Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Efectele aplicării mijloacelor specifice jocului de volei în cadrul lecțiilor de educație fizică cu elevii claselor liceale


Autor: Ivașcu Daniela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Andrei Rotaru
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.01 Mb / în română

Teza

CZU 796.325:796.021+373.5(043.2

Adobe PDF document 5.78 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

elevi de liceu, lecție de educație fizică, mijloace specifice de volei, preluare, pasare, serviciu, lovitură de atac, capacități motrice, pregătire tehnică

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandǎri, bibliografie 190 surse, 184 pagini, text de bază 136 pagini 14 tabele, 35 figuri, 8 anexe. Rezultatele experimentale obținute sunt publicate în 14 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: pedagogia.

Scopul cercetării constă în perfecţionarea capacitățiilor motrice ale elevilor din treapta învăţământului liceal prin predarea/învăţarea mijloacelor specifice jocului de volei în lecțiile de educație fizică în vederea îmbunătăţirii pregătirii motrice şi tehnict a liceenilor.

Obiectivele cercetării: 1.Studiul procesului didactic, în scopul identificării aspectelor metodologice de utilizare a mijloacelor specifice jocului de volei în vederea perfecţionării şi optimizării dezvoltării fizice şi motrice a liceenilor. 2.Aprecierea nivelului pregătirii motrice şi tehnice a elevilor din clasele liceale. 3.Determinarea influenţei performanţei motrice a elevilor din clasele liceale asupra calităţii executării elementelor jocului de volei în vederea sporirii randamentului de joc; 4.Argumentarea experimentală a sporirii pregătirii motrice şi tehnice a elevilor din liceu prin implementarea programului de pregătire cu mijloace specifice jocului de volei în procesul didactic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în obiectivarea practicării jocului de volei în vederea determinării şi optimizării lecţiilor de educaţie fizică care implică ameliorarea conţinutului instructiv-educativ prin implementarea de noi mijloace ale jocului de volei, condiţie necesară de sporire a eficienţei activităţilor de educaţie fizică, precum și dezvoltarea capacităţilor motrice ce determină nemijlocit pregătirea tehnică a elevilor liceeni prin utilizarea metodelor intensive de predare-învățare.

Problema ştiinţifică actualăde importanţă majoră din domeniu presupune că mijloacele specifice jocului de volei implementate în experiment şi incluse în conţinuturile programei şcolare pot fi realizate cu succes şi, în ansamblu, vor contribui la sporirea pregătirii motrice şi tehnice ale elevilor din treapta învăţământului liceal. Mijloacele specifice jocului de volei selectate, sunt programate pentru aplicare în predarea educaţiei fizice, ele condiţionând atingerea scopului propus.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în argumentarea sistemului de mijloace specifice voleiului implementate în trunchiul curriculumului şcolar, în vederea ameliorării lecţiilor de educaţie fizică și totodată creării posibilității aplicării metodologiei de predare-învăţare a jocului, prin schimbarea, cu scop bine determinat, a pregătirii motrice și tehnice a elevilor liceeni.

Valoarea aplicativă a lucrării atestă un proces de selectare şi algoritmizare a mijloacelor specifice jocului de volei care pot fi aplicate în cadrul lecţiilor în vederea ameliorării capacităţi motrice şi pregătirii tehnice ale elevilor din treapta liceală, care se bazează pe principiile didactice în general şi, în special pe principiile consecutivităţii şi continuităţii procesului didactic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice au fost puse în practică în procesul didactic desfăşurat cu mijloace specifice voleiului practicat cu elevii Colegiului Naţional „Constantin Carabella”, Liceului de Arte „Bălaşa Doamna” din Târgoviște.

Cuprins


1. ORIENTĂRI TEORETICE ŞI PRACTICO-METODICE REFERITOARE LA APLICAREA MIJLOACELOR SPECIFICE JOCURILOR SPORTIVE ÎN CADRUL LECŢIILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ
 • 1.1. Rolul conţinuturilor didactice predate în activităţile motrice ale elevilor din treapta învăţămâtului liceal
 • 1.2. Orientări metodologice privind predarea lecţiei de educaţie fizică cu conţinuturi din jocul sportiv volei în clasele liceale
 • 1.3. Caracteristica mijloacelor specifice jocului de volei practicate de către elevii liceeni în lecţia de educaţie fizică
 • 1.4. Particularităţile de vârstă ale elevilor din clasele liceale
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. EVALUAREA PREGĂTIRII MOTRICE ŞI TEHNICE A ELEVILOR DIN CLASELE LICEALE
 • 2.1. Subiecţii, metodele şi organizarea cercetării
 • 2.2. Aprecierea nivelului pregătirii motrice a elevilor liceeni de vârsta 16-18 ani
 • 2.3. Analiza pregătirii tehnice a elevilor din clasele liceale în jocul de volei
 • 2.4. Estimarea mijloacelor specifice jocului de volei implementate în procesul didactic orientat spre ameliorarea predării acestuia în clasele liceale
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA APLICĂRII MIJLOACELOR SPECIFICE JOCULUI DE VOLEI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV- EDUCATIV CE VIZEAZĂ SPORIREA PREGĂTIRII MOTRICE ŞI TEHNICE A ELEVILOR LICEENI
 • 3.1. Impactul mijloacelor specifice voleiului asupra dinamicii pregătirii motrice și tehnice a elevilor liceeni
 • 3.2. Fenomenul corelației între parametrii pregătirii motrice și tehnice ai elevilor cuprinși în experimentul formativ
 • 3.3. Opţiuni şi priorităţi de ordin metodologic privind practicarea jocului de volei în clasele liceale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3