Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / iunie /

Formarea inteligenţei sociale în adolescenţa timpurie


Autor: Platon Inga
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Igor Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.03 Mb / în română

Teza

CZU 316.61:159.922.8(043.3)

Adobe PDF document 9.55 Mb / în română
300 pagini


Cuvinte Cheie

inteligenţa socială, abordare integrativă, vârsta adolescentă, tipul de familii, climatul psihologic în familie, trăsăturile de personalitate, performanţă personală şi socială.

Adnotare

Susţinerea va avea loc la 24 iunie 2020, ora 11 în regim online

Linkul la care poate fi urmărită susținerea publică a tezei meet.google.com/iha-zaek-fqp

Structura tezei: Lucrarea este constituită din adnotare (în 3 limbi), introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, 243 surse bibliografice, 8 anexe, 156 pagini text de bază, 25 tabele şi 41figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 8 lucrări științifice.

Scopul cercetării constă în stabilirea nivelului de dezvoltare a inteligenţei sociale în adolescenţa timpurie, studierea particularităţilor inteligenţei sociale în funcţie de gen, tipul de familie şi a relaţiei de interdependenţă cu trăsăturile de personalitate, climatul psihologic din familie şi determinarea condiţiilor psihologice de dezvoltare a inteligenţei sociale la adolescenţi.

Obiectivele cercetării: analiza și sistematizarea aspectelor de conceptualizare a inteligenţei sociale pentru realizarea studiului experimental privind dezvoltarea inteligenţei sociale în adolescenţă; identificarea nivelului de dezvoltare a inteligenţei sociale la adolescenţi; determinarea diferenţelor de gen privind nivelul de dezvoltare a inteligenţei sociale la adolescenţi; stabilirea specificului inteligenţei sociale la adolescenţi din diferite tipuri de familie; identificarea relaţiei de interdependenţă între inteligenţa socială şi climatul psihologic în familie; studierea relaţiei de asociere dintre nivelul dezvoltării inteligenţei sociale şi trăsăturile de personalitate; elaborarea şi aplicarea unui program de intervenţie psihologică privind dezvoltarea inteligenţei sociale la adolescenţi; formularea concluziilor şi recomandărilor pentru profesori, psihologi și părinți privind optimizarea dezvoltării inteligenţei sociale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în faptul că, pentru prima dată la nivel național, este cercetat constructul psihologic al inteligenţei sociale, este identificat nivelul de dezvoltare a inteligenţei sociale la adolescenţi în funcţie de genul şi tipul de familie ale acestora, este cercetată relația dintre inteligenţa socială, trăsăturile de personalitate şi climatul psihologic din familia adolescenţilor, fapt ce a permis dezvoltarea inteligenţei sociale la adolescenţi prin aplicarea programului de intervenţie psihologică, cu impact pozitiv în dezvoltarea trăsăturilor de personalitate ale adolescenţilor. Rezultatele cercetării obţinute care contribuie la soluţionarea problemei ştiinţifice importante constau în determinarea condiţiilor de formare a inteligenţei sociale la adolescenţi, particularităţilor acesteia în funcție de gen, tipul de familie şi relaţia de interdependenţa dintre inteligenţa socială şi trăsăturile de personalitate pe de o parte şi climatul psihologic în familie pe de altă parte, fapt ce a permis elaborarea și implementarea programului de intervenție psihologică în scopul dezvoltării inteligenţei sociale cu efect asupra optimizării personalităţii adolescenţilor. Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în unificarea diverselor linii definitorii de cercetare a inteligenţei sociale, clarificarea cadrului teoretic privind inteligenţa socială versus concepte apropiate (inteligenţa emoţională, interpersonală, practică), formularea unei definiţii complexe a acesteia, elucidarea funcţiilor, componentelor privind dezvoltarea inteligenţei sociale în adolescenţă din perspectiva psihologiei integrative.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că rezultatele obținute servesc drept bază pentru redactarea unui ghid de bune practici, prin elaborarea, implementarea și validarea programului de intervenție psihologică pentru adolescenţi în vederea creșterii nivelului de dezvoltare a inteligenţei sociale, facilitării performanţelor relaţiilor interpersonale, contribuind astfel la integrarea şi adaptarea eficientă a adolescenţilor.

Implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele acestui studiu sunt utilizate în procesul de pregătire şi formare a psihologilor la Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială din cadrul UPS „Ion Creangă” la cursurile Psihologia dezvoltării, Psihologia educaţională. Teza constituie o contribuție temeinică la îmbogățirea literaturii științifice naționale în domeniul psihologiei și este utilizată în activitatea de consiliere psihologică la Centrul de plasament pentru copii rămaşi fără îngrijire părintească şi Locuinţă Asistată a Fundaţiei „Regina Pacis”.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND INTELIGENŢA SOCIALĂ
 • 1.1. Direcţii definitorii de conceptualizare a inteligenţei sociale
 • 1.2. Funcţii, componente şi modele teoretice ale inteligenţei sociale
 • 1.3. Aspecte relevante ale dezvoltării inteligenţei sociale în adolescenţă
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. STUDIUL EXPERIMENTAL PRIVIND DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI SOCIALE ÎN ADOLESCENŢA TIMPURIE.
 • 2.1. Organizarea cadrului metodologic al cercetării experimentale
 • 2.2. Dezvoltarea inteligenţei sociale la adolescenţi în funcţie de „gen” şi „tipul de familie”
 • 2.3. Relaţia de asociere dintre inteligenţa socială şi trăsăturile de personalitate, inteligenţa socială şi climatul psihologic din familia adolescenţilor
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. STRATEGII DE DEZVOLTARE A INTELIGENŢEI SOCIALE LA VÂRSTA ADOLESCENŢEI TIMPURII ÎN CONDIŢII EXPERIMENTALE
 • 3.1. Problema şi ipoteza de cercetare privind dezvoltarea inteligenţei sociale la adolescenţi
 • 3.2. Implementarea programului de intervenţie psihologică în vederea dezvoltării inteligenţei sociale la adolescenţi
 • 3.3. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor dezvoltării inteligenţei sociale la adolescenţi
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDARI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE