Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Paradigma curriculumului în perioada modernă şi postmodernă


Autor: Prodan Gianina Cătălina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Sorin Cristea
doctor, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Ludmila Papuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

curriculum – fenomen şi concept, paradigma, modernitate, postmodernitate, reconceptualizare, analiză hermeneutică, epistemologie

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 124 titluri, două anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Teoria curriculumului educaţional

Scopul cercetării: Fundamentarea teoretică a curriculumului educaţional din perspectivă paradigmatică şi epistemologică.

Obiectivele cercetării: Analiza retrospectivă a modernităţii şi postmodernităţii în domeniul curriculumului; Identificarea principalelor contribuţii şi a trăsăturilor definitorii ale modernităţii şi postmodernităţii în domeniul curricular; analiza constructului de paradigmă şi transpunerea sa în domeniul curriculumului; analiza contrastivă a concepţiilor curriculare moderne şi postmoderne din perspectiva paradigmatică; analiza concepţiilor dominante promovate de către cercetătorii şi experţii din România; fundamentarea unor noi aspecte în dezvoltarea curriculară prin realizarea unei hărţi conceptuale a paradigmelor curriculare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este concretizată în: aplicarea unui construct din filosofia ştiinţei în domeniul curriculumului, printr-un demers hermeneutic interpretativ cu scopul descoperirii elementelor esenţiale ce caracterizează o paradigmă curriculară; conceperea şi operaţionalizarea unei definiţii a paradigmei în domeniul curriculumului; analiza dezvoltării teoriei curriculumului educaţional din perspectivă paradigmatică, printr-o abordare holistică, coerentă şi sistematică a paradigmelor clasicizate; identificarea existenţei unei teorii dominante sau a unei paradigme în domeniului curriculumului din România.

Prin prezenta cercetare a fost soluţionată una din problemele ştiinţifice importante – fundamentarea epistemologică şi paradigmatică a dezvoltării curriculumului educaţional în plan: istoric, ideologic, praxiologic, psihologic etc.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în analiza evoluţia teoriei curriculumului, printr-un demers hermeneutic ce permite posibilitatea unui dialog deschis şi a unor opţiuni intelectuale proprii. Poziţia avansată – de analiză interpretativă a fundamentelor istorice şi epistemologice ale domeniului; ideea de analiză critică a accepţiunilor constructului de paradigmă, definiţia operaţională a paradigmei în domeniul curriculumului, aplicată în analiza concepţiilor curriculare consacrate şi în evaluarea stadiului paradigmatic al curriculumului din România oferă o imagine holistică a domeniului curriculumului, în termeni de dezvoltare şi înţelegere a dezvoltării.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în conceperea unei definiţii operaţionale a paradigmei în domeniul educaţiei şi al curriculumului, a cărei coordonate constituie reperele de analiză ale orientărilor din domeniu. Rezultatele studiului teoretic al paradigmelor din domeniul curriculumului sunt aplicate în design-uri de cercetare calitativă asupra realităţilor educaţionale din domeniul curriculumului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice obţinute se concretizează în studii, lucrări ştiinţifice, proiecte sociale şi un proiect de dezvoltare curriculară, finanţat prin Fondul Social European.