Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iulie /

Metodologa pregătirii specifice a juniorilor I (12-13 ani) în dansul sportiv


Autor: Grigore Virgil
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Teodor Grimalschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iulie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în română

Teza

CZU 796.015:793.3(053.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
193 pagini


Cuvinte Cheie

metodologie, dans sportiv, periodizarea antrenamentului sportiv, model de planificare, stadiul I al antrenamentului sportiv, pregătire specifică, pregătire integrală, vârsta junioratului

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 198 titluri, 193 pagini, 146 text de bază, 15 tabele, 57 figuri, 13 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 26 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pedagogie.

Scopul lucrării. Scopul cercetării constă în modernizarea procesului de antrenament prin abordarea metodologiei de pregătire specifică a juniorilor I (12-13 ani) în dansul sportiv.

Obiectivele lucrării: 1. Studierea şi analiza teoriei şi practicii moderne de adoptare a valorilor metodologice de antrenament în dezvoltarea capacităţii de performanţă în dansul sportiv. 2. Evidenţierea particularităţilor de pregătire sportivă a dansatorilor juniori I pe durata unui ciclu anual de antrenament. 3. Stabilirea şi elaborarea structurii şi conţinutului metodologic al sistemului de pregătire specifică în antrenamentul de bază al dansatorilor juniori I (12-13 ani). 4. Verificarea experimentală şi confirmarea eficacităţii sistemului de pregătire specifică a dansatorilor juniori I în baza metodologiei abordate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică se constituie din completarea fondului metodologic de pregătire sportivă a dansatorilor de 12-13 ani. S-a conturat modelul pregătirii morfofuncţionale al dansatorilor juniori I constituind armonia în cuplu. S-a stabilit eficienţa şi ponderea componentelor pregătirii integrale, utilizînd elementele-cheie ale metodologiei antrenamentului sportiv prin aplicarea unui sistem modern de planificare de atingere a rezultatelor superioare de concurs.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul dansului de performanţă, o constituie integrarea componentelor antrenamentului sportiv al dansatorilor de 12 – 13 ani în scopul optimizării metodologiei de pregătire specifică, ca premisă favorabilă pentru dezvoltarea capacităţii de performanţă şi obţinerii unor rezultate notabile în concursurile importante.

Semnificaţia teoretică rezidă din analiza obiectivelor stadiului I şi a integrării componentelor antrenamentului de dans sportiv; din evidenţierea manifestărilor specifice vârstei junioratului; din conceperea unei variante de periodizare a procesului de antrenament, corespunzătoare categoriei de clasificare sportivă aleasă; din argumentarea metodologiei de dezvoltare a capacităţii de performanţă în cazul dansului sportiv.

Valoarea aplicativă a lucrării este oferită de: eşalonarea procesului de antrenament pe macrostructuri, pe durata unui ciclu anual; stabilirea unor obiective de instruire care se reflectă în abordarea componentelor antrenamentului în interdependenţă directă; combinarea mijloacelor de pregătire tehnică, fizică şi artistică şi integrarea acestora în diferite coregrafii care să conducă spre dezvoltarea capacităţii de performanţă şi, implicit, spre atingerea obiectivelor de performanţă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Metodologia de pregătire specifică a dansatorilor juniori I (12-13 ani) a fost implementată în procesul de antrenament al dansatorilor din cluburile de dans sportiv din Bucureşti, Galaţi, Craiova, Constanţa, Republica Moldova şi a constituit materiale metodico-ştiinţifice în pregătirea specialiştilor de dans sportiv în cadrul Federaţiei Române de Dans Sportiv. ANNOTATION Grigore Virgil: The Methodology of the Specific Training of Junior I (12-13 years old) in Dancesport: Ph.D Thesis in Pedagogy. Chisinau, 2015 The structure of the thesis: foreword, three chapters, general conclusions and recommendations, bibliography of 198 titles, 193 pages, 146 basic texts, 19 tables, 58 graphics, 13 annexes. The research findings are published in 26 scientific papers.

Study field: Pedagogy

The purpose of the thesis: the purpose of the research is to modernize the training process using the specific training methodology of Junior 1 (12-13 years old) in dancesport. The goals of the thesis: 1. Study and analysis of the modern theory and practice of adopting the methodological training values for performance building capacity in dancesport. 2. Highlighting the specifics of the sports training for Junior I dancers during a competitional year. 3. Establishing and developing methodological structure and content for the specific training system of Junior I dancers (12-13 years old). 4. Experimental checking and confirmation of the Junior I dancers specific training system effectiveness based on the selected research methodology.

Scientific originality and novelty consists of completing the sports training methodology for the 12-13 years old dancers. It was outlined the morphofunctional preparation model for Junior I dancers through building the couple’s harmony by using computerized devices. It was established the efficiency and the weight of the full training components, using the key elements of the sports training methodology by applying a modern planning system in order to achieve superior competition results.

The important scientific problem solved in competitional dancesport is the integration of the 12-13 years old dancers’ sports training components in order to optimize the specific training methodology as a favorable prerequisite for the development of the performance capacity and to obtain significant results in major competitions.

The theoretical significance results from the analysis of the stage I objectives and of the Junior age specific dance training components' defining dimensions, as well as from the Junior age specific behavior highlighting, and the design of a phased training process, corresponding to the specific sports classification chosen and from the dance performance enhancement methodology in dancesport.

The applied value of the thiesis is given by: the scheduling of the training process based on macrostructures during a competitional year; the establishing of the training targets reflected in the interrelated training components addressed; the combination of the technical, artistic and physical skills in various choreographies leading to the performance capacity development and thus achieving the performance objectives.

The implementation of the scientific results. The specific training methodology for Junior I dancers (12-13 years old) was implemented in dancers’ training in dance clubs in Bucharest, Galati, Craiova, Constanta, Republic of Moldova and constituted methodical and scientific materials for the preparation of the Romanian DanceSport Federation's specialists.

Cuprins


1. CADRUL GENERAL EPISTEMOLOGIC AL METODOLOGIEI PREGĂTIRII SPECIFICE A JUNIORILOR I ÎN DANSUL SPORTIV
 • 1.1. Tendinţele metodologiei antrenamentului în dansul sportiv
 • 1.2. Specificitatea conţinutului motric din dansului sportiv şi implicaţiile acesteia asupra metodologiei de pregătire
 • 1.3. Vârsta juniorului I şi manifestările definitorii ale capacităţii de performanţă a dansatorului
 • 1.4. Particularităţile stadiului I al metodologiei antrenamentului de bază în dansul sportiv
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL METODOLOGIC AL PREGĂTIRII SPECIFICE A JUNIORILOR I (12 – 13 ANI) ÎN DANSUL SPORTIV
 • 2.1. Metodologia cercetării
 • 2.1.1. Metode de colectare a datelor cercetării
 • 2.1.2. Metode de prelucrare statistico-matematică
 • 2.1.3. Teste şi probe aplicate în vederea investigării pregătirii juniorilor I (12 – 13 ani) în dansul sportiv
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.2.1. Locul şi durata cercetării
 • 2.2.2. Eşantionul cercetării
 • 2.2.3. Etapele cercetării. Desfăşurarea experimentului pedagogic
 • 2.3. Probleme teoretice de identificare a componentelor metodologice de pregătire specifică a juniorilor I în dansul sportiv
 • 2.3.1. Periodizarea antrenamentului în metodologia pregătirii specifice în dansul sportiv, la juniori I
 • 2.3.2. Componentele pregătirii specifice în formarea capacităţii de performanţă a dansatorilor aflaţi la vârsta juniorului I
 • 2.4.Elaborarea structurii modulului experimental de planificare în baza identificării componentelor metodologice „cheie” în pregătirea specifică a dansatorilor juniori I
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA TEORETICĂ ŞI EXPERIMENTALĂ A METODOLOGIEI PREGĂTIRII SPECIFICE JUNIORILOR I ÎN DANSUL SPORTIV
 • 3.1. Analiza eficienţei metodologiei pregătirii juniorilor din grupa martor şi experimentală
 • 3.1.1. Analiza comparativă a eficienţei metodologiei de pregătire asupra dansatorilor din grupa martor şi experimentală, la testarea iniţială
 • 3.1.2. Analiza comparativă a eficienţei metodologiei de pregătire asupra dansatorilor din grupa martor, între testarea iniţială şi finală
 • 3.1.2.1. Sfera somatică a dansatorilor din grupa martor, între testarea iniţială şi finală
 • 3.1.2.2. Pregătirea fizică a dansatorilor din grupa martor, între testarea iniţială şi finală
 • 3.1.2.3. Calitatea execuţiei coregrafiilor de concurs a dansatorilor din grupa martor, între testarea iniţială şi finală
 • 3.1.3. Analiza comparativă a eficienţei metodologiei de pregătire asupra dansatorilor din grupa experimentală, între testarea iniţială şi finală
 • 3.1.3.1. Sfera somatică a dansatorilor din grupa experimentală între testarea iniţială şi finală
 • 3.1.3.2. Sfera funcţională a dansatorilor din grupa experimentală, între mezociclurile precompetiţionale
 • 3.1.3.3. Eficienţa metodologiei elaborate în pregătirea fizică specifică a dansatorilor din grupa experimentală la testarea iniţială şi finală
 • 3.1.3.4. Calitatea execuţiei coregrafiilor de concurs a dansatorilor din grupa experimentală, între testarea iniţială şi finală
 • 3.2. Verificarea şi confirmarea indicatorilor capacităţii de performanţă în cadrul antrenamentului dansatorilor din grupa martor şi experimentală în baza metodologiei abordate
 • 3.2.1. Indicii somatici ai dansatorilor din grupele experimentală şi martor la testarea finală
 • 3.2.2. Indicii motrici ai dansatorilor din grupele experimentală şi martor la testarea finală
 • 3.2.3. Indicii calităţii execuţiei coregrafiilor de concurs ale dansatorilor din grupele experimentală şi martor la testarea finală.
 • 3.3. Aspecte corelative ale indicilor statistici care argumentează eficienţa metodologiei de pregătire specifică a juniorilor I în dansul sportiv
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDǍRI