Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / mai /

Dezvoltarea limbajului individual al studenţilor alolingvi în baza situaţiei de discurs


Autor: Doina Usaci
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Tatiana Callo
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 mai 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Teza

CZU 811.135.1’243(043.2)

Adobe PDF document 1.57 Mb / în română
172 pagini


Cuvinte Cheie

limbaj, limbaj individual, idiolect, discurs, educaţie lingvistică, activitate discursivă, situaţie de discurs, acces lexical, decizie lexicală, reacţie lexicală, producere verbală, nuanţare verbală, relaţionare verbală, intenţie comunicativă, competenţă verbal-comunicativă, competenţă de limbaj individual, produs cognitiv, produs afectiv, produs comportamental, automonitorizare

Adnotare

Cercetarea Dezvoltarea limbajului individual al studenţilor alolingvi în baza situaţiei de discurs vizează procesul de educaţie lingvistică a studenţilor alolingvi în baza limbii române, fiind generată de noile orientări în procesul de valorificare a limbilor ca unul din mijloacele de integrare socio-culturală atît în context naţional, cît şi în cel european.

Dimensiunea teoretică a investigaţiei valorifică noţiunea de limbaj în general şi cea de limbaj individual în special. Pornind de la unele concepţii şi idei în domeniul dezvoltării limbajului, este elucidată problema rolului limbajului în dezvoltarea generală a studentului, sînt analizate perspectivele educaţiei lingvistice a studenţilor alolingvi în baza limbii române în instituţiile de învăţămînt superior, sînt abortate probleme care reflectă particularităţile situaţiei de discurs şi rolul ei în valorificarea comunicativă a limbii române. Prin analiza sintetică a acestor idei, sînt definite noţiunile de limbaj individual (LI) şi de situaţie de discurs (SDD), se formulează obiectivele educaţiei lingvistice a studenţilor, este elaborat ansamblul aspectelor pentru monitorizare şi automonitorizare, se structurează tehnologia dezvoltării limbajului individual în baza situaţiei de discurs. În această bază, este elaborată Paradigma limbajului individual în baza situaţiei de discurs, care proiectează procesul de dezvoltare, avînd ca produs competenţa de limbaj individual, marcată de produsul cognitiv, afectiv şi comportamental.

Dimensiunea aplicativă consemnează organizarea şi realizarea experimentului pedagogic prin implementarea Paradigmei limbajului individual în baza situaţiei de discurs în procesul de educaţie lingvistică a studenţilor. Rezultatele experimentului confirmă valoarea educaţională a Paradigmei LI, demonstrînd dezvoltarea competenţelor de limbaj individual la nivelul de produs cognitiv, afectiv şi comportamental, care facilitează integrarea socio-culturală a studenţilor.

Dimensiunea experienţială pune în valoare un şir de concluzii şi recomandări pertinente pentru procesul de educaţie lingvistică atît la nivelul studenţilor cît şi la nivelul elevilor şi adulţilor alolingvi care învaţă limba română.

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere conceptuale ale educaţiei lingvistice în baza limbajului individual
  • 1.1. Aspecte epistemologice ale dezvoltării limbajului
  • 1.2. Particularităţi specifice limbajului individual1
  • 1.3. Perspective ale educaţiei lingvistice în instituţiile de învăţământ superior

CAPITOLUL II. Abordări pedagogice ale situaţiei de discurs
  • 2.1. Definirea şi dimensiunile educaţionale ale situaţiei de discurs
  • 2.2. Dezvoltarea limbajului individual în contextul comunicativ al situaţiei de discurs
  • 2.3. Paradigma limbajului individual în baza situaţiei de discurs

CAPITOLUL III. Cadrul aplicativ al paradigmei limbajului individual în baza situaţiei de discurs
  • 3.1. Nivelul de dezvoltare a limbajului individual al studenţilor alolingvi
  • 3.2. Tehnologii de dezvoltare a limbajului individual în baza situaţiei de discurs
  • 3.3. Valorile dezvoltării limbajului individual al studenţilor alolingvi