Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / mai /

Dezvoltarea calitǎţilor motrice la elevii din învǎţǎmântul gimnazial în baza dozǎrii diferenţiate a efortului fizic


Autor: Mocanu George Dǎnuţ
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Ion Carp
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
CSS: DH 40-13.00.04-27.03.08
Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 mai 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Cuvinte Cheie

aptitudini motrice, dozare orientativă şi diferenţiată, accesibilitate, calităţi motrice combinate, sistem de lecţii, parametrii efortului fizic, influenţǎ reciprocă, programare ştiinţifică, sisteme de acţionare, densitate motrică şi funcţională

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie 237 surse, 234 pagini, 142 pagini în partea fundamentalǎ, 10 tabele, 63 figuri şi 46 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu : pedagogia învăţământului gimnazial în aspectul educaţiei fizice

Scopul cercetării îl constituie argumentarea ştiinţifică a eficienţei procesului instructiv-educativ la educaţie fizică şi perfecţionarea pe baza dozării diferenţiate a efortului fizic, orientat spre dezvoltarea calităţilor motrice pe perioada ultimului an al ciclului gimnazial. Obiectivele tezei sunt: studierea şi generalizarea datelor literaturii de specialitate privitoare la procesul de dezvoltare a calităţilor motrice în lecţia de educaţie fizică în ciclul gimnazial; aprecierea nivelului de dezvoltare a calităţilor motrice de bază, a formelor lor de manifestare precum şi a calităţilor motrice combinate în gimnaziu; planificarea conţinuturilor (mijloace, metode) în vederea dezvoltării calităţilor motrice prin dozarea diferenţiată a efortului fizic (elaborarea programei experimentale); argumentarea teoretică şi experimentală a procesului de dezvoltare a calităţilor motrice prin dozarea diferenţiată a efortului fizic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este generată de: optimizarea tehnologiei de acţionare vizând procesul de educare a calităţilor motrice, concretizată în obiectivele şi conţinuturile programei experimentale; diversitatea şi accesibilitatea sistemelor de acţionare pentru fiecare aptitudine motrică la nivelul celor trei grupe valorice constituite; stabilirea unui raport optim efort-pauză diferenţiat în funcţie de nivelul grupei; plasarea ciclurilor tematice pentru favorizarea transferului dintre aptitudini şi influenţe pozitive asupra deprinderilor motrice.

Valoarea teoretică constă în conceperea şi argumentarea metodologiei de dezvoltare a calităţilor motrice şi combinaţiilor acestora, în planificarea pe unităţi de învăţare distincte, aspecte complementare tehnologiei pregătirii fizice a elevilor la finalul pubertăţii.

Valoarea aplicativă a cercetării se caracterizează prin: forma distinctă de proiectare a unităţilor de învăţare la nivelul celor trei grupe valorice pentru fiecare calitate motrică şi combinaţiile acesteia; valorile parametrilor efortului fizic ca dozare diferenţiată, cuantificate în durată, număr de serii şi repetări, valoarea şi natura pauzelor acordate distinctiv pe grupe valorice; plasarea raţională a sistemelor de lecţii în vederea optimizării permanente a capacităţii de efort şi alternării diferitelor sisteme energetice.

Implementarea rezultatelor cercetării. Datele rezultate în urma investigării ştiinţifice privitoare la dezvoltarea calităţilor motrice prin dozarea diferenţiată a efortului fizic în gimnaziu au fost implementate în unităţi şcolare din judeţele Galaţi şi Tulcea. Ele pot fi utilizate în procesul instructiv-educativ de către cadrele de specialişti din domeniu şi ca material ştiinţifico-metodic de către studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport la disciplinele „Teoria educaţiei fizice şi sportului” şi „Metodica educaţiei fizice pe grupe de vârstă”.

Problema ştiinţifică actuală de importanţă majoră în domeniu soluţionată o constituie folosirea insuficientă a unor forme diversificate de exersare în procesul de educare a aptitudinilor motrice, ce ar permite îmbunătăţirea vizibilă a indicatorilor pregătirii fizice, în condiţiile în care lucrul frontal utilizat preponderent conduce în majoritatea cazurilor la rezultate nesatisfăcătoare sub acest aspect.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICO-METODICE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA CALITǍŢILOR MOTRICE ÎN CADRUL LECŢIILOR DE EDUCAŢIE FIZICǍ DIN ÎNVǍŢǍMÂNTUL GIMNAZIAL PRIN DOZAREA EFORTULUI FIZIC
 • 1.1. Caracterizarea generală a procesului de dezvoltare a calităţilor motrice în cadrul lecţiilor de educaţie fizică în învăţământul gimnazial
 • 1.2. Analiza particularităţilor de vârstă, morfo-funcţionale şi psihologice ce condiţionează procesul de dezvoltare a calităţilor motrice la elevii din gimnaziu
 • 1.3. Aspecte teoretico-metodice ale dozării efortului fizic în cadrul lecţiilor de educaţie fizică în învăţământul gimnazial
 • 1.4. Dozarea diferenţiatǎ a efortului fizic orientatǎ spre dezvoltarea calitǎţilor motrice
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL PROCESULUI DE DEZVOLTARE A CALITǍŢILOR MOTRICE LA ELEVII DIN ÎNVǍŢǍMÂNTUL GIMNAZIAL PRIN DOZAREA DIFERENŢIATǍ A EFORTULUI FIZIC
 • 2.1. Metodologia cercetǎrii aplicative
 • 2.2. Analiza sociologică a rolului şi importanţei calităţilor motrice în procesul didactic la disciplina educaţie fizică
 • 2.3. Investigarea nivelului de dezvoltare morfo-funcţională şi pregătire fizică în cadrul experimentului constatativ
 • 2.4. Determinarea căilor de influenţare asupra procesului de dezvoltare a calităţilor motrice prin dozarea diferenţiată a efortului fizic la elevii din ciclul gimnazial
 • 2.5. Elaborarea şi argumentarea ştiinţificǎ a programei experimentale orientatǎ spre dezvoltarea calitǎţilor motrice prin dozarea diferenţiatǎ a efortului fizic
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALǍ A EFICIENŢEI DEZVOLTǍRII CALITǍŢILOR MOTRICE LA ELEVII DIN ÎNVǍŢǍMÂNTUL GIMNAZIAL PRIN DOZAREA DIFERENŢIATǍ A EFORTULUI FIZIC
 • 3.1. Analiza nivelului de dezvoltare a calităţilor motrice la elevii din grupele experimentale şi martor
 • 3.2. Dinamica indicatorilor motrici la elevii grupelor martor si experimentalǎ prin aplicarea dozării diferenţiate a efortului fizic
 • 3.3. Investigarea interdependenţei dintre probele de control utilizate în verificarea nivelului de dezvoltare a calităţilor motrice
 • 3.4. Argumentarea eficacităţii dezvoltării calităţilor motrice la elevii din gimnaziu prin dozarea diferenţiată a efortului fizic
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDǍRI