Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / mai /

Perfecţionarea managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare


Autor: Cuciureanu Gheorghe
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2015
Consultanţi ştiinţifici: Anatol Rotaru (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Alexandru Stratan
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 mai 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.88 Mb / în română

Teza

CZU 001.89:005(478)(043)

Adobe PDF document 5.92 Mb / în română
383 pagini


Cuvinte Cheie

cercetare-dezvoltare; globalizare; cooperare internaţională; politica ştiinţei; analiză bibliometrică; sistem de inovare; obiective UE; resurse în cercetare; evaluare; recunoaştere internaţională

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 519 titluri, 16 anexe, 259 pagini text de bază, 30 figuri, 29 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 72 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie aspectele teoretice şi practice ale funcţionării sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare şi a modernizării acestuia prin politici specifice.

Scopul tezei constă în fundamentarea şi elaborarea căilor de perfecţionare a managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare. Obiective ale cercetării: stabilirea influenţei fenomenului de globalizare asupra sistemelor naţionale de cercetare-dezvoltare (CD); evaluarea performanţelor sistemului CD din Republica Moldova şi a nivelului de integrare a acestuia în circuitul ştiinţific internaţional; identificarea soluţiilor pentru perfecţionarea managementului sistemului şi elaborarea recomandărilor de politici ale ştiinţei.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în abordarea multidimensională a perfecţionării managementului unui sistem naţional CD; determinarea gradului de internaţionalizare a ştiinţei moldoveneşti şi analiza structurală a acesteia; adaptarea practicii internaţionale la condiţiile concrete ale sistemului CD a Republicii Moldova; stabilirea principiilor şi elaborarea măsurilor de politică a ştiinţei necesare dezvoltării sistemului naţional în condiţiile globalizării, ţinând seama de necesitatea autoorganizării şi orientării spre necesităţile economice şi sociale.

În lucrare sunt evidenţiate 7 rezultate principial noi pentru ştiinţă şi practică care permit soluţionarea problemei ştiinţifice aplicative de perfecţionare a managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare şi contribuie la dezvoltarea scienţticii în Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică este determinată de abordarea sistemică, analiza complexă a problemelor sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, diversitatea măsurilor de politică a ştiinţei examinate, stabilirea şi soluţionarea unor sarcini principiale noi, care determină esenţa managementului cercetării-dezvoltării în contextul proceselor de globalizare.

Valoarea aplicativăderivă din faptul că recomandările practice pot fi utilizate de către organismele naţionale responsabile de coordonarea şi dezvoltarea sistemelor naţionale de cercetare-dezvoltare, iar o parte importantă a concluziilor formulate poate servi drept bază teoretică la elaborarea unor strategii şi politici ale ştiinţei. Rezultatele studiului au fost implementate în diferite acte şi instrumente de reglementare a sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, aprobate în special de CŞSDT şi CNAA.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE ALE MANAGEMENTULUI CERCETĂRII-DEZVOLTĂRII
 • 1.1. Scientica ca bază ştiinţifică a managementului sistemului de cercetare-dezvoltare
 • 1.2. Particularităţile activităţilor ştiinţifice şi ale organizării acestora
 • 1.3. Cercetarea ştiinţifică ca factor al dezvoltării economice
 • 1.4. Rolul statului în managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. RELAŢIA GLOBALIZARE-ŞTIINŢĂ ŞI IMPLICAŢII PENTRU SISTEMELE NAŢIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE
 • 2.1. Procesele de globalizare şi influenţa ştiinţei
 • 2.2. Caracteristicile şi tendinţele globale ale ştiinţei şi tehnologiilor
 • 2.3. Internaţionalizarea cercetării-dezvoltării – manifestare a proceselor globale
 • 2.3.1. Factorii şi motivele internaţionalizării cercetării-dezvoltării
 • 2.3.2. Cooperarea ştiinţifică internaţională
 • 2.3.3. Globalizarea activităţilor ştiinţifice şi tehnologice de către companiile transnaţionale
 • 2.3.4. Mobilitatea internaţională
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE SISTEMULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE DIN REPUBLICA MODOVA ŞI ALE MANAGEMENTULUI ACESTUIA
 • 3.1. Evoluţia politicilor ştiinţei în Republica Moldova
 • 3.1.1. Modelul sovietic al cercetării-dezvoltării
 • 3.1.2. Perioada 1991-1998
 • 3.1.3. Perioada 1998-2004
 • 3.1.4. Perioada 2004-2014
 • 3.2. Vizibilitatea ştiinţei din Republica Moldova în context global şi procesele de internaţionalizare a acesteia
 • 3.2.1. Poziţia ştiinţei din Republica Moldova în plan ştiinţific regional şi global
 • 3.2.2. Internaţionalizarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare
 • 3.2.3. Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare prin prisma evaluărilor externe
 • 3.3. Analiza structurală a sistemului naţional de cercetare-dezvoltare
 • 3.3.1. Resurse
 • 3.3.2. Performanţe
 • 3.3.3. Problemele structurale şi acţiunile de soluţionare a acestora
 • 3.4. Progresele sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în atingerea obiectivelor paneuropene
 • 3.4.1. Integrarea în Spaţiul European de Cercetare
 • 3.4.2. Evoluţia spre o Uniune a Inovării
 • 3.5. Trăsăturile şi problemele-cheie ale sistemului naţional de cercetare-dezvoltare
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. NOI ABORDĂRI ŞI INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN ELABORAREA ŞI PROMOVAREA POLITICILOR ŞTIINŢEI
 • 4.1. Indicatori statistici
 • 4.2. Analiza bibliometrică şi altmetrică
 • 4.3. Prevederea tehnologică
 • 4.4. Abordări utilizate pentru atingerea obiectivelor "Europa 2020"
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. CĂI DE DEZVOLTARE A MANAGEMENTULUI SISTEMULUI NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
 • 5.1. Dezvoltarea managementului sistemelor de cercetare-dezvoltare din alte ţări
 • 5.2. Elementele de bază ale perfecţionării managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare
 • 5.3. Cooperarea internaţională - instrument prioritar al managementului cercetării-dezvoltării în condiţiile globalizării
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI