Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / mai /

Sociologia perceperii valorilor literar-artistice româneşti de către elevii alolingvi din R. Moldova


Autor: Silvia Posternac
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Vlad Pâslaru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 mai 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Cuvinte Cheie

act (de creaţie/receptare a valorilor), cititor, comunicare, componenţă socio-culturală, conlocuitori de alte etnii, context intercultural, dimensiune socială, educaţie literar-artistică (ELA), elevi alofoni, elevi de alte etnii, elev cititor, etnie, extinderea lecturii, grup social, grup determinat social, interacţiunea cititor-text, lanţ comunicativ, model al competenţei de comunicare, model lingvistic, naţiune, receptare, receptor, situaţie socială, social educativ, sociogramă, sociogramă axiologică, sociologie, structură comunicativă, temporalitate, receptare autentică, valoare, valoare literar-artistică, valori literare româneşti (ca obiect al percepţiei)

Adnotare

Cercetarea este consacrată sociologiei receptării de către elevii de alte etnii din R.Moldova a valorilor literar-artistice româneşti (VLAR), şi este una de pionierat pentru Moldova atât ca investigaţie de sociologia educaţiei cât şi ca una de sociologie a educaţiei literar-artistice. Autoarea a stabilit reperele teoretice ale sociologiei receptării VLAR - definiţii şi clasificări ale valorilor, caracteristici şi principii ale receptării literar-artistice în general şi ale receptării unor valori cultural-spirituale prin învăţarea limbii ţintă, în special, referenţialul sociologiei receptării VLAR de către elevii de alte etnii din R.Moldova, etc.

Au fost stabilite caracteristici importante ale receptării de către elevii de alte etnii a VLAR, fiind dezvăluiţi concomitent diverşi factori – de natură comunicativă şi literară, literară şi extraliterară, subiectivă şi obiectivă, educativă şi social-politică - ai receptării eficiente a VLAR; sunt examinate valori comunicative, literare, etice, estetice produse de elevi prin elaborarea de texte în limba română; este investigată capacitatea elevilor de a înţelege valori literar-artistice specifice româneşti în opere literare şi folclorice; este explorată capacitatea lor de a produce elemente de limbaj poetic în limba română; sunt sistematizate elementele limbajului poetic produse de elevi la elaborarea textelor în limba română, constituindu-se astfel un spectru semnificativ de valori ale contextului intercultural care marchează spaţiul educaţional al R.Moldova.

Explorarea atitudinilor elevilor de alte etnii faţă de referenţialul învăţării limbii şi literaturii române şi însuşirea/crearea VLAR prin producerea de texte în această limbă, inventarierea şi examinarea motivelor şi condiţiilor avansate de elevii de alte etnii pentru învăţarea limbi române şi studiul VLAR s-a rezultat cu un arsenal semnificativ de date, care au fost sintetizate într-o Sociogramă a receptării de către elevii de alte etnii a VLAR.

Cercetarea s-a realizat concomitent în două eşantioane – unul din Moldova şi altul din România, ambele semnificative învăţământului etnicilor conlocuitori/minorităţilor naţionale şi comparabile datorită mediilor educaţionale şi cultural-spirituale de aceeaşi origine.

În consecinţă, au fost evidenţiate şi probleme majore ale învăţământului în limbile etnicilor conlocuitori: majoritatea elevilor de alte etnii învaţă în limba rusă, astfel fiindu-le diminuate capacităţile de receptare în limba maternă a valorilor literare, inclusiv a celor româneşti; insuficienţa conceptuală a disciplinei şcolare Limba şi literatura română în şcoala alolingvă şi, respectiv, a pieselor curriculare, precum şi politicile educaţionale incerte, autoarea formulând şi recomandări practice pentru îmbunătăţirea întregului domeniu ca şi pentru factorii metaeducaţionali.

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere epistemologice pentru receptarea valorilor literar-artistice româneşti de către elevii de alte etnii
 • 1.1. Valoare şi valoare literar-artistică
 • 1.1.1. Repere pentru definirea valorii
 • 1.1.2. Teorii ale valorilor
 • 1.1.3. Clasificarea valorilor
 • 1.2. Repere semiotice pentru perceperea şi recrearea valorilor literar-artistice româneşti de către elevii de alte etnii
 • 1.3. Lectura ca valoare educaţională pentru elevii de alte etnii
 • 1.4. Influenţarea recepării valorilor literar-artistice româneşti
 • 1.4.1. Principii şi strategii de condiţionare a comportamentului uman
 • 1.4.2. Deficienţe de adaptare socială şi direcţii de influenţare
 • 1.4.3. Elemente de influenţare în educaţie

CAPITOLUL II. Axiologia perceperii operelor şi fenomenelor literare româneşti de către elevii de alte etnii
 • 2.1. Demersul sociologic şi metodologia cercetării axiologiei literare a elevilor de alte etnii
 • 2.1.1. Perspectiva sociologică a receptării valorilor literar-artistice româneşti de către elevii de alte etnii
 • 2.1.2. Conceptul şi metodologia experimentului
 • 2.2. Socialul educativ în contextul studierii limbii şi literaturii române de către elevii de alte etnii
 • 2.2.1. Repere teoretice
 • 2.2.2. Valorile literar-artistice româneşti şi cele comunicative în receptarea/creaţia elevilor de alte etnii. Şcoala generală rusă din Ştefan Vodă
 • 2.3. Orizontul de aşteptare al elevilor de alte etnii în receptarea valorilor literar-artistice româneşti şi în proiectarea activităţilor de explorare a capacităţilor de receptare literar-artistică
 • 2.4. Tipuri de valori literar-artistice româneşti în receptarea elevilor de alte etnii
 • 2.5. Motive şi condiţii avansate de elevii de alte etnii pentru învăţarea limbii şi literaturii române
 • 2.6. Tendinţe generale în formarea/manifestarea atitudinilor elevilor de alte etnii faţă de valorile literar-artistice româneşti
 • 2.6.1. Valorile literar-artistice româneşti demonstrate de elevii maghiari de la Liceul Bathori Istvan din Cluj-Napoca
 • 2.6.2. Atitudini ale elevilor de alte etnii faţă de valorile literar-artistice româneşti
 • 2.6.3. Sociograma receptării de către elevii de alte etnii a valorilor literar-artistice româneşti