Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului pomicol în Republica Moldova (în baza datelor întreprinderilor agricole din Regiunea de Dezvoltare Nord)


Autor: Grinciuc Liliana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Aurelia Litvin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 decembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.61 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 5.37 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

antreprenoriat, dezvoltare durabilă, antreprenor, subvenții, pomicultură, tehnologii moderne, eficiență economică

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 155 de titluri, 29 anexe, 115 pagini text de bază, 41 de figuri, 30 tabele. Rezultatele sunt publicate în 17 lucrări științifice.

Scopul lucrării constă în studierea aprofundată a aspectelor teoretice şi metodologice ale antreprenoriatului pomicol și determinarea metodelor și instrumentelor manageriale ce vor asigura dezvoltarea durabilă a lui în Republica Moldova.

Obiectivele cercetării: studierea și dezvoltarea teoretico-științifică a conceptelor din domeniul antreprenoriatului și dezvoltării durabile; elucidarea dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova; analiza evoluției și a tendințelor de dezvoltare a ramurii pomicole (speciile sămânțoase și sâmburoase) în Republica Moldova; cercetarea dezvoltării antreprenoriatului pomicol din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova; analiza profilului antreprenoriatului pomicol din cadrul SRL „Domultera”; studierea modalităților de susținere a antreprenoriatului pomicol de către stat; evidențierea și analiza problemelor din domeniul antreprenoriatului pomicol în baza chestionarului; determinarea metodelor și instrumentelor manageriale ce vor asigura dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului pomicol din Republica Moldova.

Metodologia ce rcetării științifice: pe parcursul elaborării tezei, informațiile au fost colectate prin documentări directe și indirecte de cunoaștere a fenomenelor reale, fiind utilizate diverse metode clasice de cercetare: observarea empirică, analiza (cantitativă, calitativă, istorică), metoda interviului, comparația, sinteza, inducția și deducția, metoda chestionării, ilustrarea grafică și tabelară a materialelor selectate, care apoi au fost sistematizate și analizate, utilizând metodele statistice, matematice și econometrice. Noutatea și originalitatea științifică a lucrării constă în dezvoltarea noțiunilor de antreprenoriat, antreprenoriat pomicol, antreprenor, dezvoltare durabilă; determinarea metodelor și instrumentelor manageriale deasigurare a dezvoltării durabile a antreprenoriatului pomicol; evidențierea modalităților de dezvoltare durabilă a antreprenoriatului pomicol în Republica Moldova; demonstrarea necesității și importanței antreprenoriatului pomicol pentru economia națională; efectuarea unei analize complexe a domeniului „antreprenoriat pomicol” din Republica Moldova; elaborarea sortimentului de specii și soiuri pomicole cultivate în întreprinderea SRL „Domultera”, s. Domulgeni, r-nul Florești.

Problema științifică importantă soluționată constă în determinarea metodelor și instrumentelor manageriale ale antreprenoriatului pomicol din cadrul întreprinderilor autohtone, ce vor asigura dezvoltarea durabilă a lui.

Semnificația teoretică a tezei: rezultatele obținute în lucrare constituie un suport revelator de concepte teoretice și metodologice în domeniul antreprenoriatului pomicol.

Valoarea aplicativă a tezei: constă în faptul că utilizarea recomandărilor propuse, inclusiv, Sortimentului de specii și soiuri pomicole cultivate în întreprindere, elaborat și propus de către autor, va permite dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului pomicol la nivel micro și macroeconomic.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele cercetării au fost apreciate pozitiv de SRL „Domultera”, s. Domulgeni, r-ul Florești și Direcția „Politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine vegetală” a MADRM.

Cuprins


CUPRINS
ADNOTARE
LISTA TABELELOR
LISTA FIGURILOR
LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE
1 BAZELE CONCEPTUALE PRIVIND ANTREPRENORIATUL ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ
  • 1.1 Abordări teoretice ale conceptului de antreprenoriat
  • 1.2 Dezvoltarea conceptului de antreprenor și rolul acestuia în ca drul a ctivită ții antreprenoriale
  • 1.3 Dezvoltarea durabilă – concept multidimensional
  • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2 ANALIZA ANTREPRENORIATULUI POMICOL ÎN REPUBLICA MOLDOVA
  • 2.1 Caracteristica generală și tendințele de dezvoltare ale a ntreprenoriatului în Repu blica Moldova
  • 2.2 Analiza antreprenoriatului pomicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Repu blicii Moldova
  • 2.3 Profilul antreprenoriatului pomicol din cadrul SRL „Domultera”
  • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3 DIRECȚII VIZÂND DEZVOLTAREA DURABILĂ A ANTREPRENORIATULUI POMICOL
  • 3.1 Instru mentele dezvoltării durabile ale antreprenoriatului pomicol
  • 3.2 Direcțiile dezvoltării durabile a antreprenoriatului pomicol prin prisma problemelor din ramură

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE