Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bazele teoretico-metodologice și aspectele aplicative ale dezvoltării capacităților de forță la sportivii de performanță (în baza materialelor probelor olimpice de lupte)


Autor: Маnolachi Victor
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2021
Consultant ştiinţific: Viorel Dorgan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 martie 2021 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document2.19 Mb / în română
Adobe PDF document2.19 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.98 Mb / în rusă

Teza

CZU 796.015.52:796.8.81(043.2)

Adobe PDF document 6.44 Mb / în rusă
248 pagini


Cuvinte Cheie

pregătire de forţă; sportivi de performanţă; proces de antrenament; pregătire multianuală, principii speciale; regim de activitate musculară: concentric, excentric, izometric, pliometric, balistic; statut hormonal; dinamică de vârstă; teste

Adnotare

Structura tezei: adnotare în 3 limbi, introducere, 5 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie – 330 surse, 3 anexe, 195 pagini text de bază, 9 figuri, 23 tabele. Rezultatele au fost publicate în 40 de lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: pregătire de forţă; sportivi de performanţă; proces de antrenament; pregătire multianuală, principii speciale; regim de activitate musculară: concentric, excentric, izometric, pliometric, balistic; statut hormonal; dinamică de vârstă; teste.

Scopul cercetării constă în elaborarea bazelor teoretice și metodologice și a aspectelor aplicative ale dezvoltării calităților de forță ale sportivilor luptători.

Obiectivele cercetării: 1. Caracterizarea sistemului contemporan de cunoştinţe în sfera pregătirii sportivilor care se specializează în lupte şi a principalelor căi de dezvoltare ulterioară a acestuia. 2. Studierea nivelului de cunoştinţe şi a experienţei practice în domeniul pregătirii fizice a sportivilor-luptători, confruntarea lor cu volumul imens de cunoştinţe ştiinţifice acumulate în teoria sportului şi în compartimentele speciale ale disciplinelor biologice. 3. Analiza structurii pregătirii de forţă a luptătorilor şi a gradului de concordanță a acesteia cu metodica pregătirii de forţă ; formarea unei concepţii a pregătirii de forţă a sportivilor-luptători care să corespundă nivelului actual de cunoştinţe. 4. Analiza principiilor speciale care stau la baza organizării raţionale a procesului de pregătire sportivă şi relevarea posibilităţilor acestora în vederea sporirii eficacităţii pregătirii de forţă a sportivilor-luptători. 5. Studierea totalităţii factorilor care determină nivelul calităţilor de forţă şi relevarea importanţei lor pentru sporirea eficacităţii pregătirii de forţă a luptătorilor. 6. Studierea dinamicii de vârstă a măiestriei sportive a luptătorilor şi caracterizarea sistemului de pregătire multianuală a acestora. 7. Elaborarea unui model principial al pregătirii de forţă a luptătorilor la diferite etape ale perfecţionării multianuale. 8. Determinarea direcţiilor de perspectivă ale optimizării procesului de pregătire de forţă a sportivilor-luptători.

Semnificația teoretică şi noutatea ştiinţifică a lucrării rezidă în:
1) elaborarea teoriei dezvoltării calităților de forță ale sportivilor luptători, inclusiv: - definirea și extinderea noțiunii ”pregătire de forță” a sportivilor care se specializează în probele de lupte; - fundamentarea legităților, a principiilor generale și special de dezvoltare a calităților de forță ale sportivilor în cadrul abordării structural-funcționale a procesului de pregătire a luptătorilor de performanță; - mecanismul corelării realizărilor din domeniul fiziologiei sportive și al biochimiei, al medicinei și morfologiei sportive în vederea argumentării concepției pregătirii sportive a sportivilor luptători; - concepția și modelul funcțional-structural al pregătirii de forță a luptătorilor, la baza cărora se află atât legitățile și principiile, cât și o serie de factor ce determină logica, etapele și procesul de dezvoltare a calităților de forță în interdependență cu formarea altor calități motrice.
2) elaborarea metodologiei (în sensul restrâns al cuvântului) de dezvoltare a calităților de forță ale sportivilor luptători care este condiționată de dinamica de vârstă a sporirii măiestriei sportive în lupte și care include etapele, metodele și principiile pregătirii de forță a acestora.

Teoria și metodologia de dezvoltare a calităților de forță ale sportivilor luptători, elaborate de noi, ne permite să afirmăm că cercetarea de față reprezintă o nouă direcție în pedagogia sportive și deschide noi posibilități pentru cercetări ulterioare în domeniul pregătirii sportivilor de performanță.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în revizuirea concepţiilor tradiţionale în sfera structurii şi conţinutului pregătirii de forţă a luptătorilor, în oportunitatea utilizării rezultatelor obţinute pentru perfecţionarea bazelor normative, curriculare şi organizaționale ale pregătirii sportivilor în sistemul de perfecţionare multianuală. Materialele cercetărilor trebuie să-şi găsească reflectare în literatura didactică şi cea metodico-didactică pentru studenţii instituţiilor de profil, precum şi în sistemul formării profesionale continue a antrenorilor. Abordarea aplicată în lucrare urmează să se răsfrângă şi asupra studierii problematicii ce ţine de dezvoltarea altor calități motrice: de viteză, de coordonare, de rezistenţă, supleţe.

Implementarea rezultatelor cercetării. Programa şi metodica experimentală au fost implementate în procesul de instruire şi antrenament din cadrul şcolilor sportive, al universităţilor de profil din România, Ucraina, Kazahstan, Belarus şi Rusia, precum şi al Federaţiilor de Lupte din Republica Moldova şi România și Federației de Judo din Republica Moldova. 8

Cuprins


1. СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ
 • 1.1. Особенности тренировочного процесса в спортивной борьбе
 • 1.2. Методы и средства силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе
 • 1.3. Направления развития знаний в области силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе
 • 1.4. Общедидактические и специальные принципы в системе силовой подготовки
 • 1.5. Силовые качества и структура мышечной ткани
 • 1.6. Силовые качества и потенциал систем энергообеспечения
 • 1.7. Нейрорегуляторные факторы в проявлении силовых качеств
 • 1.8. Тестирование силовой подготовленности спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе
 • 1.9. Выводы по первой главе

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИ РАЗВИТИИ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ
 • 2.1. Принципы в системе знаний в области подготовки спортсменов,
 • специализирующихся в спортивной борьбе
 • 2.2. Специальные принципы в общей теории подготовки спортсменов
 • 2.3. Основные специальные принципы, лежащие в основе силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе
 • 2.4. Выводы по 2-ой главе

3.ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОСТАВ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ
 • .1. Скелетные мышцы в опорно-двигательной системе человека
 • .2. Структура скелетной мышцы
 • .3. Типы и функциональные возможности мышечных волокон
 • .4. Мышечное сокращение
 • .5. Возбуждение и суммирование сокращений двигательных единиц мышц
 • .6. Активация двигательных единиц мышц
 • .7. Мышечные веретена и сухожильные органы Гольджи в проявлении и развитии силовых качеств
 • .8. Микротравмы мышечной ткани и активация миосателлитов
 • .9. Гормональный статус организма спортсмена и его использование для повышения эффективности силовой тренировки
 • .10. Гормональная среда и потребление пищевых продуктов
 • .11. Выводы по 3-й главе

4. ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕССА МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ, И ОСНОВЫ ИХ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ
 • 4.1. Возрастная динамика роста спортивного мастерства в греко-римской борьбе
 • 4.2. Возрастная динамика роста спортивного мастерства в вольной борьбе
 • 4.3. Возрастная динамика роста спортивного мастерства в дзюдо
 • 4.4. Продолжительность и периодизация многолетней подготовки спортсменов
 • 4.5. Возрастная предрасположенность к развитию силовых качеств
 • 4.6. Направления оптимизации процесса развития силовых качеств в многолетней подготовке спортсменов
 • 4.7. Выводы по 4-й главе

5. НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ
 • 5.1. Правила соревнований, структура соревновательной деятельности и силовая подготовка борцов
 • 5.2. Результативность и вариативность двигательных действий, двигательная память и силовая подготовка спортсменов
 • 5.3. Статодинамическая устойчивость тела спортсмена и уровень проявления силовых качеств
 • 5.4. Скоростная сила при выполнении двигательных действий в концентрическом и плиометрическом режимах мышечной деятельности
 • 5.5. Силовая подготовка и индивидуальные особенности спортсменов
 • 5.6. Специальные тесты для оценки мощности двигательных действий и возможностей их энергообеспечения
 • 5.7. Выводы по 5-й главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ЛИТЕРАТУРА
Приложения
Декларация об ответственности
CV автора