Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / martie /

Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderii


Autor: Burlea Ecaterina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Natalia Burlacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 martie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 martie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.17 Mb / în română

Teza

CZU 334:005(043.3)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
282 pagini


Cuvinte Cheie

management corporativ, corporaţie, eficienţă, eficientizare, diagnostic,potenţial, instrumente, gestiune eficientă

Adnotare

Titlul tezei: Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderii

Gradul ştiinţific solicitat: doctor în ştiinţe economice Structura tezei: introducerea, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 204 de titluri, 25 anexe, 150 pagini de text de bază, inclusiv 31 figuri, 23 tabele şi 12 formule. Rezultatele obţinute sunt publicate în 21 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 521.03 - Economie şi Management în domeniul de activitate.

Scopul şi obiectivele lucrării: scopul lucrării este de a reliefa şi argumenta eficientizarea managementului corporativ prin prisma diagnosticul potenţialului economico-financiar al entităţii ceea ce va permite fundamentarea deciziilor strategice în cadrul întreprinderilor şi va asigura realizarea scopurilor furnizorilor de capital. Obiectivele propuse spre realizare sunt: studierea conţinutului noţiunilor fundamentale aferente corporaţiilor şi managementului corporativ; analiza abordărilor teoretice actuale care pledează pentru conceptul de management bazat pe valoare; justificarea şi sistematizarea metodologiei de diagnostic a potenţialului economico-financiar al corporaţiilor, care permit de a identifica forţele-cheie de perfecţionare a activităţii entităţii; efectuarea aprobării punctelor de vedere privind diagnosticul potenţialului entităţii cu scopul eficientizării managementului corporativ.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei constă în: eficientizarea managementului corporativ prin prisma diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderii; reliefarea divergenţelor dintre noţiunile „analiză” şi „diagnostic”; sistematizarea şi evaluarea indicatorilor rezultativi aferenţi potenţialului economico-financiar al întreprinderii; perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ privind impunerea respectării de către entităţile economice a principiilor guvernanţei corporative; elaborarea Codului de guvernanţă corporativă, având unul din principii - principiul managementului eficient.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în demonstrarea necesităţii diagnosticului potenţialului entităţii economice şi stabilirii şirului de indicatori în vederea argumentării deciziilor manageriale, fapt ce va contribui la diagnosticul la timp şi oportun al potenţialului entităţii şi stării ei financiare şi la eficientizarea managementului corporativ. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării este determinată în principal de: aspectele teoretice fundamentate privind managementul corporativ şi diagnosticul potenţialului entităţii economice, ca instrument de eficientizare a acestuia; posibilitatea implementării propunerilor şi concluziilor formulate în vederea eficientizării managementului corporativ; promovarea echilibrului între dezvoltarea eficientă a afacerii, pe de o parte, şi etica/responsabilitatea socială, pe de altă parte.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile autorului au fost formulate ca urmare a diagnosticului potenţialului următoarelor entităţi economice: „Supraten” S.A., Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A., „Alvim-Auto” S.R.L., „Tex-Auto-Pit” şi „Cloudata” S.R.L. Principalele concluzii ale autorului, obţinute în urma cercetării, au servit drept suport pentru fundamentarea deciziilor managerilor entităţilor „Alvim-Auto” S.R.L. şi „Tex-Auto-Pit” S.R.L., iar rezultate obţinute au fost implementate de autor în cadrul entităţii economice „Cloudata” S.R.L. şi au condus la creşterea potenţialului economic, fapte confirmate de Actele de implementare.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL CORPORATIV ŞI EFICIENTIZAREA ACESTUIA ÎN BAZA DIAGNOSTICULUI POTENŢIALULUI ECONOMICO-FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII
  • 1.1. Management corporativ – formă de gestionare a întreprinderii
  • 1.2. Abordări conceptuale privind diagnosticul potenţialului întreprinderii
  • 1.3. Metode de evaluare a eficienţei managementului corporativ
  • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI ECONOMICO-FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERILOR
  • 2.1. Indicatorii generalizatori ce contribuie la diagnosticul potenţialului întreprinderii
  • 2.2. Diagnosticul potenţialului economico-financiar al întreprinderilor autohtone
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. MODALITĂŢI DE EFICIENTIZARE A MANAGEMENTULUI CORPORATIV ÎN REPUBLICA MOLDOVA
  • 3.1. Importanţa obligativităţii diagnosticului potenţialului entităţii economice
  • 3.2. Implementarea Codului de guvernanţă corporativă – ca măsură în procesul de eficientizare a managementului corporativ
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI