Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Dezvoltarea capacităţilor coordinative în cadrul pregătirii sportive a rugbiştilor juniori


Autor: Bragarenco Nicolae
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Alexandr Goraşcenco
doctor, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.63 Mb / în română

Teza

CZU 796.0122:796.015.31+796.333(053.2)

Adobe PDF document 5.63 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

apacităţi coordinative, pregătire sportivă, rugbişti juniori, modelare, antrenament sportiv

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări practice, 124 pagini text de bază, bibliografie 174 titluri, 7 anexe, 67 figuri, 11 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: ştiinţe pedagogice.

Scopul lucrării îl constituie creşterea eficienţei sistemului de pregătire al rugbiştilor juniori, în baza dezvoltării direcţionate a capacităţilor coordinative.

Obiectivele cercetării: 1. Studierea particularităţilor dezvoltării capacităţilor coordinative în procesul de antrenament al rugbiştilor juniori; 2. Evaluarea nivelului pregătirii sportive al rugbiştilor juniori; 3. Determinarea conţinutului programei pentru dezvoltarea capacităţilor coordinative ale rugbiştilor de 16-17 ani într-un ciclu anual de pregătire; 4. Argumentarea experimentală a eficienţei aplicării programei de dezvoltare a capacităţilor coordinative la rugbiştii de 16-17 ani.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în argumentarea ştiinţifică a eficacităţii programei de pregătire a rugbiştilor juniori, orientată spre formarea coordonării motrice specifice corespunzătoare exigenţelor jocului de rugbi în activitatea competiţională.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu constă în eficientizarea procesului de pregătire sportivă a rugbiştilor juniori în baza formării capacităţilor coordinative specifice activităţii competiţionale, care să asigure obţinerea performanţelor pregătirii sportive şi a unui grad înalt de realizare a acesteia în condiţii de joc.

Semnificaţia teoretică a rezultatelor cercetării constă în formarea unui spectru larg de cunoştinţe privind perfecţionarea sistemului de pregătire a rugbiştilor juniori şi a tehnologiei dezvoltării direcţionate a capacităţilor coordinative specifice necesare jocului de rugbi modern.

Valoarea aplicativă. Rezultatele obţinute pot fi un reper important pentru modelarea conţinutului şi a modului de organizare a procesului de pregătire a rugbiştilor juniori; pregătirea rugbiştilor din cadrul cluburilor sportive şi al şcolilor sportive specializate; pregătirea profesională a specialiştilor din instituţiile de învăţămînt superior de profil.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor au fost implementate în procesul de antrenament al rugbiştilor juniori din cadrul cluburilor sportive din Republica Moldova şi România.

Cuprins


1. REPERE ACTUALE PRIVIND PREGĂTIREA SPORTIVĂ A RUGBIŞTILOR JUNIORI
 • 1.1. Antrenamentul sportiv ca proces pedagogic în pregătirea rugbiştilor la nivel de juniori
 • 1.2. Tendinţe actuale ale perfecţionării sistemului de pregătire a rugbiştilor juniori
 • 1.3. Particularităţile morfofuncţionale şi psihologice ale rugbiştilor de 16 – 17 ani
 • 1.4. Aspecte metodologice ale dezvoltării capacităţilor coordinative în jocurile sportive
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1
2. EVALUAREA NIVELULUI PREGĂTIRII SPORTIVE A RUGBIŞTILOR JUNIORI
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Opinia specialiştilor privind sistemul de pregătire a rugbiştilor juniori
 • 2.4. Analiza indicilor nivelului pregătirii fizice a rugbiştilor juniori de 16-17 ani
 • 2.5. Aprecierea nivelului pregătirii tehnico-tactice a rugbiştilor juniori de 16-17 ani
 • 2.6. Aprecierea nivelului de dezvoltare al capacităţilor coordinative ale rugbiştilor de 16-17 ani
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢEI DEZVOLTĂRII CAPACITĂŢILOR COORDINATIVE ÎN PREGĂTIREA RUGBIŞTILOR JUNIORI
 • 3.1. Programarea antrenamentului sportiv pentru dezvoltarea capacităţilor coordinative ale rugbiştilor de 16-17 ani
 • 3.2. Analiza influenţei programei experimentale asupra indicilor pregătirii motrice în cadrul antrenamentului sportiv al rugbiştilor de 16-17 ani
 • 3.3. Dinamica indicilor pregătirii tehnico-tactice a rugbiştilor de vîrsta 16-17 ani încadraţi în experimentul pedagogic
 • 3.4.Dezvoltarea capacităţilor coordinative a rugbiştilor de 16-17 ani în cadrul antrenamentului sportiv specializat
 • 3.5. Analiza indicilor calitativi de joc ai rugbiştilor juniori în urma dezvoltării direcţionate a capacităţilor coordinative
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI