Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Implementarea strategiilor de marketing ale activităţii sportive în cadrul contingentului de candidaţi din domeniu


Autor: Armanov Stanislav
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Anatolie Budevici
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Veaceslav Manolachi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 aprilie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 796:339.138

Adobe PDF document 1.66 Mb / în română
203 pagini


Cuvinte Cheie

marketing, strategii de marketing, comunicare promoţională, mijloace publicitare, politică promoţională, program promoţional, mix de marketig comunicaţional, candidaţi la studiu

Adnotare

Cercetarea prezentă a fost elaborată în direcţia perfecţionării manageriale în mişcarea sportivă şi, totodată, a determinării sistemului optim de organizare, dirijare a culturii fizice şi sportului în scopul creării specialiştilor din domeniul respectiv prin utilizarea tehnicilor de comunicaţie folosite şi în cadrul politicii promoţionale a instituţiilor sportive. Obiectivele fixate au fost corelate cu posibilităţile reale ale sportivului, vis–à–vis de accesul la satisfacţiile oferite de realizarea excelenţei în sport, întrucât o astfel de abordare este strâns legată de deontologia profesională a specialistului care conduce acest segment al pregătirii sportive, iar persoana angajată în conducerea sau supravegherea activităţilor sportive trebuie să posede calificarea necesară. Utilizarea mijloacelor publicitare în cadru programului de admitere în instituţiile de profil sportiv ar apărea ca o problemă de strictă necesitate care nu a fost cercetată din punct de vedere ştiinţific.

Eficientizarea pregătirii de marketing a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior de cultură fizică poate fi realizată numai cu condiţia orientării spre direcţia intensificării procesului de instruire în baza modificării conţinuturilor teoretico-practice ale disciplinei „Management şi marketing în sistemul educaţiei fizice şi sportului” şi aplicării metodologiei care include studentul în totalitate în cadrul activităţilor operaţionale.

Aplicarea cursurilor elaborate în cadrul cercetării, ce includ marketingul informaţional în procesul de pregătire a specialiştilor în domeniul educaţiei fizice şi sportului, contribuie la formarea competenţelor de marketing, necesare însuşirii cunoştinţelor teoretico-practice a procesului instructiv-educativ. Cuvinte cheie: marketing, strategii de marketing, comunicare promoţională, mijloace publicitare, politică promoţională, program promoţional, mix de marketig comunicaţional, candidaţi la studiu.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Probleme strategice ale activităţii de marketing din domeniul sportiv
 • 1.1. Marketingul ca funcţie managerială şi marketingul în sport
 • 1.2. Tendinţe şi orientări moderne în contextul strategiei de marketing al sportului
 • 1.3. Particularităţile perioadei de vârstă a candidaţilor pentru a-şi urma studiile în învăţăntul superior de profi
 • 1.4. Finalităţi ale pregătirii studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport cu specific în marketing

CAPITOLUL 2. Metodele, organizarea şi aprobarea rezultatelor cercetării
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Analiza, sinteza şi generalizarea datelor literaturii de specialitate
 • 2.3. Examinarea documentaţiei de lucru din cadrul procesului de pregătire a studenţilor de la educaţia fizică
 • 2.4. Chestionarea sociologică (anchetare, discuţii)
 • 2.5. Observaţiile pedagogice
 • 2.6. Nota de experţi, rating şi autoapreciere
 • 2.7. Monitorizarea pedagogică
 • 2.8. Testul zonal
 • 2.9. Experimentul pedagogic
 • 2.10. Prelucrarea matematică a datelor statistice şi prezentarea lor grafică.
 • 2.11. Organizarea cercetării

CAPITOLUL 3. Determinarea cunoştinţelor şi competenţelor de marketing necesare pentru elaborarea strategiilor
 • 3.1. Necesitatea elaborării concepţiei de marketing managerial în domeniul culturii fizice şi sportului în Republica Moldova
 • 3.2. Necesitatea schimbării din planurile de învăţământ a cursului „Management şi marketing în sistemul educaţiei fizice şi sportului” cu cel de „Marketing sportiv”
 • 3.3. Necesitatea elaborării îndrumarului specializat al studentului şi ghidului candidatului la instituţiile specializate de cultură fizică, ca bază de implementare a strategiilor de marketing ale activităţii sportive

CAPITOLUL 4. Argumentarea experimentală a utilizării mixului de marketing comunicaţional în cadrul procesului de admitere a instituţiei de profil specializat
 • 4.1. Piaţa şi importanţa strategiei de piaţă în cadrul politicii de marketing a organizaţiei cu profil sportiv
 • 4.2. Aprecierea nivelului cunoştinţelor teoretice şi practice în baza datelor obţinute prin întermediul Programului de marketing comunicaţional cu privire la procesul de admitere şi cel instructiv educativ realizat la nivelul U.S.E.F.S
 • 4.3. Aprecierea nivelului cunoştinţelor teoretice şi practice în baza datelor obţinute în cadrul disciplinei „Marketing sportiv”