Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Şedinţa Comisiei de Atestare: Unii au urcat în carieră, alţii s-au ales cu decepţii


22 martie 2010

Unii au urcat în carieră, alţii s-au ales cu decepţii

Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice din cadrul Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare al RM s-a întrunit în şedinţă la 18 martie curent, având o agendă destul de consistentă, generată de activitatea cotidiană de atestare a cadrelor ştiinţifice şi didactice de înaltă calificare, de monitorizare, în ansamblu, a procesului de pregătire a contingentului ştiinţific şi profesoral în sferele de cercetare-inovare şi de educaţie ale ţării, realizându-se în acest sens şi reformele necesare. Anul trecut, bunăoară, au fost actualizate mai multe documente de utilitate ca Regulamentul privind examinarea dosarelor de atestare în cadrul CNAA, Regulamentul privind atestarea cadrelor ştiinţifice şi stiinţifico-didactice de înaltă calificare etc., dar toate având menirea de a face ordine în acest domeniu, de a păstra la un nivel înalt ştacheta exigenţei atestării, pe de altă parte, de a simplifica şi reduce numărul de acte prezentate la Comisie de aspiranţii la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.

Această continuitate este distinctă şi în anul curent de activitate. La ultima şedinţă a Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, de exemplu, s-au operat modificări şi completări la Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, prezentate de acad. Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare al RM. În acest context, raportorul s-a referit la oportunitatea de reducere în jumătate a actelor prezentate la CNAA de instituţiile de cercetare şi educaţie, de la 20 la 9, pentru formarea consiliului ştiinţific specializat şi examinarea tezelor de doctor şi de doctor habilitat.

Merită atenţie şi următoarea modificare care-i vizează pe cetăţenii străini, evidenţiată de preşedintele CNAA: pentru susţinerea tezelor de doctor sau de doctor habilitat, în care sunt abordate probleme specifice ţărilor de origine ale acestora, seminarul ştiinţific de profil / comisia de problemă, iar după caz comisia de experţi pe domeniu sau Comisia de atestare a CNAA propun în calitate de membru al Consiliului ştiinţific specializat ad-hoc sau referent oficial un specialist din ţara străină. Această intervenţie a fost necesară în Regulament pentru a nu compromite calitatea unei teze de doctor, susţinută de un cetăţean de peste hotare la noi. Cu titlul de premieră a indicat raportorul şi la următoarea precizare documentului nominalizat: prezenţa expertului străin în calitate de referent oficial la şedinţa Consiliului poate fi asigurată în regim „on-line” prin Internet, acesta fiind un prim pas spre susţinerea tezelor pe această cale cu antrenarea mai extinsă a expertizei internaţionale.

Alte două chestiuni din agenda de lucru a Comisiei – Instituirea, formarea consiliilor ştiinţifice specializate; Validarea seminarelor ştiinţifice de profil – au fost prezentate asistenţei de dr. hab. Teodor Munteanu, şeful Direcţiei generale atestare, care după dezbaterile respective au şi fost aprobate.

Dar, indiscutabil, cele mai aşteptate subiecte de reprezentanţii comunităţii ştiinţifice şi din sfera educaţiei sunt acele ce ţin de conferirea gradelor ştiinţifice de doctor şi de doctor habilitat, precum şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi profesor universitar, conferenţiar cercetător şi profesor cercetător. De această dată s-au bucurat de rodul muncii lor de ani un doctor habilitat şi 21 de doctori, care au susţinut tezele în diferite domenii ale ştiinţei şi educaţiei, dar din nou prevalează ca număr cei de la economie şi drept cu 50 % . Referitor la cel de al doilea compartiment cu privire la conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, 4 persoane au devenit profesori universitari, 12 – conferenţiari universitari şi 2 – conferenţiari cercetători. Astfel, 40 de cercetători şi cadre didactice au urcat în carierea lor profesională şi nu ne rămâne decât să le urăm: la mai mult şi la mai mare! Totodată, ne exprimăm regretul pentru alte 3 persoane, cărora Comisia de atestare le-a întors tezele de doctor, susţinute în consiliile ştiinţifice respective, pentru o expertiză suplimentară – 1 în Republica Moldova şi 2 – în România.

Cu titlul de noutate Comisia a desemnat cele mai bune teze de doctorat ale anului 2009 din domeniul ştiinţelor exacte şi economice, ştiinţelor naturale şi ale vieţii, ştiinţelor socio-umaniste, circa 16 lucrări din totalul de 285 de teze examinate şi aprobate în anul 2009. La aceste lucrări ştiinţifice şi autorii lor vom veni cu noi detalii într-un alt comunicat de presă. Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA a examinat şi alte chestiuni importante pentru activitatea curentă şi cea de perspectivă ca, bunăoară, Planul de activitate al Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare pentru anul 2010, la discuţia cărora au participat activ membrii ei: acad. Boris Găină, acad. Eva Gudumac, m.c. Leonid Culiuc etc., dr. hab.Veaceslav Perju, vicepreşedintele CNAA, dr. hab. Gheorghe Gladchi, secretar ştiinţific, alţi colaboratori ai aparatului CNAA. A fost făcut un schimb de opinii şi cu privire la pregătirea către Şedinţa în plen a Comisiei de acreditare şi a Comisiei de atestare ce se va întruni pe 15 aprilie curent, în cadrul căreia va fi reflectat Bilanţul activităţii CNAA în 2009 şi abordate şi problemele actuale ale modernizării cadrului de atestare şi acreditare.

Tatiana Rotaru