaborarea demersului de valorificare în practica educaţiei economice. S-a stabilit că educaţia economică este parte componentă a problematicii lumii contemporane şi este centrată asupra unor obiective şi mesaje noi, care determină revederea şi renovarea conţinuturilor educaţionale. Ea constituie un mijloc de formare a personalităţii elevului, prin însuşirea experienţei de muncă, a atitudinii faţă de tot ce-l înconjoară, faţă de comunitatea în care trăieşte şi vizează pregătirea economică pentru viaţa individuală şi iniţierea în problematica economiei, constituind un prim pas în direcţia formării competenţelor economice de natură cognitiv-teoretică şi acţional-practică.

A fost demonstrat că obiectivele pe care le vizează educaţia economică presupun realizarea plenară a celor trei dimensiuni ale actului educaţional: cognitivă – transmiterea de cunoştinţe; axiologică – formarea de convingeri şi atitudini, adeziunea la idealuri; praxiologică – formarea comportamentelor economice cu exigenţe valorice.

Valoarea practică a investigaţiei constă în posibilitatea aplicării modelului pedagogic în practică, prin intermediul infuzionării conţinuturilor economice în disciplinele şcolare, care implică strategii complexe sub aspectul formelor, metodelor şi tehnologiilor de lucru. În acest scop sunt elaborate fascicule de conţinuturi economice în disciplinele şcolare; microdicţionare economice; proiecte ale activităţilor didacrice şi extradidactice cu caracter economic. Demersurile teoretic şi practic sunt abordate multiaspectual şi se bazează pe principii economice, sociale, pedagogice şi psihologice. Lucrarea în ansamblu constituie o integrare a conţinuturilor economice ce favorizează formarea competenţelor.

Materialele studiului au fost valorificate prin publicaţii ştiinţifice, prin luări de cuvânt în cadrul conferinţelor ştiinţifice şi, de asemenea, au fost utilizate în practica educaţională de către învăţători şi studenţii-pedagogi.

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere conceptuale ale abordării educaţiei economice
  • 1.1 Scurt istoric al evoluţiei ştiinţei economice în lume
  • 1.2 Educaţia economică – parte componentă a problematicii lumii contemporane
  • 1.3 Fundamente psihopedagogice ale educaţiei economice şi opţiuni de realizare

CAPITOLUL II. Aspecte teoretico-metodologice de formare a competenţelor în cadrul educaţiei economice
  • 2.1 Conţinutul şi dimensiunile educaţiei economice
  • 2.2 Competenţele economice în configuraţia obiectivelor
  • 2.3 Argumente metodologice de realizare a educaţiei economice în clasele primare

CAPITOLUL III. Dimensiunea practic-operaţională a formării competenţelor economice
  • 3.1 Modalităţi şi acţiuni de diagnosticare ale competenţelor economice
  • 3.2 Validarea experimentală a modelului pedagogic de formare a competenţelor economice
  • 3.3 Rolul familiei în formarea de competenţe economice elevilor de vârstă şcolară mică