Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pregătirea coregrafică a studenților Facultăților de Educație Fizică și Sport în cadrul disciplinei „Gimnastica”


Autor: Salup Mărioara
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Victor Buftea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 noiembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Teza

CZU 78.147+[796.011.3:796.41]

Adobe PDF document 5.48 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

proces instructiv-educativ, pregătire coregrafică, disciplina ,,Gimnastica”, elemente de dans, forme de exersare, aptitudini creativ–artistice

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 143 surse, 2 anexe, 130 pagini de text de bază, 124 figuri, 30 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 lucrări științifice.

Domeniul de studii: pedagogie.

Scopul cercetării: formarea competențelor privind pregătirea coregrafică a studenților Facultăților de Educație Fizică și Sport în cadrul disciplinei ,,Gimnastica”.

Obiectivele cercetării: 1. Fundamentarea teoretico-metodologică privind pregătirea coregrafică a tineretului studios. 2. Aprecierea problematicii privind necesitatea pregătirii coregrafice din punctul de vedere a profesorilor din facultățile de profil și a nivelului de însușire a elementelor necesare pentru pregătirea coregrafică. 3. Elaborarea structurii și conținutului programei experimentale de formare a competențelor coregrafice pentru pregătirea coregrafică a studenților din cadrul facultăților de profil. 4. Argumentarea experimentală a eficacității pregătirii coregrafice în pregătirea profesională a studenților facultăților de educație fizică și sport în cadrul disciplinei propuse.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării: a fost elaborată și argumentată metodologia de formare și aplicare a competențelor coregrafice pentru pregătirea profesională a studenților facultăților de profil. A fost determinată necesitatea pregătirii coregrafice a studenților Facultățiilor de Educație Fizică și Sport prin evaluarea testelor specifice pregătirii coregrafice.

Rezultatele științifice obținute justifică gradul superior al formării competențelor coregrafice în special și a competențelor profesional-pedagogice la general a studenților Facultăților de Educație Fizică și Sport. De asemenea, rezultatele științifice determinate de eficiența metodologiei experimentale aplicate, pot schimba modalitatea de formare a cunoștințelor teoretico-practice și a tuturor abilităților psihomotrice a subiecților și reprezintă un garant valoros în vederea realizării cu succes a procesului educațional al viitorilor specialițti în domeniu.

Semnificația teoretică rezidă în elucidarea celor mai relevante abordări privind formarea competențelor cognitive, afective și atitudinale necesare unei pregătiri coregrafice eficiente și a unei pregătiri profesionale înalte a viitorilor specialiști în Educația Fizică și Sport. Determinată de conceptul general al studiului, acest element oferă rezonanță prin fundamentarea teoretico-metodologică a pregătirii coregrafice a subiecților care condiționează valorificarea maximală a competențelor psihomotrice însușite (în cadrul cursurilor de gimnastică de bază, artistică, acrobatică, aerobică, ritmică și dans), conducând, totodată, spre evidențierea nivelului de virtuozitate a mișcărilor în toate actele motrice îndeplinite.

Valoarea aplicativă a lucrării: este sesizată prin posibilitatea folosirii ample a programei experimentale și a metodologiei elaborate, centrate pe formarea competențelor coregrafice la studenții Facultăților de Educație Fizică și Sport. Rezultatele semnifică necesitatea includerii în procesul instructiv – educativ a pregătirii coregrafice, necesare formării de competențe specifice unei pregătiri profesionale înalte a studenților Facultăților de Educație Fizică și Sport.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele științifice sunt implementate în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport a Universității „Ștefan cel Mare” din or. Suceava, România.

Cuprins


1. REPERE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR LA DISCIPLINA ”GIMNASTICA” ÎN CADRUL FACULTĂȚILOR DE EDUCAȚUIE FIZICĂ ȘI SPORT
 • 1.1. Aspecte generale privind pregătirea specialiștilor în domeniul Educației Fizice și Sportului din cadrul instituțiilor de profil
 • 1.2. Pregătirea coregrafică privită prin prisma elementelor de dans
 • 1.3. Pregătirea coregrafică – factor de bază în procesul instructiv-educativ la disciplinele din gimnastică
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1
2. EFICACITATEA PREGĂTIRII COREGRAFICE A STUDENȚILOR FACULTĂȚILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT ÎN CADRUL DISCIPLINEI ”GIMNASTICA”
 • 2.1. Metodele cercetării
 • 2.2. Organizarea și desfășurarea cercetării
 • 2.3. Aprecierile specialiștilor în domeniu privind pregătirea coregrafică a studenților în cadrul facultăților de Educație Fizică și Sport
 • 2.4. Aprecierea gradului de pregătire al studenților în cadrul testărilor preliminare
 • 2.5. Analiza documentelor de organizare a disciplinelor din gimnastică în cadrul Facultăților de Educație Fizică și Sport
 • 2.6. Elaborarea structurii și conținutului programei experimentale
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICACITĂȚII PREGĂTIRII COREGRAFICE ÎN PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR FACULTĂȚILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT ÎN CADRUL DISCIPLINEI PROPUSE
 • 3.1. Analiza comparativă a indicilor care determină pregătirea motrică ca factor al pregătirii coregrafice a subiecților cercetați
 • 3.2. Analiza comparativă a indicilor care determină nivelul pregătirii coregrafice a subiecților cercetați
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declarația privind asumarea răspunderii
CV-ul candidatului