Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Descentralizarea școlilor din Israel în contextul noului managerialism


Autor: Ben Shabo Rina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Olga Blagorazumnaia
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 octombrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.61 Mb / în română
Adobe PDF document0.69 Mb / în engleză

Teza

CZU 373.07 (569.4) (043.3)

Adobe PDF document 2.80 Mb / în engleză
190 pagini


Cuvinte Cheie

centralizare, descentralizare, împuterniciri organizaționale, responsabilitate, structură ierarhică, extinderea posibilităților angajaților, relații financiare

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, lista bibliografică din 145 titluri, 146 paginide text de bază, 26 tabele, 51 figuri și 11 anexe. Numărul de publicaţii la tema tezei: 18 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 521.03 - Economie şi Management în domeniul de activitate.

Scopul şi obiectivele tezei constă în elaborarea aspectelor teoretice și metodologice, precum și ghidarea practică a aplicării descentralizării ca direcție a noului managerialism în procesul managementului școlilor din Israel. Obiectivele tezei sunt: studierea genezei și evoluției abordărilor privind teoriile moderne ale managementului în instituțiile medii de învățământ; efectuarea analizei mecanismului de gestiune organizațional-economic în baza procesului descentralizării instituțiilor medii de învățământ din Israel; crearea abordărilor științificometodice privind perfecționarea mecanismului de gestiune în instituțiile medii de învățământ din Israel. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: propunerea noțiunii „model de sistem educațional combinat”; recomandarea modelului organizational de delegarea puterii de la organele locale de gestiune ale Israelului la managementului educațional școlar în contextul decentralizării și a autogestiunii; determinarea și evedințierea unui sistem de controverse în procesul de pregătire a scopurilor și obiectivelor în politicile educaționale ale Israelului în baza informațiillor sociale primare și studiul empiric; dezvoltarea aborderii metodice pentru formarea autonomiei profesorilor; argumentarea oportunității aplicării abordări de tip coaching și propunerea metodei de crearea a unui mediu «coach» în baza unui model gradual.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea din punct de vedere științific a conceptelor teoretice și practice a managementului descentralizat în sistemul educațional al Israelului, fapt ce a determinat oportunitatea promovării noului managerialism în vederea aplicării managementului descentralizat prin metoda coaching și autogestiunea financiară.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în abordarea metodologică complexă, care se bazează pe combinarea argumentării teoretice și aplicarea practică a recomandărilor propuse. Ipoteze teoretice cunoscute privind tema cercetată sunt prezentate în publicațiile savanților israelieni și de peste hotare.

Valоarea aplicativă a lucrării constă în faptul că recomandările și concluziile propuse, vor îmbunătăți relațiile dintre autoritățile sistemului educațional local și școli într-un mediu descentralizat, iar conducerea va permite școlilor autonome să asigure o gestiune eficientă a personalului școlilor. Abordarea metodică a crării autonomiei profesorilor va permite managerului să asigure necesitățile de bază ale școlii și personalului instituției. Au fost examinate posibilitățile de utilizare a metodei „coaching” și în alte școli din Israel.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: studiile științifice sub formă de concluzii și recomandări, au fost prezentate în cadrul conferințelor științifice și publicate în reviste. De asemeni, acestea au fost recunoscute ca fiind utile pentru dezvoltarea procesului de descentralizare a managementului în școlile din Israel.