Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Dezvoltarea empatiei la vârsta preadolescentă


Autor: Pîslari Stela
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Igor Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Teza

CZU 159.923.2-053.5(043.3)

Adobe PDF document 3.41 Mb / în română
228 pagini


Cuvinte Cheie

empatie, tendințe empatice, capacități empatice, mediu social, trăsături de personalitate, vârsta preadolescentă

Adnotare

Domeniu de studiu: Dezvoltarea personalității la preadolescenți.

Scopul: dobândirea cunoştinţelor ştiinţifice noi privind specificul empatiei la preadolescenţi, determinarea particularităţilor de personalitate ale preadolescenţilor cu diferite niveluri de empatie, elaborarea și implementarea unui program de intervenție psihologică, orientat spre dezvoltarea empatiei. Obiectivele cercetării sunt: cercetarea literaturii psihologice cu privire la fenomenul empatiei și a particularităţilor vârstei preadolescente; stabilirea diferenţelor cu privire la nivelul empatiei în funcţie de genul şi clasa în care învaţă preadolescenţii; relevarea evoluţiei empatiei pe parcursul vârstei preadolescente în funcţie de mediul social; determinarea legăturilor dintre nivelul empatiei şi variabilele de personalitate ale preadolescenţilor (inteligența emoțională, stima de sine, alte trăsături de personalitate); elaborarea și implementarea unui program de intervenție psihologică; formularea concluziilor, recomandărilor.

Problema științifică importantă soluționată este: identificarea particularităților de formare şi dezvoltare a empatiei la preadolescenţi, evidenţierea trăsăturilor de personalitate şi a condiţiilor sociale care contribuie la dezvoltarea empatiei, analiza profilului psihologic al preadolescenţilor cu un nivel scăzut de empatie, fapt ce a permis elaborarea şi realizarea programului de dezvoltare a abilităţilor empatice. Noutatea și originalitatea științifică. Pentru prima dată, la nivel național, a fost realizat un studiu teoretico-empiric privind dezvoltarea empatiei la vârsta preadolescentă: este constatată dinamica empatiei pe parcursul vârstei de 10-15 ani; sunt stabilite diferențele de gen în manifestarea tendințelor empatice, a capacităților empatice și a inteligenței emoționale; au fost stabilite relațiile dintre empatie și stima de sine; s-a reliefat un portret psihologic specific preadolescenților empatici; a fost elaborat și implementat un program de dezvoltare a abilităților empatice la preadolescenții din clasele a V-a, a VII-a și a IX-a; s-a evidențiat că aplicarea programului psihologic influențează pozitiv dezvoltarea empatiei și dezvoltarea emoțională a personalității.

Semnificația teoretică a cercetării o constituie cercetarea şi prezentarea caracteristicilor esenţiale ale empatiei la preadolescenţi, a mecanismelor, componentelor, tipurilor, nivelurilor, factorilor determinanţi în dezvoltarea acesteia. Rezultatele studiului completează bazele teoretice ale ştiinţei psihologice cu noi cunoştinţe referitoare la particularităţile de dezvoltare a empatiei la copiii de diferite vârste. Valoarea aplicativă a tezei constă în posibilitatea aplicării programului complex de dezvoltare a abilităţilor empatice și a rezultatelor cercetării în lucrul psihologilor, profesorilor și părinților. Programul psihologic de intervenție poate fi inclus în manuale și materiale instructiv-didactice destinate psihologilor și cadrelor didactice din instituțiile preuniversitare și poate constitui baza unui ghid metodologic pentru psihologi, profesori și toți cei interesaţi de acest domeniu.

Implementarea rezultatelor științifice. Teza constituie o contribuție temeinică la îmbogățirea literaturii științifice naționale în domeniul psihologiei și este utilizată în procesul de pregătire și formare a psihologilor la Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, la cursurile Psihologia dezvoltării, Psihologia personalității, Psihologia preadolescentului, în serviciul psihologic școlar, în activitatea de consiliere psihologică.

Cuprins


INTRODUCERE
 • I. PROBLEMA EMPATIEI ÎN PSIHOLOGIE
 • 1.1. Delimitări conceptuale ale empatiei
 • 1.2. Conduita empatică – mecanism psihologic, componente, funcţii, tipuri şi niveluri
 • 1.3. Factorii empatiei. Profilul de personalitate al persoanei empatice
 • 1.4. Dezvoltarea empatiei la copiii de diferite vârste
 • 1.5. Concluzii la capitolul I

II. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A EMPATIEI LA PREADOLESCENȚI

 • 2.1. Scopul, eşantionul și metodologia cercetării
 • 2.2. Dinamica și specificul manifestării empatiei la preadolescenți
 • 2.3. Inteligența emoțională la preadolescenți
 • 2.4. Relația dintre empatie și stima de sine la preadolescenți
 • 2.5. Empatia și trăsăturile de personalitate la preadolescenți
 • 2.6. Concluzii la capitolul II

III. STRATEGII DE DEZVOLTARE A ABILITĂȚILOR EMPATICE LA PREADOLESCENȚI

 • 3.1. Caracterizarea programului de dezvoltare a abilităților empatice
 • 3.2. Prezentarea și interpretarea rezultatelor dezvoltării empatiei la preadolescenți
 • 3.3. Concluzii la capitolul III

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI