Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Repere psiho-pedagogice în activitatea de consiliere şi orientare în învăţământul preuniversitar (Din perspectiva educaţiei lingvistice şi literare)


Autor: Maria Carmen Fekete
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Vlad Pâslaru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

aptitudini, axiologie, cadru didactic, competenţe, comunicare, consilier, consiliere, consiliat, diriginte, educaţie lingvistică, educaţie literar-artistică, elev cititor, cultură proprie, cultură şcolară, norme, orientare, trebuinţe, valori

Adnotare

Cercetarea are ca obiect consilierea şi orientarea şcolară în contextul educaţiei lingvistice şi literare a adolescenţilor. Autoarea a fundamentat teoretic şi a validat experimental repere pentru COŞ – a redefinit activitatea de consiliere şi orientare şcolară, subiecţii COŞ, a dedus principii specifice COŞ, a elaborat şi a validat experimental un sistem de modele didactic-educative şi de consiliere şcolară.

Conceptele cheie pe care s-a întemeiat cercetarea sunt: aptitudini, axiologie, cadru didactic, competenţe, comunicare, consilier, consiliere, consiliat, diriginte, educaţie lingvistică, educaţie literarartistică, cultură proprie, cultură şcolară, norme, orientare, trebuinţe, valori.

Sunt descrise unele repere teoretice privind activitatea de consiliere şi orientare şcolară prin prisma hermeneuticii generale şi a hermeneuticii literare.

Consilierea văzută ca ştiinţă a educaţiei a presupus dezvoltarea unor concepţii legate de educaţia adolescenţilor precum: dezvoltarea psihointelectuală a acestora prin mijloace lingvistice, literare, psihologice. În baza studiului teoretic cu privire la ideile, concepţiile şi teoriile consilierii şi orientării şcolare, autoarea a elaborat o concepţie proprie privind activitatea de consiliere, conform căreia consilierea şi orientarea şcolară trebuie să afecteze toţi adolescenţii, nu doar pe cei cu nevoi speciale, demersul profesorului consilier fiind orientat la satisfacerea trebuinţelor specifice adolescenţilor, iar activitatea de COŞ fiind nu doar apanajul psihologului şcolar ci a tuturor subiecţilor educaţiei, în primul rând al părinţilor şi cadrelor didactice.

Caracterul general al COŞ şi redefinirea subiecţilor consilierii, precum şi inventarul de trebuinţe specifice adolescenţilor, stabilite în baza cercetării atitudinilor acestora faţă de principalele valori şi instituţii aferente vieţii adolescenţilor - achiziţii originale ale autoarei, sunt fundamentate teoretic şi experimental în contextul educaţiei lingvistice şi literare a liceenilor. În acest scop, autoarea a elaborat şi a experimentat un sistem de modele de COŞ în contextul activităţilor din cadrul disciplinei şcolare Limba şi literatura română, prin intermediul cărora au fost validate caracteristicile definitorii ale adolescentului aflat în dublă ipostază de consiliat şi de cititor de literatură/subiect cultural, precum şi caracteristicile de bază ale profesorului de LLR, în dubla activitate de profesor şcolar şi de consilier şcolar. Se demonstrează, de asemenea, că disciplina şcolară Limba şi literatura română deţine cele mai importante potenţialităţi în COŞ, datorită celor două activităţi umane definitorii, comunicativă şi literară S-a constituit astfel o concepţie integrativă de EL/ELA şi de COŞ, care realizează o abordare holistică a activităţii de consiliere şi orientare în contextul educaţiei lingvistice şi literare.

Rezultatele cercetării sunt adresate factorilor de decizie, conceptorilor de curriculum, autorilor de manuale, cadrelor didactice.

Cuprins


CAPITOLUL I. Conceptul de consiliere şi orientare şcolară în invăţământul liceal
 • 1.1. Repere teoretice privind conceptele de consiliere şi orientare şcolară
 • 1.2. Hermeneutica activităţii de consiliere şi orientare şcolară
 • 1.3. Activitatea de consiliere şi rolurile consilierului
 • 1.4. Modele şi teorii în activitatea de consiliere şi orientare şcolară
 • 1.4.1. Modele şi perspective (direcţii) de consiliere şi orientare şcolară
 • 1.4.2. Teorii socio-psihologice în comunicarea interindividuală
 • 1.4.3. Conceptul de consiliere şi orientare şcolară prin educaţia lingvistică şi literarartistică
 • 1.4.3.1. Conceptele de comunicativitate şi competenţă comunicativă în activitatea de consiliere şi orientae şcolară
 • 1.4.3.2. Comunicarea în consilierea şi orientarea şcolară
 • 1.4.3.3. Pedagogia literaturii în consilierea şi orientarea şcolară
 • 1.5. Repere metodologice şi experienţiale de formare şi consiliere generală, lingvistică şi literară a tinerilor în şcoală
 • 1.5.1. Repere metodologice pentru consilierea şi orientarea şcolară
 • 1.5.2. Repere privind modele de programe de consiliere
 • 1.5.3. Specificul consilierii în raport cu universul educaţional al adolescenţilor

CAPITOLUL II. Valori ale consilierii şi orientării şcolare a liceenilor şi competenţele profesionale ale consilierului
 • 2.1. Modelizarea teoretico-experimentală a consilierii şi orientării şcolare
 • 2.1.1.Exerciţiu de constatare. Stabilirea nivelului de acceptare/nonacceptare a relaţiei de consiliere pentru adolescenţi aflaţi în învăţământul liceal
 • 2.1.2.Exerciţiu de formare a competenţelor de consiliere: a solicita/a realiza consilierea
 • 2.1.3. Exerciţiul de evaluare a competenţelor de consiliere
 • 2.2. Competenţa de comunicare ca mijloc de realizare a activităţii de consiliere şi orientare şcolară
 • 2.3. Modele pedagogice de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva educaţiei lingvistice şi literare
 • 2.3.1.Atitudinile adolescenţilor faţă de valori
 • 2.3.2. Modele psihopedagogice generale de consiliere şi orientare şcolară
 • 2.3.3. Modele cu suport literar şi artistic
 • 2.3.4. Modelul Călători şi călătorii în consilierea şi orientarea şcolară în cadrul educaţiei lingvistice şi literare
 • 2.3.5. Valori ale comunicării cadrelor didactice în procesul de consiliere şi orientare şcolară, în aprecierea adolescenţilor