Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Principii de dezvoltare a atitudinii elevului faţă de opera literară


Autor: Marin Mariana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Constantin Şchiopu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 ianuarie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 aprilie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU 37.0 (043.2)

Adobe PDF document 2.23 Mb / în română
217 pagini


Cuvinte Cheie

atitudine, atitudine cognitivă/ afectivă/conativă, interes iniţial/ durabil, motiv, sistem motivaţional, autocunoaştere, conexiune obiect-subiect, principii artistico-estetice, principii ale educaţiei literar-artistice, nivele de receptare a operei literare, activităţi didactice, strategii didactice, forme de organizare, funcţii formativ-estetice, personaj literar, operă literară, imagine artistică, limbaj poetic, interpretare.

Adnotare

Lucrarea abordează problema dezvoltării atitudinale în contextul educaţiei literar-artistice. Cercetarea prezintă impactul situaţiilor didactice tradiţionale în manifestările atitudinale limitate ale elevilor treptei primare, gimnaziale şi liceale faţă de opera literară şi fenomenele ei, dar şi mutaţiile calitative obţinute în urma experimentului de formare.

Stabilirea stării de facto în curricula, în manualele şcolare şi în lucrările elevilor a orientat demersul investigaţiei spre evidenţierea unor lacune în cadrul procesului instructiv şi a condiţionat elaborarea situaţiilor didactice de ameliorare a fenomenului în cauză. Analiza surselor teoretice a permis definirea atitudinii în contextul educaţiei literar-artistice şi clasificarea acesteia conform dimensiunilor stabilite în contactul direct cu opera literară: pedagogică, psihologică, estetică, sociologică şi atitudinală, care la rîndul său generează atitudini evaluative, dominante, rigide, conservatoare, subatitudini.

Descrierea mecanismului de formare a atitudinii elevului faţă de opera literară are loc din perspectiva principiilor educaţiei literar-artistice, care lansează un sistem de metode şi procedee, un şir de forme de organizare la clasă cît şi activităţi extracurriculare. Cercetarea a scos în evidenţă strategia de dezvoltare atitudinală în raportul operă literară-elev care este fundamentată de principiul libertăţii imaginaţiei elevilor; principiul priorităţii receptorului de literatură şi artă; principiul valorizării textului artistic de către subiectul receptor.

Acestea din urmă au oferit posibilitatea de a analiza şi stabili condiţiile eficiente de dezvoltare a atitudinii elevului faţă de opera literară orientate conform nivelurilor de receptare a operei literare: reproductiv, productiv, creativ.

Este supusă analizei şi dinamica nivelurilor de receptare a operei literare, care este una din priorităţile educaţiei literar-artistice şi care accentuează caracterul orientării metodologice calitative în demersul didactic, confirmînd necesitatea abordării demersului didactic într-o manieră preferenţial netradiţională.

Lucrarea propune elaborarea instrumentelor didactice ce va orienta cadrele didactice spre domeniul atitudinal al educaţiei literar-artistice cu accente de formare a unui mecanism ce sprijină dezvoltarea atitudinii elevului faţă de opera literară. La nivel curricular se propune intensificarea impactului elev-operă literară prin ajustarea obiectivelor curriculare la activităţile de învăţare, orientate spre stabilirea continuităţii la nivel de trepte de învăţămînt.

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere psihopedagogice în dezvoltarea atitudinii elevilor faţă de opera literară
 • 1. Atitudinea – factor orientativ-reglatoriu şi stimulativ al comportamentului uman
  • 1.1. Polisemantismul conceptului de atitudine
  • 1.2. Formarea şi structura atitudinilor
  • 1.3. Raportul dintre obiect şi subiect
 • 2. Atitudinea şi alte formaţiuni psihosociale şi estetice
 • 3. Dezvoltarea atitudinii în contextul ELA: repere literar-estetice
  • 3.1. Opera literară – generatoare de atitudini
  • 3.2. Tipuri de atitudini stabilite de raportul: receptor-operă literară
  • 3.3. Textul ca pretext al cunoaşterii de sine
  • 3.4. Criterii de referinţă, indicatori şi descriptori de performanţă
 • Concluzii

CAPITOLUL II. Particularităţi ale dezvoltării atitudinii elevilor faţă de opera literară
 • 1. Tendinţe de dezvoltare a atitudinii elevilor în procesul predării/studierii textelor literare (experimentul de constatare)
  • 1.1.Pertinenţa curriculumului în raport cu obiectivele atitudinale ale educaţiei literar-artistice
  • 1.2. Evidenţierea raportului între manualele şcolare şi Curriculum, stabilit prin dominanta atitudinală
  • 1.3. Rezultatele experimentului de constatare, reflectate în proba aplicată elevilor din clasa a IV-a
  • 1.4. Rezultatele experimentului de constatare, reflectate în proba aplicată elevilor din clasa a IX-a
  • 1.5. Rezultatele experimentului de constatare, reflectate în eseul structurat aplicat elevilor clasei a XII-a
 • 2. Modelul teoretic de dezvoltare a atitudinii elevului faţă de opera literară