Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Dezvoltarea capacităţilor coordinative şi influenţa lor asupra performanţei motrice a elevilor din treapta învăţământului primar


Autor: Moisescu Petronel Cristian
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Andrei Rotaru
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
CSS: DH 40-13.00.04-27.03.08
Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română

Cuvinte Cheie

elevi, învăţământ primar, curricula de educaţie fizică, capacităţi motrice, capacităţi coordinative, performanţă motrice, parametri somatici, parametri motrici

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări practicometodice, bibliografie din 256 numiri, 6 anexe, 138 de pagini text de bază. În textul tezei sunt inserate 24 de tabele şi 56 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pedagogia.

Scopul şi obiectivele lucrării: îmbunătăţirea procesului instructiv educativ şi sporirea performanţei motrice la elevii din treapta învăţământului primar. Obiectivele lucrării sunt:

1. Verificarea şi aprecierea procesului evolutiv al capacităţilor motrice şi determinarea perioadelor senzitive ale acestora. 2. Elaborarea şi experimentarea sistemului de mijloace specifice pentru dezvoltarea capacităţilor coordinative şi evidenţierea influenţei acestora asupra performanţei motrice. 3. Argumentarea teoretică şi experimentală a proiectării sistemului de mijloace dezvoltării capacităţilor coordinative a elevilor din clasele ciclului primar. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: s-a încercat în premieră de a spori gradul de manifestare şi influenţă a capacităţilor coordinative asupra performanţei motrice a elevilor din clasele primare.

Semnificaţia teoretică: stabilirea structurii şi formelor de manifestare a capacităţilor coordinative în vederea estimării gradului şi caracterului interconexiunii factorilor coordinativi, dinamica dezvoltării lor sub influenţa procesului instructiv-educativ cu orientarea lui asupra sporirii performanţei motrice a subiecţilor supuşi cercetării.

Valoarea aplicativă a lucrării: creearea posibilităţilor de utilizare largă de către pedagogii care lucrează la aceste nivele de vârstă, a rezultatelor experimentale în cadrul lecţiilor de educaţie fizică şcolară la treapta primară în vederea perfecţionării documentelor şcolare de proiectare a procesului educaţional.

Problema ştiinţifică actuală de importanţă majoră în domeniu soluţionată vizează abordarea lecţiei de educaţie fizică din perspectiva utilizării preponderente a mijloacelor pentru dezvoltarea capacităţilor coordinative, а copiilor din treapta învăţământului primar. Cercetarea a demonstrat că gestionarea raţională a mijloacelor în cadrul orei de educaţie fizică, prin utilizarea modelului teoretic propus determină un nivel superior de manifestare a capacităţilor coordinative şi implicit a performanţei motrice, conducând la o mai bună realizare a obiectivelor lecţiei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării au fost expuse şi editate în culegerile conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale din România şi Moldova. Modelarea procesului de educaţie fizică a fost aplicată în procesul de studii a trei şcoli reprezentative din municipiul Galaţi: Colegiul Naţional „Costache Negri”, Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” şi Şcoala numărul 26.

Cuprins


1. CAPACITĂŢILE COORDINATIVE ŞI ROLUL LOR ÎN ACTIVITĂŢILE MOTRICE PRACTICATE ÎN ŞCOALĂ
 • 1.1. Repere conceptuale privind capacităţile coordinative ale omului
 • 1.2. Locul şi importanţa capacităţilor coordinative şi performanţei motrice – două laturi implicate în procesul educaţiei fizice şcolare
 • 1.3. Particularităţile de vârstă ale elevilor din treapta învăţământului primar şi impactul capacităţilor coordinative asupra dezvoltării fizice şi motrice a acestora
 • 1.4. Aspecte metodice privind organizarea procesului de educaţie fizică a elevilor din clasele primare
 • 1.5. Concluzii generale la capitolul 1

2. APRECIEREA DEZVOLTĂRII SOMATO-MOTRICE ŞI A NIVELULUI DE MANIFESTARE A CAPACITĂŢILOR COORDINATIVE ALE ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE
 • 2.1. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.2. Analiza indicilor somatici în funcţie de vârsta elevilor din clasele primare
 • 2.3. Aprecierea nivelului dezvoltării capacităţilor motrice în funcţie de vârsta elevilor din clasele primare
 • 2.4. Nivelul dezvoltării capacităţilor coordinative în funcţie de vârsta elevilor din clasele primare
 • 2.5. Generalizări de ordin metodologic privind dezvoltarea capacităţilor coordinative în cadrul lecţiei de educaţie fizică
 • 2.6. Caracteristica mijloacelor specifice dezvoltării capacităţilor coordinative la elevii din clasele primare
 • 2.7. Concluzii generale la capitolul 2

3. DETERMINAREA PE CALE EXPERIMENTALĂ A GRADULUI DE DEZVOLTARE A CAPACITĂŢILOR COORDINATIVE ALE ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR
 • 3.1. Analiza indicilor somatici a elevilor din clasele primare
 • 3.2. Dinamica parametrilor motrici a elevilor cuprinşi în experimentul pedagogic
 • 3.3. Evoluţia capacităţilor coordinative a elevilor claselor primare
 • 3.4. Determinarea experimentală a aspectului calitativ de însuşire a disciplinei „educaţie fizică” de către elevii claselor primare
 • 3.5. Concluzii generale la capitolul 3