Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Conceptualizarea evaluării competenţelor comunicative şi literare ale elevilor


Autor: Maria Hadîrcă
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Vlad Pâslaru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 37.0(043.3)

Adobe PDF document 1.26 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

evaluare, concept de evaluare, model de evaluare, strategie de evaluare, evaluare pedagogică/didactică/educaţională/şcolară, evaluare în bază de obiective pedagogice, evaluare în bază de competenţe şcolare, evaluare iniţială /predictivă, evaluare continuă/formativă, evaluare finală/normativă, evaluare autentică /contextualizată, finalitate pedagogică/educaţională, sistem/subsistem de evaluare, proces de evaluare, principii de evaluare, standarde educaţionale/de performanţă, unitate didactică/de învăţare, rezultate/performanţe şcolare, competenţă şcolară /disciplinară, competenţe generale/specifice, competenţe comunicative, competenţe literare/lectorale, model de evaluare integralizată, referenţial de evaluare, criterii de referinţă/de evaluare/, indicatori/descriptori de performanţă, teste/probe de evaluare

Adnotare

Cercetarea la tema „Conceptualizarea evaluării competenţelor comunicative şi literare ale elevilor” reprezintă un studiu analitico-descriptiv, conceptual şi metodologic privind conceperea, proiectarea şi realizarea evaluării rezultatelor şcolare (ERŞ) la educaţia lingvistică şi literară (ELL). Obiectul cercetării îl constituie evaluarea competenţelor comunicative şi literare ale elevilor, formate-dezvoltate prin educaţia lingvistică/educaţia literar-artistică (EL/ELA) în clasele V – IX, care este tratată ca proces şi produs, şi vizează elaborarea unui nou concept şi model de evaluare, capabil să asigure atingerea finalităţilor/competenţelor comunicative şi literare ale ELL, prin interacţiunea procesului de formare a competenţelor respective cu procesul de evaluare a acestora, intercalarea evaluării formative cu evaluarea normativă şi centrarea ambelor tipuri de evaluare pe urmărirea strategică a aceluiaşi sistem esenţializat de competenţe comunicative/literare.

Premizele care au generat cercetarea: insuficienţa de concept şi de metodologie a tratării subiectului ERŞ proiectate în bază de obiective pedagogice, lipsa de claritate asupra obiectului evaluării şcolare şi a cadrului de referinţe al acesteia, caracterul inadecvat şi ineficient al modelului adoptat pentru proiectarea şi realizarea ERŞ, în special al rezultatelor şcolare la ELL, perceptia negativă a profesorilor vizavi de modalitatea actuală de evaluare la ELL, criza de competenţe şcolare formate prin ELL ş.a. Drept bază în re-conceptualizarea evaluării la ELL din perspectiva competenţelor şcolare/disciplinare au servit Concepţia educaţiei lingvistice şi literare, teoria ELA, precum şi capacitatea de dezvoltare a modelului actual de evaluare într-un concept şi model de evaluare integralizată, fundamentat pe principiile ERŞ, adecvat concepţiei EL/ELA şi orientat spre formarea-dezvoltarea comunicativă şi literară a elevilor.

Plecînd de la aceste premise, autorul analizează starea de lucruri din domeniul ERŞ, particularizată la nivelul disciplinei Limba şi literatura română, evidenţiază valorile şi caracteristicile de bază ale actualului model de evaluare axat pe obiective pedagogice, relevă limitele şi deficienţele acesuia, identifică lipsa finalităţilor în proiectarea.

Cuprins


CAPITOLUL I. PRemise teoretice şi metodologice pentru reconceptualizarea evaluării rezultatelor şcolare la educaţia lingvistică şi literară
 • 1.1. Valori teoretice şi caracteristici ale practicii actuale de evaluare a rezultatelor şcolare în învăţămîntul secundar general
 • 1.1.1. Analiza stării de fapt în domeniul evaluării rezultatelor şcolare
 • la limba şi literatura română
 • 1.1.2. Conceptul şi practica evaluării şcolare în bază de obiective pedagogice în viziunea profesorilor de limba şi literatura română
 • 1.2. Evoluţia conceptului de pedagogie prin obiective în raport cu evaluarea rezultatelor şcolare
 • 1.2.1. Conceptul de competenţă şcolară ca finalitate a procesului educaţional
 • 1.3. Tendinţe pe plan mondial în proiectarea şi realizarea evaluării rezultatelor şcolare
 • 1.3.1. Trecerea de la evaluarea obiectivelor pedagogice la evaluarea competenţelor şcolare 35
 • 1.3.2. Trecerea de la evaluarea standardizată la evaluarea autentică sau contextualizată
 • a rezultatelor şcolare exprimate în termeni de competenţe

CAPITOLUL II. Conceptualizarea şi proiectarea evaluării competenţelor comunicative şi literare ale elevilor
 • 2.1. Abordarea integralist-sistemică a evaluării rezultatelor şcolare
 • 2.2. Conceptul de evaluare integralizată a competenţelor şcolare ca bază pentru conceptualizarea evaluării competenţelor comunicative şi literare
 • 2.3. Modelul de evaluare integralizată a competenţelor comunicative şi literare
 • 2.3.1. Structura şi metodologia de aplicare a Modelului de evaluare integralizată a competenţelor comunicative şi literare
 • 2.3.2. Interacţiunea evaluării formative cu evaluarea normativă în procesul de evaluare a competenţelor comunicative şi literare
 • 2.3.3. Unitatea de învăţare ca bază în proiectarea formării – evaluării integralizate a competenţelor comunicative şi literare
 • 2.4. Finalităţile educaţiei lingvistice şi literare ca bază în conceperea şi proiectarea evaluării competenţelor comunicative şi literare ale elevilor
 • 2.4.1. Competenţele comunicative şi literare ca valori praxiologice ale elevilor şi ca obiecte de evaluare şcolară la limba şi literatura română
 • 2.4.2. Profiluri de competenţe proiectate în cadrul educaţiei lingvistice şi literare a elevilor din ciclul gimnazial
 • 2.5. Cadrul normativ-referenţial de realizare a evaluării integralizate
 • a competenţelor comunicative şi literare
 • 2.5.1. Principii de evaluare a rezultatelor şcolare
 • 2.5.2. Principii specifice evaluării autentice a competenţelor comunicative şi literare
 • 2.5.3. Referenţialul de evaluare a competenţelor comunicative şi literare: criterii, indicatori şi descriptori de performanţă

CAPITOLUL III. Evaluarea integralizată a competenţelor comunicative şi literare ale elevilor
 • 3.1. Metodologia experimentului
 • 3.2. Competenţe selectate pentru validarea Modelului şi metodologiei
 • 3.3. Valori ale competenţelor comunicative şi literare/lectorale identificate prin valorificarea experimentală a Modelului de evaluare integralizată a competenţelor şcolare
 • 3.3.1. Evaluarea competenţei lectorale înţelegerea din lectură
 • 3.3.2. Evaluarea competenţei comunicative solicitarea unei informaţii
 • 3.3.3. Evaluarea competenţei argumentarea unei afirmaţii
 • 3.3.4. Evaluarea competenţei redactarea unui text funcţional