Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contribuţia lui Dimitrie Gusti la dezvoltarea pedagogiei sociale româneşti


Autor: Marius Claudiu Langa
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Sorin Cristea
dr. ped., prof. univ., Universitatea din Bucureşti, România
Consultant ştiinţific: Ludmila Papuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 aprilie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 37.0 (043.3)

Adobe PDF document 1.00 Mb / în română
177 pagini


Cuvinte Cheie

regionalism, politica educaţiei, paradigmă, voinţă socială, cercetare monografică, reforma educaţiei, culturalizarea satului, cămin cultural, echipe studenţeşti, şcoala sociologică, cultură totală, personalitatea socială, personalitate creatoare, serviciul social, şcoli ţărăneşti superioare, ideal naţional, statul cultural, politica culturii, elita cultivată a ţărănimii

Adnotare

Cercetarea sistematizează principalele concepte, idei, modele formative dezvoltate de D. Gusti în opera sa cu caracter pedagogic şi pune în valoare originalitatea ideilor sale manifestate la nivel de politică a educaţiei şi de pedagogie a culturii.

Au fost puse în valoare preocupările multilaterale în domeniul vast al disciplinelor social-filosofice şi pedagogice. Personalitate ştiinţifică de mare erudiţie, Gusti a desfăşurat o intensă activitate intelectuală, în care a îmbinat munca de cercetare cu cea didactică. A fost iniţiatorul şi organizatorul acţiunii de cercetare a realităţii sociale sub formă de monografii sociologice, fondator a unei reforme socioeducaţionale, întemeietor şi conducător de reviste de cu caracter educativ.

În plan praxiologic, a fost reliefată contribuţia lui D. Gusti în direcţia elaborării soluţiilor pentru rezolvarea unor probleme stringente de ordin social şi cultural. Autor a unui sistem coerent de cunoaştere socială, Dimitrie Gusti a adus contribuţii notabile la dezvoltarea pedagogiei sociale româneşti prin activitatea sa de organizator al culturii poporului, urmărind extinderea acţiunii educative la nivel comunitar, în special asupra satului, ca unitate socială reprezentativă. A fost evidenţiat efortul perseverent şi competent al omului de cultură Gusti pentru cunoaşterea realităţii social-economice, pentru orientarea şi valorificarea sa în plan formativ. Acest efort a fost materializat în iniţierea primului experiment de educaţie socială în formă instituţionalizată extins la scara întregii ţări.

La nivel de politică a educaţiei, ideile inovatoare ale pedagogului social român au fost cercetate din perspectiva necesităţii asigurării caracterul naţional al şcolii. Educaţia este, în primul rând un fenomen social şi pentru a-i putea formula în mod clar finalităţile şi funcţiile Gusti a raportat-o la realitatea socială. Măsurile originale propuse de Gusti în cadrul reformei socioeducaţionale a învăţământului de toate gradele privind finalităţile şi conţinutul acestuia s-au concretizat în elaborarea unor proiecte legislative vizionare şi realiste. Ele au asigurat înţelegerea corectă a fenomenului de schimbare educaţională, care presupune restructurarea întregului învăţământ dar şi a implicaţiilor majore ale schimbării asupra calităţii acestuia.

Lucrarea a evidenţiat ideile forţă ale gândirii sociopedagogice a lui Gusti, idei care sunt sau pot fi valorificate de pedagogia postmodernă atât în sens în sens epistemologic cât şi social. În acelaşi timp au fost subliniate unele limite, ale teoriilor şi modelelor elaborate, şi care au fost evidente atât la nivelul concepţiei teoretice cât şi a celei practice.

Cuprins


CAPITOLUL I. Concepţia sociopedagogică a lui Dimitrie Gusti
 • 1.1. Complexitate şi diversitate în teoria şi practica sociopedagogică a lui D. Gusti
 • 1.2. Personalitatea profesorului Dimitrie Gusti
 • 1.3. Concepţia pedagogică a lui D. Gusti, parte integrantă a sistemul ştiinţelor sociale
 • 1.4. Misiunea educativă a monografiei sociologice

CAPITOLUL II. Dezvoltarea pedagogiei sociale româneşti în perioada interbelică prin activitatea lui Dimitrie Gusti
 • 2.1. Pedagogia socială: prolegomene
 • 2.2. Reprezentanţii pedagogiei sociale româneşti în perioada interbelică
 • 2.3. Fundamentele epistemologice ale pedagogiei sociale gustiene
 • 2.4. Politica educaţională promovată de D. Gusti: organizarea şi practica acţiunii sociale educative

CAPITOLUL III. Dimitrie Gusti - autorul unui proiect de reformă socioeducaţională
 • 3.1. Argumentarea proiectului de reformă
 • 3.2. Aspecte inovatoare ale reformei învăţământului românesc şi a legislaţiei aferente
 • 3.3. Reforma învăţământului primar: necesitate şi principii de educaţie promovate în programele analitice
 • 3.4. Măsuri administrative şi pedagogice propuse în Anteproiectul de lege pentru reforma învăţământului primar
 • 3.5. Reforma învăţământului secundar: profesional şi teoretic