Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamente teoretice şi metodologice ale reformei manageriale în învăţămînt


Autor: Vasile Cojocaru
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2006
Consultant ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 ianuarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 37.014.3(043.2)

Adobe PDF document 4.95 Mb / în română
263 pagini


Cuvinte Cheie

management educaţional, managementul competenţelor, schimbare în educaţie, dezvoltare organizaţională, cultură organizaţională, managementul schimbării, matrice pe domenii de management, competenţe manageriale, stil de conducere, management de curriculum, standarde de formare a managerilor şcolari

Adnotare

Cercetarea ştiinţifică abordează o temă de maximă actualitate educaţională şi valoare socială: la nivel global - prin importanţa acordată unei conduceri manageriale eficiente în contextul noilor obiective socioeducaţionale, la nivel particular - prin creşterea performanţelor umane şi valorizarea capacităţilor de autoconducere. În temeiul unor investigaţii cuprinzătoare se fundamentează epistemologic o nouă paradigmă de management educaţional în Republica Moldova din perspectiva unei societăţi democratice bazate pe cunoaştere şi informatizare, tendinţei de integrare europeană, paradigmă care deschide noi direcţii de cercetare, cum ar fi, sincronizarea acţiunilor reformei manageriale cu procesele similare din alte domenii.

Investigaţiile efectuate confirmă că schimbarea paradigmei de management educaţional necesită o intervenţie în sistemul de conducere existent, ce vizează patru componente – metodologică, relaţională, sistemică, tehnologică, care prin aplicarea taxonomiei finalităţilor manageriale stabilite la nivelurile de sistem, unitate şcolară şi proces managerial, a matricei de schimbare/dezvoltare pe domenii de management: tehnologic, politic, cultural, instituie un management modern, menit să asigure edificarea unui sistem de învăţămînt prospectiv, competitiv, trecerea de la sociocentrism, paradigmă axată pe formarea „omului executor”, la paradigma curriculumului, care stimulează formarea-dezvoltarea „omului decident”, apt să-şi valorifice deplin capacităţile sale de autoconducere, să se autorealizeze la nivel individual şi social.

Paradigma propusă a reformei manageriale proiectează o nouă situaţie în sistemul de conducere din învăţămînt şi desemnează o inovaţie ştiinţifică acceptată de comunitatea ştiinţifică, validată de practica managerială şi angajează: (1) un reper politic (de politică a educaţiei) privind stabilirea unor noi relaţii specifice de interdependenţă a individului cu statul şi societatea, cu primatul individului şi a intereselor sale în viaţa socială; (2) un reper metodologic managerial, care prin obiectivele specifice, promovate la nivelurile individual şi interpersonal va duce la scăderea gradului de dependenţă a omului de structurile instituţionalizate şi la creşterea rolului şi ponderii elementelor individuale, de personalitate, ceea ce va facilita luarea de decizii personale, de responsabilităţi liber asumate, iar la nivelurile managerial şi organizaţional va asigura alinierea strategiei, structurii, sistemului, valorilor, rolurilor stabilite şi relaţiilor la noua politică educaţională. Reforma managerială, concepută ca realizare a noii paradigme de management edu

caţional în condiţii de descentralizare şi autonomie instituţională, de corelare a acţiunilor cu procesele similare din alte domenii şi respectării principiilor reformei, a metodologiei implementării paradigmei în termeni de tranziţie (faze, etape) şi a unui program de promovare a culturii manageriale la scară naţională va asigura evoluţia învăţămîntului şi calitatea educaţiei, condiţii esenţiale pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a sănătăţii societăţii.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Bazele teoretice generale ale managementului
 • 1.1. Evoluţia teoriilor şi practicilor managementului
 • 1.2. Teorii şi modele de conducere: esenţă şi criterii de sistematizare
 • 1.3. Educaţia şi managementul în perspectivă democratică

CAPITOLUL 2. Fundamente social-pedagogigce ale managementului educaţional
 • 2.1. Orientări şi metode de conducere în evoluţia învăţămîntului din Moldova
 • 2.2. Evoluţia metodelor de conducere: retrospectivă generală
 • 2.3. Managementul educaţional: concept şi modalităţi de abordare

CAPITOLUL 3. Reconsiderarea managementului la nivel de sistem educaţional şi de unitate şcolară
 • 3.1. Limitele teoriei autoritar birocratice de conducere şi oportunitatea managementului democratic-participativ
 • 3.2. Diagnosticul schimbării şi intervenţia în procesul de redimensionare a conducerii învăţămîntului în Republica Moldova
 • 3.3. Evaluarea condiţiilor din şcoală şi inovarea strategică a conducerii integrative a unităţii de învăţămînt
 • 3.4. Schimbarea orientării sistemului de conducere în învăţămînt .112-124

CAPITOLUL 4. Paradigma reformei manageriale în învăţămînt
 • 4.1. Schimbarea paradigmei de management educaţional în Republica Moldova
 • 4.2. Managementul educaţional în perspectiva asigurării calităţii educaţiei
 • 4.3. Valorizarea individului şi a capacităţilor sale de autoconducere
 • 4.4. Demersurile necesare pentru implementarea noii paradigme de management educaţional în Republica Moldova

CAPITOLUL 5. Strategia de formare a resurselor umane de conducere în învăţămînt
 • 5.1. Identificarea nevoilor de formare managerială
 • 5.2. Profilul psiho-socio-profesional al managerului şcolar
 • 5.3. Structura de competenţe în formarea managerului şcolar
 • 5.4. Cadrul conceptual normativ de formare a managerilor şcolari