Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Tezele valoroase de doctorat sunt promovate, iar cele plagiate - respinse, fără milă


13 octombrie 2010

Profesorul universitar Constantin Eţco, consultant al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM, în cadrul ultimei şedinţe a Comisiei de Atestare din 6 octombrie curent, a prezentat lista pretendenţilor la titlurile de doctor habilitat sau de doctor în medicină şi farmacie, în număr de 12 persoane, cifră impunătoare comparativ cu la alte specialităţi. Toate lucrările de doctorat, după lungul traseu al susţinerilor, au fost confirmate : 3 de doctor habilitat şi 9 de doctor. Raportorul a evidenţiat şi cea mai bună lucrare sub aspect de noutate ştiinţifică, prezenţa publicaţiilor la temă în reviste recenzate şi a brevetelor de invenţie şi chiar în plan de realizare tehnică. E vorba de lucrarea nominalizată „Aspecte de chirurgie menajantă în implantologia orală”, semnată de Oleg Dobrovolschi, căruia i-a fost conferit titlul de doctor în medicină, la specialitatea Stomatologie, în cadrul Consiliului ştiinţific al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.

În contextul dat, menţionăm şi alte două teze de doctor, calitatea cărora a fost a fost subliniată la această şedinţă: „Procese de captare şi recombinare a purtătorilor de sarcină de neechilibru în straturile amorfe de As-Se şi As(Sb)2Se3:Sn”, autor Diana Harea, lucrare susţinută pentru gradul de doctor în ştiinţe fizico-matematice, specialitatea Fizica şi ingineria semiconductorilor, în cadrul Consiliului ştiinţific specializat al Institutului de Fizică Aplicată al AŞM. Cea de a doua lucrare „Sinteza şi studiul clusterilor homo- şi heteronucleari ai metalelor de tranziţie cu acizi carboxilici heterociclici” aparţine Silviei Melnic, care a susţinut teza de doctor în chimie, la specialitatea Chimie anorganică, în cadrul Consiliului ştiinţific de specialitate al Institutului de Chimie al AŞM. Bravo, doamnelor şi domnişoarelor, care au pătruns în nişte domenii ale ştiinţelor reale, preferate mai mult de bărbaţi. În cazul nostru fetele deja s-au afirmat cu rezultate excelente.

În total, la ultima şedinţă a Comisiei de Atestare a CNAA au fost confirmate 50 teze de doctor şi 7 de doctor habilitat, pe locul 1 plasându-se tradiţional cei de la drept cu 16 teze de doctor. Pe locul 2 au ieşit medicina şi farmacia, după cum am menţionat deja, cu 12 teze confirmate. Locul 3 le-a revenit economiştilor cu 9 teze de doctor susţinute, inclusiv una de doctor habilitat. Această tendinţă de creştere a numărului de susţineri în domeniile nominalizate şi încă câteva (pedagogie,politologie) se păstrează pe parcursul a mai multor ani, totodată, la alte specialităţi se resimte o lipsă acută de cadre de înaltă calificare. O surpriză plăcută pentru membrii Comisiei de Atestare a constituit de această dată, ca număr de lucrări susţinute, domeniul biologie, în care au fost confirmate 7 lucrări, inclusiv 2 teze de doctor habilitat şi 5 de doctor. În rest, branşele ştiinţifice au fost reprezentate, conform statisticii, în modul următor: 4 persoane au susţinut tezele de doctor în filologie, câte 2 – în ştiinţele tehnice şi în ştiinţele fizico-matematice, câte 1 – în agricultură, filozofie, psihologie, pedagogie şi chimie.

În cadrul şedinţei Comisiei de Atestare a fost abordată şi problema eticii profesionale a cercetătorului sau profesorului universitar. Astfel, printr-o scrisoare anonimă, CNAA a fost sensibilizat în vederea unor plagiate admise de prof. univ. Natalia Rotaru, şefa Catedrei de imagistică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Referitor la acest semnal, acad. Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, moderatorul şedinţei, a relatat că scrisoarea şi materialele prezentate au fost verificate de o comisie comună a CNAA şi Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, condusă de acad. Gheorghe Paladi. Comisia a confirmat plagiatul. Dat fiind faptul că lucrările compromise, n-au intrat în teza de doctor habilitat, susţinută cu mai mulţi ani în urmă de Natalia Rotaru, calitatea ei n-a fost periclitată. Şi totuşi Comisia de Atestare a sancţionat-o pe profesoară, lipsind-o de dreptul de a fi conducător de teză de doctorat pe parcursul a trei ani.

Un alt caz, care cu siguranţă l-a amărât pe Oleg Rusu, autorul tezei de doctor în drept cu tema „Resocializarea penitenciară şi postpenitenciară a persoanelor supuse pedepsei cu închisoarea”, susţinută în cadrul Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI. Comisia de Atestare a întors spre resusţinere această lucrare în Consiliul ştiinţific specializat din motivul că pe ultima sută de metri a depistat un articol comun, publicat de autorul tezei cu referentul oficial, dr. V. Morari, o încălcare a Regulamentului „Cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova” (art.5. p. c.). Comisia de Atestare a nominalizat la şedinţă pe un alt referent oficial, doctorul în drept T. Carpov, pentru a participa la resusţinerea lucrării.

O teză de doctor în economie, susţinută de dl Nicolae Cantarean în cadrul Consiliului ştiinţific specializat al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, înregistrată la Comisia de Atestare pentru confirmare, a fost înaintată pentru o expertiză suplimentară la doi specialişti din ţară şi la doi din România, dat fiind că lucrarea a fost susţinută la interferenţa a două discipline – economia şi teologia, iar Comisia de experţi în economie a considerat conţinutul tezei mai mult de ordin teologic decât economic.

În cazul unei teze de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice cu tema „Procese stocastice de relaxare şi fluctuaţii în medii de tip cluster”, la specialitatea Fizica teoretică şi matematica, susţinută de Florentin Paladi şi confirmată de Comisia de Atestare, a fost totuşi avertizat Consiliul ştiinţific specializat al Universităţii de Stat din Moldova care a promovat lucrarea. Motivul ţine de neglijenţa membrilor lui – n-au intervenit la timp pentru înlăturarea unor carenţe din teză, asupra cărora au fost sensibilizaţi, conform Ghidului privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor. În prezent proaspătul doctor habilitat se află în SUA, în baza unui contract de cercetare, pentru un an. Deci, aceste carenţe rămân să dăinuiască, în principiu, într-o lucrare bună, care putea fi de calitate sub toate aspectele, dacă Consiliul ştiinţific specializat ar fi manifestat responsabilitate şi principialitate până la final.

La şedinţă Comisia de Atestare a conferit, de asemenea, titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice unui grup de cercetători şi cadre didactice, conform demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării. Astfel, 5 persoane au devenit profesori universitari, 12 – conferenţiari universitari, 6 – conferenţiari cercetători. Printre ei sunt cunoscuţi savanţi din diferite domenii ale ştiinţei şi cadre universitare. Din lipsă de spaţiu, nominalizăm doar persoanele din prima categorie: titlul de profesor universitar îl poartă, începând cu 6 octombrie, biologul Eudochia Zagorneanu, istoricul Ion Eremia, politologul Constantin Marin, inginerul Valeriu Dulgheru şi filologul Timotei Melnic.

La şedinţa Comisiei de Atestare au fost examinate şi alte subiecte ce ţin de competenţa ei: instituirea şi formarea a noi consilii ştiinţifice specializate; modificarea componenţei altora care activează; instituirea consiliilor ştiinţifice ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi de doctor habilitat; validarea seminarelor ştiinţifice de profil – teme prezentate de prof. univ. Teodor Munteanu, şeful Direcţiei generale de atestare. Alte două subiecte au fost reflectate de dr. Ion Holban, şeful Direcţiei generale de pregătire a cadrelor ştiinţifice: abilitarea cu dreptul de a fi conducător sau consultant ştiinţific; aprobarea programelor actualizate pentru examenele de doctorat.

E necesar totuşi să încheiem această relatare de la şedinţa Comisiei de Atestare cu felicitări tuturor celor, cărora li s-au conferit grade şi titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, cu urări de sănătate, noi speranţe şi realizări în viitor! Ei, de bună seamă, le merită!

Tatiana Rotaru