Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Autocontrolul și stabilitatea emoțională la preadolescenții cu comportament deviant


Autor: Dița Maria
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Maria Vîrlan
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.21 Mb / în română

Teza

CZU 159.922.7:316.624(043.3)

Adobe PDF document 5.43 Mb / în română
288 pagini


Cuvinte Cheie

comportament deviant, comportament normativ, autocontrol, locul controlului subiectiv, stabilitate emoțională, instabilitate emoțională, control emoțional, profil emoțional, internalitate, vârsta preadolescentă

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 199 de titluri, 7 anexe, 164 de pagini de text de bază, 54 de figuri şi 51 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 17 de lucrări științifice.

Scopul lucrării: identificarea particularităților autocontrolului și stabilității emoționale ale preadolescenților cu comportament deviant și determinarea condițiilor psihologice de diminuare a comportamentului deviant la preadolescenți prin sporirea nivelului de autocontrol și stabilitate emoțională la aceștia.

Obiectivele cercetării: analiza abordărilor teoretice ale stabilității emoționale și autocontrolului la preadolescenții cu comportament deviant; elaborarea metodologiei de diagnosticare și identificare a stabilității emoționale și autocontrolului la preadolescenții cu comportament deviant; identificarea carențelor în dezvoltarea stabilității emoționale și autocontrolului, fapt ce generează comportament deviant; identificarea relației de asociere între autocontrolul și stabilitatea emoțională și trăsăturile de personalitate ale preadolescenților devianți; evidențierea trăsăturilor de personalitate ale preadolescenților cu comportament deviant; elaborarea unui program de remediere a carențelor stabilității emoționale și autocontrolului responsabile de comportamentul preadolescentului și realizarea lui în cadrul unei intervenții psihologice speciale cu preadolescenții cu comportament deviant.

Noutatea și originalitatea științifică: au fost relevate și descrise particularitățile autocontrolului și stabilității emoționale la preadolescenții cu comportament deviant și au fost stabilite condițiile de ordin psihologic care fac posibilă dezvoltarea stabilității și autocontrolului emoțional și diminuarea comportamentului deviant la preadolescenți.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante rezidă în: identificarea particularităților stabilității și autocontrolului emoțional la preadolescenții cu comportament deviant și elaborarea unui program de intervenție psihologică centrat pe dezvoltarea prioritară a stabilității și autocontrolului emoțional, ceea ce a contribuit la diminuarea semnificativă a comportamentului deviant prin implementarea strategiilor de dezvoltare a autocontrolului și stabilității emoționale la subiecții experimentali.

Semnificația teoretică: au fost obținute cunoștințe științifice despre natura psihologică a comportamentului deviant și caracteristicile lui esențiale; despre stabilitatea emoțională și controlul emoțional al preadolescentului; despre profilul emoțional al preadolescentului cu comportament deviant; despre strategiile de dezvoltare a stabilității și autocontrolului emoțional, orientate spre identificarea și lichidarea cauzelor psihologice ce generează comportamentului deviant.

Valoarea aplicativă: elaborarea, implementarea și validarea unui program de intervenție psihologică orientat spre dezvoltarea stabilității și autocontrolului emoțional, variabile responsabile de comportamentul preadolescenților, care poate fi utilizat, în procesul educativ, cu efect benefic asupra calității comportamentului preadolescentului; propunerea unui set de recomandări practice privind eficientizarea activităților de asistență psihologică a preadolescenților cu nivel scăzut al stabilității emoționale și controlului emoțional; elaborarea și punerea în uz practic a metodologiei de diagnosticare, măsurare și evaluare a stabilității emoționale și controlului emoțional.

Implementarea rezultatelor științifice obținute: aspectele cele mai importante ale cercetării au fost discutate, analizate și implementate: în cadrul activităților științifice organizate în instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova; în procesul didactic de pregătire a specialiștilor în domeniul psihologiei, asistenței sociale din cadrul UPS ”I. Creangă” și USEM la disciplinele ”Psihosociologia devianței”, ”Psihosociologia comportamentului deviant şi strategii de susţinere a tineretului”, ”Asistența socială a elevului greu educabil”, ”Asistența socială în sistemul de probațiune”, ”Psihologia socială”; în cadrul proiectelor de

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ALE COMPORTAMENTULUI DEVIANT, AUTOCONTROLULUI ȘI STABILITĂȚII EMOȚIONALE
 • 1.1. Comportamentul deviant: delimitări conceptuale, forme, cauze
 • 1.2. Autocontrolul ca factor esenţial al comportamentului uman
 • 1.3. Stabilitatea emoţională şi funcţia ei reglatorie
 • 1.4. Particularităţile autocontrolului şi stabilităţii emoţionale la preadolescenţii cu comportament deviant
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. STUDIUL EXPERIMENTAL AL AUTOCONTROLULUI ȘI STABILITĂȚII EMOȚIONALE LA PREADOLESCENȚII CU COMPORTAMENT DEVIANT
 • 2.1. Scopul, obiectivele , ipotezele și metodologia cercetării constatative
 • 2.2. Autocontrolul și stabilitatea emoțională la preadolescenții cu comportament deviant: rezultatele studiului empiric
 • 2.3. Corelația dintre autocontrolul și stabilitatea emoțională a preadolescenților cu comportament deviant și alte trăsături de personalitate
 • 2.4. Profilul de personalitate al preadolescenților cu comportament deviant
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DEZVOLTAREA AUTOCONTROLULUI ȘI STABILITĂȚII EMOȚIONALE LA PREADOLESCENȚII CU COMPORTAMENT DEVIANT
 • 3.1. Metodologia experimentului formativ
 • 3.2. Descrierea programului de dezvoltare a autocontrolului și stabilității emoționale la preadolescenții cu comportament deviant
 • 3.3. Evaluarea eficienței programului de dezvoltare a autocontrolului și stabilității emoționale la preadolescenții cu comportament deviant
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE