Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iulie /

Formarea competenţelor de proiectare didactică la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport


Autor: Branişte Gheorghe
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Sergiu Danail
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iulie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.39 Mb / în română

Teza

CZU 378.1.02 (043.2): 796.41

Adobe PDF document 7.20 Mb / în română
214 pagini


Cuvinte Cheie

competenţe, învăţămînt de cultură fizică, planificare, proiectare, proiectare pedagogică, proiectare didactică, competenţe integrative, proces educaţional, pregătire pe etape

Adnotare

Structura tezei. Introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie 277 surse, 12 anexe, 121 pagini de text de bază, 21 figuri, 27 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice. Domeniul de studiu: pedagogie.

Scopul cercetării constă în perfecţionarea procesului de formare a competenţelor de proiectare didactică la viitorii profesori de educaţie fizică în cadrul cursului opţional „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare”.

Obiectivele tezei. 1. Studierea teoriei şi practicii a activităţii de proiectare didactică în cadrul disciplinei „Educaţia fizică” din sistemul de învăţământ şcolar. 2. Aprecierea nivelului de pregătire a studenţilor – viitorilor profesori de educaţie fizică pentru activitatea de proiectare didactică. 3. Stabilirea conţinutului şi structurii programei cursului opţional „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare”. 4. Elaborarea teoretică şi aprobarea experimentală a programei şi metodicii „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare”, în vederea pregătirii profesional-pedagogice a specialistului din domeniu.

Noutatea şi originalitatea cercetării constă în: - determinarea la nivelul sistemic teoretico-conceptual a structurii şi conţinutului competenţelor de proiectarea didactică ale profesorului de educaţie fizică care sunt constituite din acele 3 componente de bază: cognitive, operaţionale şi atitudinale; - elaborarea programei a procesului de formare pe etape a competenţelor de proiectare didactică la viitorii profesori de educaţie fizică care vizează: 1 – etapa de pregătire teoretică; 2 – etapa de pregătire practico-metodică; 3 - etapa practicii pedagogice nemijlocite în cadrul practicii şcolare; - elaborarea tehnologiei de formare a competenţelor de proiectare didactică la viitorii profesori de educaţie fizică în cadrul cursului opţional „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare” bazată pe sitemul integrativ pedagogic al lecţiilor (teoretice, metodice, seminare, facultative, independente).

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu constă în elaborarea, aplicarea şi demonstrarea valorii teoretico-metodologice şi practice a programei de formare pe etape a competenţelor de proiectare didactică la viitorii profesori de educaţie fizică în cadrul cursului opţional „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare” orientat spre unitatea a tuturor formaţiunilor constitutive ale competenţei integrative.

Importanţa teoretică este determinată prin - conctradicţie între necesitatea formării competenţelor ale viitorilor profesori de educaţie fizică pentru activitatea de proiectare didactică şi nivelul teoretico-metodic insuficient elaborat şi reflectat în programele de studii de la facultăţile respective, elaborarea unei variante optime a conţinutului cursului experimental existent „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare” sub aspectul formării competenţelor de proiectare didactică cu condiţia elaborării unei metodologii respective ce va ţine cont de cerinţele actuale ce prezintă premiza majoră în abordarea acestei probleme.

Valoarea aplicativă constă în: - elaborarea şi argumentarea experimentală a cursului opţional „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare” care poate fi aplicat în cadrul pregătirii profesionale pedagogice a studenţilor de la facultăţile de educaţie fizică şi sport, precum şi în sistemul de reciclare şi perfecţionare a cadrelor didactice din domeniu; - argumentarea criteriilor de evaluare ale nivelului de formare a competenţelor pentru activitatea de proiectare didactică la absolvenţi – viitorii profesori de educaţie fizică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice Rezultatele obţinute au fost verificate şi implementate în cadrul practicii pedagogice desfăşurate de către studenţii-practicanţi ai anilor III şi IV din cadrul USEFS Chişinău.

Cuprins


1 PROBLEME TEORETICO-METODOLOGICE ALE ACTIVITĂŢII DE PROIECTARE DIDACTICĂ ÎN CADRUL PROCESULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞCOLARĂ
 • 1.1. Aspecte generale pedagogice ale proiectării procesului educaţional
 • 1.2. Specificul proiectării didactice în procesului instructiv-educativ în cadrul educaţiei fizice şcolare
 • 1.3. Conţinutul competenţelor de proiectare didactică în activitatea profesorului de educaţie fizică
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2 ARGUMENTAREA TEORETICO-EMPIRICĂ A COMPLEXULUI DE COMPETENŢE NECESARE PROFESORULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ PENTRU PROIECTAREA DIDACTICĂ
 • 2.1. Metodologia cercetării aplicative
 • 2.2. Aspecte didactico-categoriale ale învăţămîntului de cultură fizică ca premiză a orientărilor de proiectare didactică
 • 2.3. Formarea competenţelor de proiectare didactică prin prisma profesorilor de educaţie fizică şi ale studenţilor din ciclul I de studiu, anul III şi IV
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ESENŢA PROGRAMEI DE FORMARE A COMPETENŢELOR DE PROIECTARE DIDACTICĂ
 • 3.1. Conţinutul programei de formare pe etape a competenţelor de proiectare didactică la studenţii anului III şi IV de studii
 • 3.2. Evaluarea eficienţei programei elaborate orientată spre formarea competenţelor de proiectare didactică
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI