Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Mobilitatea academică internațională în Israel, ca factor de formare a economiei cunoașterii


Autor: MASRI Bushra
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2022
Conducători ştiinţifici: Iuri Crotenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Elena Robu
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 noiembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română
Adobe PDF document0.69 Mb / în engleză

Teza

CZU [378+33](569.4)(043.3)=111

Adobe PDF document 2.93 Mb / în engleză
190 pagini


Cuvinte Cheie

economia cunoașterii, mobilitatea educațională, globalizarea, teoria managementului, relațiile internaționale, produsul intern brut

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea constă din introducere, patru capitole, concluzii și recomandări. Patru capitole includ 14 tabele, 27 grafice și o hartă. Conține de asemenea o listă de 188 surse bibliografice și 9 anexe. Teza a fost prezentată în 16 articole științifice publicate în Europa, Israel și Asia. În total, lungimea actualei teze este de 148 de pagini.

Domeniul de cercetare: Cercetarea tratează problema mobilității academice a studenților din învățământul superior ca factor de influență și promovare a domeniilor și subiectelor economiei cunoașterii în Israel.

Subiectul tezei: Investigarea interrelațiilor, efectelor și dependențelor dintre mobilitatea academică a studenților către și din Israel și stabilizarea economiei cunoașterii ca viitor factor economic de angajare.

Scopul cercetării constă în identificarea modalităților în care mobilitatea academică pozitivă, în care numărul de studenți internaționali care intră este mai mare decât numărul de studenți israelieni care pleacă, va afecta domeniul economiei cunoașterii israeliene.

Provocarea științifică a cercetării constă în relația dintre factorii care influențează mobilitatea academică în învățământul superior și formarea și stabilizarea economiei cunoașterii ca factor de dezvoltare națională în Israel.

Noutatea științifică a acestui studiu se bazează pe dezvoltarea teoretică a unei definiții actualizate a contribuției mobilității academice a economiei israeliene, cu accent pe ocuparea forței de muncă și dezvoltarea domeniilor economiei cunoașterii. Prin calcularea principiilor determinării lor, analizând metode de creștere a cererii de mobilitate academică și de reducere a exodului de creiere, autorul prezintă un mecanism teoretic bazat pe cooperarea strategică și aplicată cu schimbările de politică în mobilitatea academică și economia cunoașterii în Israel.

Semnificația teoretică a acestui studiu se reflectă în propunerea unei metodologii științifice inovatoare bazată pe analize multidisciplinare care indică indicatori care reprezintă relația dintre mobilitatea academică a studenților din învățământul superior și cei cu profesii economico-tehnologice pentru economia statului, industrie, pragul de angajare, și mai ales acumularea de cunoștințe avansate. Autorul încearcă să folosească acest model pentru a dezvolta economia cunoașterii statului Israel, calculând principiile de determinare, analiză a metodelor de creștere a cererii de mobilitate academică și de reducere a exodului de creiere.

Problema științifică soluționată în teză include redefinirea și identificarea caracteristicilor și proceselor legate de mobilitatea academică a studenților internaționali și a israelienilor locali, împreună cu minimizarea tendinței de exod de creiere din economia cunoașterii în Israel. În plus, crearea unei strategii reînnoite și implementarea ideilor și proceselor bazate pe o analiză multidimensională a economiei cunoașterii prin propunerea unui mecanism național care să gestioneze și să supravegheze activitățile solicitate. Toate acestea cu scopul de a dezvolta o economie a cunoașterii stabilă, competitivă și internațională, sunt concepute pentru economia și industria modernă.

Implementarea rezultatelor științifice se realizează prin aplicarea ideilor de cercetare, concluziilor și recomandărilor în mecanismele de învățământ superior, Ministerele Economiei și Ocupării Forţei de Muncă, și autoritățile locale, subliniind totodată adaptarea necesară la cultura decizională și caracteristici unice ale statului Israel. Modelul și ideile de cercetare sunt deja implementate în două autorități locale din Israel.

Cuprins


1. THEORETICAL AND CONCEPTUAL FRAMEWORK OF ACADEMIC MOBILITY AS A FACTOR IN THE FORMATION OF KNOWLEDGE ECONOMY
 • 1.1 The management of knowledge economy in the world of globalization
 • 1.2 The international academic mobility in the world of knowledge
 • 1.3 The Influence of Management Process of Academic Mobility on Knowledge Economic in the World
 • 1.4 Conclusions of Chapter 1

2. MATERIAL AND METHODS OF RESEARCH
 • 2.1 The topics of the research
 • 2.2 The method research of the thesis
 • 2.3 The methods for conclusions and recommendations
 • 2.4 Conclusions of the Chapter 2

3. ANALYZING THE INTERNATIONAL EDUCATIONAL MOBILITY IN ISRAEL AS A FACTOR FOR FORMING THE KNOWLEDGE ECONOMY
 • 3.1 The analysis of international mobility in the world between 2010 – 2017
 • 3.2 Analysis the academic mobility in Israel – Outbound & Inbound
 • 3.3 Analysis the impact of academic mobility on GDP
 • 3.4 Conclusion of Chapter 3

4. WAYS FOR IMPROVING THE INTERNATIONAL EDUCATIONAL MOBILITY IN ISRAEL AS A FACTOR FOR FORMING THE ECONOMY KNOWLEDGE
 • 4.1 Policies and solutions for improving the academic mobility and knowledge economy in Germany, Australia & France
 • 4.2 The Israeli Policies and Solutions for Improving the Effect of Academic Mobility on the Knowledge Economy
 • 4.3 Implementation strategy for developing academic mobility and knowledge economic for the economics and education ministries in Israel
 • 4.4 Conclusion of Chapter 4

GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
BIBLIOGRAPHY
ANNEXES
RESPONSIBILITY STATEMENT CURRICULUM VITAE – BUSHRA MASRI