Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficiența managementului afacerilor sustenabile în sectorul serviciilor poștale


Autor: Golovco Vladimir
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Natalia Burlacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 noiembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.86 Mb / în română

Teza

CZU 334:656.8 (043.3)

Adobe PDF document 2.88 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

managementul serviciilor, eficientizarea, antreprenoriat, servicii poștale

Adnotare

Gradul ştiinţific solicitat: teza de doctor în şt iinţe economice Specialitatea: 521.03 Economie şi management în domeniul de activitate Localitatea: Chişinău Anul perfectării tezei: 2018 Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 153 de tit luri, 120 pagini de text de bază, 15 figuri, 12 tabele și 9 anexe.

Numărul de publicaţii la tema tezei: Rezultatele obţinutesunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Scopul şi obiectivele tezei: sunt de a dezvolta prevederile teoretice și metodologice a eficienții managementului afacerilor sustenabile în sectorul serviciilor poștale, ca principala condiție a dezvoltării managementului afacerilor sustenabile în economia modernă de piață.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în precizarea pozițiilor teoretice și dezvoltarea tehnologiilor de asigurare sporirii eficienței în managementul serviciilor afacerilor sustenabile în condițiile mediului extern schimbător; clarificarea esenței economico-manageriale a afacerilor sustenabile în sectorul serviciilor poștale, desfășurate în condiții de risc și incertitudine; elaborarea recomandărilor metodice de formarea managementului afacerilor sustenabile în sectorul serviciilor poștale în baza obiectivelor și rezultatelor prin utilizarea complexă a elementelor de planificare strategică și marketing; formularea principiilor de bază eficientei managementului afacerilor sustenabile în sectorul serviciilor poștale.

Problema științifică realizată constă în dezvoltarea prevederilor teoretice și metodologice a eficienței managementului afacerilor sustenabile în sectorul serviciilor poștale, ca principala condiție a dezvoltării managementului afacerilor sustenabile în economia modernă de piață, fapt ce a confirmat clarificarea esenței economico-manageriale a afacerilor sustenabile în sectorul serviciilor poștale, desfășurate în condiții de risc și incertitudine care a contribuit la determinarea noilor trăsături de planificare strategică și marketing, perfecționarea organizării contabilității manageriale în sectorul de servicii, prin crearea centrelor de responsabilitate asigurând creșterea volumului de informații despre cererea serviciilor și un control strict asupra eficienței afacerilor sustenabile.

Semnificaţia teoretică a lucrării a antrenat o abordare metodologică complexă, bazată pe îmbinarea coerentă a argumentării teoretice cu aplicaţia practică a abordărilor şi recomandărilor propuse. Rezultatele cercetării pot constitui baza unei dezvoltări științifice ulterioare care vizează dezvoltarea unui management afacerilor sustenabile în domeniul serviciilor poștale. Valoarea aplicativă a lucrării constă în utilizarea teoriei evoluționiste în lucrare, precum şi recomandărilor metodice şi a propunerilor practice ce asigură posibilitatea de a obţine informaţii complete, obiective şi veridice despre adevărata situaţie în sectorul serviciilor poștale. Folosirea în practică a rezultatelor obţinute în această lucrare va permite managerilor şi specialiştilor din cadrul afacerilor sustenabile în sectorul serviciilor poștale să ut ilizeze adecvat elementele de planificare strategică și marketing, elaborarea sistemului de măsuri pentru perfecționarea organizării contabilității manageriale în sectorul de servicii, prin crearea centrelor de responsabilitate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele de bază şi concluziile au fost propuse şi aprobate în cadrul conferinţelor ştiinţ ifice naţionale și internaţ ionale și au fost implementate în companiile: SC „VAN-VALINA Trans.”, România şi SRL „Dragota Trans.”, Moldova.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE ALE GESTIONĂRII ACTIVITĂȚILOR DE ANTREPRENORIAT ÎN SECTORUL SERVICIILOR
 • 1.1. Antreprenoriatul in sectorul serviciilor ca factor de creștere economică
 • 1.2. Conceptul serviciilor poștale, structura și rolul acesteia în sistemul relațiilor de piață
 • 1.3. Serviciile poștale ca obiect al pieței
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. REGLEMENTAREA DE STAT AL AFACERILOR SUSTENABILE ÎN SECTORUL SERVICIILOR POȘTALE
 • 2.1. Managementul afacerilor sustenabile în sectorul serviciilor poștale în baza obiect ivelor și rezultatelor
 • 2.2. Analiza tehnologiilor de formare a stategiilor de managementul afacerilor sustenabile în sectorul serviciilor poştale
 • 2.3. Gest iunea și reglamentarea managementului afacerilor sustenabile în monopolurile naturale în sectorul serviciilor poștale
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIRECȚIILE PRINCIPALE DE SPORIRE A EFICIENȚEI MANAGEMENTULUI AFACERILOR SUSTENABILE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR POȘTALE
 • 3.1. Elaborarea tehnologiilor de asigurare a sporirii eficienței în managementul serviciilor afacerilor sustenabile
 • 3.2. Principalele direcții și organizarea contabilității manageriale eficiente în cadrul întreprinderilor poștale din Republica Moldova
 • 3.3. Contractul de prestare a serviciilor poștale, ca direcție de creștere a eficienței managementului afacerilor sustenabile
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI