Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pregătirea profesională a specialiștilor din domeniul cultură fizică și sport în cadrul cursului „Managementul resurselor umane în sport”


Autor: Cireş Victoria
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Victor Manolachi
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 noiembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română

Teza

CZU [005.96:378.098.016]:796.06

Adobe PDF document 5.29 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

resurse umane, management, post funcțional, competenţe profesionale, pregătire profesională, formare continuă, indicatori de performanţă, organizaţie sportivă, competență managerială

Adnotare

Susţinerea va avea loc la 13.11.2020, ora 14:30 în regim online.

Linkul la care poate fi urmărită susținerea publică a tezei:
https://us02web.zoom.us/j/82101108630?pwd=VGRrYmk5dC95U3UxSGVYSEpWR3hlUT09

Pregătirea profesională a specialiștilor din domeniul cultură fizică și sport în cadrul cursului „Managementul resurselor umane în sport”: teză de doctor în ştiinţe pedagogice. Chişinău, 2020.

Structura tezei: introducere; 3 capitole; concluzii generale și recomandări; bibliografie – 122 titluri; 121 pagini text de bază; 43 figuri; 23 tabele. Rezultatele sunt publicate în 11 lucrări științifice.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică a problematicii de pregătire profesională și formare continuă a specialiștilor din domeniu şi argumentarea ştiinţifică a unui model de învăţare în cadrul cursului „Managementul resurselor umane în sport” în vederea îmbunătăţirii performanţei individuale și de grup.

Obiectivele cercetării: 1. Fundamentarea teoretică a problematicii de pregătire profesională și formare continuă a specialiștilor de cultură fizică și sport. 2. Elaborarea Modelului de pregătire profesională managerială a specialiștilor în cultura fizică și sport și analiza aspectelor de formare continuă a specialiştilor din domeniu. 3. Valorificarea eficienței metodologiei de formare a competențelor profesionale a masteranzilor în cadrul cursului „Managementul resurselor umane în sport‖. 4. Validarea experimentală a demersului formativ.

Noutatea și originalitatea științifică: au fost elaborate şi implementate în procesul educațional de la facultățile de profil: conţinutul optimizat al programei şi cursului teoretic „Managementul resurselor umane în sport”, precum şi ghidul metodico-practic axat pe indicatorii de performanţă necesari specialiştilor din domeniu. S-a stabilit eficienţa cursului teoretico-practic nou elaborat, utilizând elementele - cheie ale modelului nou de formare a competenţelor profesionale, a indicatorilor de performanţă necesari viitorilor specialişti din domeniu pentru realizarea eficientă a activităţilor sportive în ansamblu.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în determinarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale eficientizării procesului de pregătire profesională a specialiștilor din cultura fizică și sport, fapt ce a condus la elaborarea modelului orientat pe formarea competenţelor profesionale (teambuilduing şi coaching individual) la viitoarele cadre calificate din domeniu pentru a asigura un management eficient al resurselor umane în domeniul culturii fizice și sportului. Semnificaţia teoretică constă în determinarea reperelor conceptuale privind managementul resurselor umane în sport; în definirea noțiunilor de management al performanței, competență managerială; în configurarea modelului pedagogic de pregătire profesională a specialiștilor.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de aplicarea în procesul didactic din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a modelului elaborat pentru studierea cursului „Managementul resurselor umane în sport” centrat pe formarea competenţelor şi posibilitatea utilizării acestuia în obţinerea performanţei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată în procesul didactic desfăşurat cu studenții ciclului II, specializarea Managementul Culturii Fizice și cursanții programelor de formare profesională continuă (antrenori, manageri, profesori) din cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport a Republicii Moldova.

Cuprins


1. INVESTIGAȚII CONCEPTUALE ȘI REPERE METODOLOGICE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN DOMENIUL CULTURII FIZICE ŞI SPORTULUI
 • 1.1. Specificitatea managementului resurselor umane 19
 • 1.2. Resursele umane şi politicile de personal în organizaţiile sportive 23
 • 1.3. Contextul pregătirii profesionale şi performanţa specialiştilor din domeniul culturii fizice şi sportului 31
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1 45

2. ORGANIZAREA ACȚIONALĂ A PREGĂTIRII STUDENŢILOR (CICLUL II) ÎN CADRUL CURSULUI “MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN SPORT”
 • 2.1. Etapele şi metodele cercetării empirico-metodologice
 • 2.2. Planificarea posturilor funcţionale din cadrul organizaţiei sportive
 • 2.3. Condiții de obţinere a performanţei în sport
 • 2.4. Ocupaţiile din domeniul culturii fizice şi sportului
 • 2.5. Conţinutul formativ al cursului ― Managementul resurselor umane în sport
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. DETERMINAREA COMPETENȚELOR MANAGERIALE ÎN CADRUL CURSULUI „MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN SPORT”
 • 3.1. Planificarea managerială a activității formative în cadrul cursului „Managementul resurselor umane în sport” (Ciclul II)
 • 3.2. Evaluarea competențelor la cursul „Managementul resurselor umane în sport”
 • 3.3. Stabilirea direcţiei de formare profesională continuă a specialiştilor din domeniu
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declarația privind asumarea răspunderii
CV-ul autorului