Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Principiile şi criteriile de evaluare a competenţilor profesionale ale învăţătorilor debutanţi


Autor: Constantin Petrovici
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2006
Consultant ştiinţific: Ion Achirii
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 octombrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 317.136(043)

Adobe PDF document 1.08 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

învăţător, învăţător debutant, formare profesională iniţială, formare profesională continuă, roluri didactice, funcţii didactice, aptitudinea didactică, competenţe profesionale didactice, evaluarea competenţelor profesionale, principii, criterii şi indicatori de evaluare profesională, standarde profesionale, model de evaluare, stagiu de probă, examen de definitivat

Adnotare

Teza de doctor prezintă fundamentele teoretice şi aspectele practice privitoare la evaluarea profesională a învăţătorilor debutanţi.

Pentru a stabili dacă un cadru didactic corespunde nevoilor şi cerinţelor actuale ale învăţământului, este necesar să se definească cu claritate ce se aşteaptă de la el, care sunt funcţiile şi rolurile, precum şi competenţele profesionale ale acestuia şi este nevoie de un sistem de evaluare care să evidenţieze cu claritate prezenţa şi nivelul acestora, în scopul de a determina eficienţa economică şi socială a activităţii de formare profesională iniţială şi continuă şi de a ameliora aceste activităţi, dar şi pentru a permite perfecţionarea şi avansarea în carieră a cadrelor didactice, asigurând astfel calitatea învăţământului.

în urma investigaţiei surselor teoretice şi după rezultatele obţinute prin analiza chestionarelor aplicate în cadrul investigaţiei experimentale, s-a propus un Model de evaluare a competenţelor profesionale ale învăţătorilor debutanţi pe parcursul stagiului de probă şi al examenului de definitivat, care conţine principii şi criterii de evaluare a competenţelor profesionale ale învăţătorilor debutanţi, precum şi indicatorii de performanţă şi instrumentele de evaluare specifice.

Acest model este însoţit de o metodologie care prezintă instrucţiuni de evaluare pentru perioada care începe cu un stagiu prealabil de formare şi evaluare profesională (stagiu de probă) de un an, sub îndrumarea unui mentor, şi se încheie cu evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale ale învăţătorului debutant prin examenul de definitivare în învăţământ.

Principiile şi criteriile enunţate vor fi folosite de învăţătorul debutant, pentru autoevaluare şi de către mentor, inspector, director şi consiliul de administraţie al şcolii, în evaluarea competenţelor profesionale ale stagiarului, în acest context, criteriile de evaluare devin obiective ţintă pentru învăţătorul debutant, în acest fel, evaluarea va juca două roluri majore: cel formativ, permiţându-i învăţătorului debutant să se autoevalueze, să constate nivelul de dobândire a unor competenţe profesionale şi să-şi planifice activitatea pentru a obţine rezultate acceptabile şi cel reglator, permiţând mentorului, inspectorului şi directorului să constate la rândul lor gradul de dobândire a competenţelor profesionale şi să intervină pentru ameliorare acolo unde este cazul.

Modelul de evaluare a competenţelor profesionale ale învăţătorilor debutanţi orientează şi susţine pregătirea academică a învăţătorilor debutanţi, aceştia trebuind să demonstreze o bună formare profesională în toate cele trei tipuri de cunoaştere umană (ştiinţifică, artistică, empirică) şi în toate cele trei domenii axiologice din care se formează curriculumul şcolar: cognitiv, tehnologic, artistic.

Punând în practică sistemul de evaluare a competenţelor profesionale ale învăţătorilor debutanţi propus ca model în lucrare, s-ar realiza alinierea la politicile educaţionale cele mai actuale privind evaluarea profesională a învăţătorilor.

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere conceptuale ale evaluării competenţelor profesionale ale învăţătorilor debutanţi
 • § 1. Competenţele profesiei didactice
 • 1.1. Caracteristicile conceptului de competenţă profesională pedagogică
 • 1.2. Rolurile şi funcţiile cadrului didactic în raport cu competenţa profesională didactică.
 • § 2. Evaluarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice
 • 2.1. Conceptul de evaluare profesională în învăţământ
 • 2.2. Principii şi criterii de evaluare a competenţelor profesionale ale învăţătorilor 28

CAPITOLUL П. Modelul de evaluare a competentelor profesionale ale învăţătorilor debutanţi

 • § 1. Politici de evaluare şi certificare profesională a învăţătorilor debutanţi
 • § 2. Sistemul actual de evaluare profesională a învăţătorilor în România şi Republica Moldova
 • § 3. Model de evaluare a competenţelor profesionale ale învăţătorilor debutanţi pe parcursul stagiului de probă şi al examenului de definitivat

CAPITOLUL Ш. Dimensiunea practic - operaţională a evaluării competentelor profesionale ale învăţătorilor debutanţi

 • § 1. Cadrul experiential al evaluării competenţelor profesionale
 • § 2. Studierea necesităţii unor noi forme şi instrumente de evaluare şi atestare profesională a învăţătorilor debutanţi