Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Impactul elementelor din artele marțiale asupra procesului de educație fizică extracurriculară în învățământul gimnazial


Autor: Ionescu Mihail-Leonard
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Sergiu Danail
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.87 Mb / în română

Teza

CZU 37.037(043.3):796.85

Adobe PDF document 5.78 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

activități extracurriculare, arte marțiale, elevi de gimnaziu, curriculum la educația fizică, gimnast ică, învățare, pregătire fizică, proces instructive-educativ, wushu

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandǎri, bibliografie - 217 surse, 11 anexe, 118 pagini text de bază, 69 figuri, 13 tabele, 2 scheme şi 7 formule. Rezultatele cercetării sunt publicate în 13 lucrări ştiinţ ifice. Cuvinte-cheie: activități extracurriculare, arte marțiale, elevi de gimnaziu, curriculum la educația fizică, gimnast ică, învățare, pregătire fizică, proces instructive-educat iv, wushu.

Scopul cercetării: perfecţionarea procesului de educaţie fizică extracurriculară din învăţământul gimnazial prin aplicarea conţinuturilor educaţionale ale elementelor din artele marţiale. Obiectivele lucrării: Studierea teoriei şi pract icii privind aplicarea elementelor de arte marţiale în cadrul educaţiei fizice extraşcolare; aprecierea nivelului dezvoltării somatice, pregătirii fizice și tehnice a elevilor din ciclul gimnazial; determinarea elementelor de arte marțiale specifice disciplinei wushu pentru aplicarea în educaţ ia fizică extraşco lară la elevii din ciclul gimnazial; elaborarea teoretică a programei şi verificarea experimentală a metodicii de aplicare a elementelor de arte marțiale în cadrul procesului de educaţ ie fizică extracurriculară în învăţământul gimnazial.

Noutatea şi originalitatea științifică: constă în introducerea elementelor de arte marțiale în cadrul procesului instructiv-educativ; elaborarea și aplicarea în practica de instruire a unui model experimental de programă specifică cu elemente de arte marțiale specifice wushu-ului. Problema științifică importantă soluţionată în domeniul cercetat constă în abordarea interdisciplinară a procesului de pregătire fizică şi tehnică a elevilor din ciclul gimnazial prin aplicarea elementelor de arte marțiale specifice disciplinei Wushu în baza programei elaborate şi a metodicii specifice de aplicare a acesteia. Semnificaţia teoretică a lucrării se regăseşte în analiza şi sintet izarea conţinuturilor teoretice cu temat ică pedagogică, care reflectă activitatea didactică prin introducerea artelor marţ iale ca material de implementare în cadrul ariei curiculare educaţ ie fizică şi sport.

Valoarea aplicativă a lucrării. Conţinutul programei experimentale are o largă implementare în domeniul educaţiei fizice punând la dispoziţia şcolilor un complex de activităţi de reală eficienţă care va facilita formarea deprinderilor motrice specifice artelor marţiale din wushu, precum şi dezvoltarea calităţilor motrice de bază ţinând seama de particularitățile de vârstă a elevilor din învățământul gimnazial.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetărilor au fost implementate în cadrul procesului de educaţie fizică extracurriculară cu elevii din ciclul gimnazial din Şcoala Generală nr. 194 din Bucureşti, iar recomandările metodice ale prezentei cercetări au fost aplicate în procesul de formare şi de perfecţionare a specialiştilor din domeniu la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Ecologice din Bucureşti şi la Federaţia Română de Arte Marţiale.

Cuprins


1. PROBLEME TEORETICO-METODICE PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞCOLARĂ
 • 1.1. Concepţii contemporane cu privire la conţ inutul disciplinei „educaţie fizică” din invăţământul gimnazial
 • 1.2. Tendințe actuale în optimizarea procesului educaţ iei fizice şcolare cu elevii preadolescenți
 • 1.3. Particularități psiho-fizio logice și motrice ale elevilor preadolescenți
 • 1.4. Conținutul elementelor de arte marțiale (wushu) accesibile pract icării de către elevii din învățământul gimnazial
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1
2. PARTICULARITĂŢILE ORGANIZĂRII PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV PRIN INTRODUCEREA ELEMENTELOR DIN ARTELE MARŢIALE
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Organizarea și desfășurarea cercetării
 • 2.3. Analiza opiniilor specialişt ilor privind introducerea elementelor din arte marțiale în cadrul activităților sportive extracurriculare
 • 2.4. Aprecierea nivelului dezvoltării somat ice a elevelor din clasele gimnaziale
 • 2.5. Determinarea nivelului pregăt irii fizice generale a elevelor din clasele gimnaziale
 • 2.6. Evaluarea unităților de învățare din gimnast ica acr obatică a elevilor din clasele gimnaziale
 • 2.7. Aspecte metodologice privind elaborarea și implementarea programei experimentale extracurriculare de educație fizică și sport cu elemente de arte marţiale în învăţământul gimnazial
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A METODOLOGIEI DE APLICARE A ELEMENTELOR DIN ARTE MARŢIALE ÎN CADRUL ARIEI CURRICULARE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
 • 3.1. Analiza indicilor dezvoltării somatice a elevelor cuprinse în experimentul pedagogic
 • 3.2. Analiza comparativă a nivelului pregăt irii fizice generale a elevelor cuprinse în experimentul pedagogic 91 3.3. Dinamica învățării elementelor acrobatice a elevilor cuprinși în experimentul pedagogic
 • 3.4. Analiza corelat ivă între indicatorii pregăt irii fizice generale și specifice și a elementelor acrobatice în urma implementării programei cu mijloace din arte marțiale la subiecții grupelor experimentale
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI