Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Fundamente teoretice şi metodologice ale educaţiei pentru familie


Autor: Larisa Cuzneţov
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2005
Consultant ştiinţific: Virgil Mândâcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Cuvinte Cheie

familie, căsătorie, educaţia pentru familie, educaţie familială, sentimentul familiei, sentimentul copilăriei, familist eficient, părinte eficient, problematica lumii contemporane, noile educaţii, model comportamental, mediul familial, cultura familiei, ethosul pedagogic familial, cultură prefigurativă, cultură postfigurativă, cultură cofigurativă, valoare, deontologie, parteneriat educaţional, cadrul formal-nonformal-informal, integrare socială, curriculum, actor, agent, partener educativ, democratizarea relaţiilor familiale, cultura toleranţei, model pedagogic, repere conceptuale, competenţe parentale, evaluare, sistemul educaţiei pentru familie, fundamentele teoretice şi metodologice

Adnotare

Cercetarea realizată abordează problema elaborării fundamentelor teoretice şi metodologice ale educaţiei pentru familie din perspectiva pedagogiei postmoderniste de tip integrativ, orientată spre formarea deprinderilor de viaţă şi valorizarea sistemică şi sinergetică a copiilor, elevilor, studenţilor şi părinţilor privind cultura realizării rolurilor familiale prin prisma problematicii lumii contemporane.

În această bază, autorul sistematizează şi dezvoltă legităţile, particularităţile şi principiile educaţiei pentru familie, fundamentează sistemul educaţiei pentru familie, dezvăluind aspectul tri-unitar al demersului educativ, ce rezidă în formarea familistului prin familie în interiorul acesteia, prin instituţia de învăţămînt în cadrul formal-nonformal, prin reţeaua educativă de cunoaştere şi formare EF în cadrul informal al comunităţii.

Ca educaţia pentru familie să se conformeze exigenţelor epistemologiei moderne, concepţiei învăţămîntului formativ şi practicii educaţionale actuale s-a realizat: reconsiderarea eticofilosofică, socio-pedagogică şi istorico-antropologică a acesteia; s-au redefinit conceptele: familie, educaţie familială, şi definit conceptele educaţie pentru familie, cultură/ethos pedagogic familial, cultura toleranţei; au fost precizate şi completate variabilele adaptibilitatea şi coeziunea familiei, variabile ce denotă funcţionalitatea ei în corelaţie cu procesul vizat.

În cadrul investigaţiei s-a efectuat: analiza diferitelor tipuri de familii din Republica Moldova şi s-a elaborat clasificarea pedagogică a familiei. S-a fundamentat şi experimentat Sistemul EF, subcomponentele acestuia şi anume: Modelul pedagogic de EF în planul formal-nonformal-informal; Modelul sintetic operaţional de realizare a EF în contextul noilor educaţii; condiţiile de democratizare a relaţiilor familiale, principiile de umanizare şi democratizare a relaţiilor familiale; Modelul familiei ce posedă cultura toleranţei; Curriculumul EF de tip integrativ care abordează elevul, familia şi şcoala ca actor, agent şi partener educaţional; Modelul pedagogic interacţional al EF, metodologia şi tehnologia formării familistului, evaluării educaţiei pentru familie.

Valorile obţinute prin cercetarea şi modelarea teoretică a educaţiei pentru familie au fost implementate şi verificate în practica educaţională la nivelul tuturor treptelor de învăţămînt din Republica Moldova, inclusiv educaţia părinţilor, formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, diriginţilor psihologilor şcolari. Procesul educaţiei pentru familie s-a dovedit a fi eficient dacă se realizează în baza corelării optime a culturii postfigurative cu cea cofigurativă şi prefigurativă, reactualizarea modelului familiei armonioase, a modelelor comportamentale axate pe valorile şi virtuţile moral-etice într-un consens cu noile educaţii.

În concluzie, abordarea sistemică de rol asigură implementarea conţinuturilor vizate în baza demersurilor de tip infuzional, modular, disciplinar, opţional şi transdiciplinar. A fost demonstrată pertinenţa fundamentelor teoretice şi metodologice ale educaţiei pentru familie ca domeniu distinct al ştiinţei şi practicii educaţionale, care dezvoltă şi completează pedagogia familiei cu o nouă direcţie – educaţia pentru familie.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Repere filosofice, pedagogice şi antropologice cu privire la evoluţia familiei şi a educaţiei pentru familie
 • 1.1. Epistemologia educaţiei pentru familie
 • 1.2. Evoluţia familiei şi a educaţiei pentru familie din perspectiva antropologiei pedagogice
 • 1.3. Demersul politic şi religios al educaţiei pentru familie
 • 1.4. Teoria şi practica educaţiei pentru familie şi familia în Republica Moldova la etapa actuală

CAPITOLUL 2. Educaţia familială ca demers pedagogic şi cultural de formare a familistului
 • 2.1. Familia ca unitate educativă şi pregătirea pentru viaţa de familie
 • 2.2. Ethosul pedagogic al familiei: cultură şi educaţie pentru familie
 • 2.3. Educaţia pentru familie în planul educativ formal-nonformal-informal
 • 2.4. Abordarea educaţiei pentru familie în contextul noilor educaţii

CAPITOLUL 3. Tendinţe de reconfigurare a modelelor de educaţie în familie şi pentru familie
 • 3.1. Educaţia pentru familie prin prisma parteneriatului educaţional
 • 3.2. Familia în calitate de actor şi agent al educaţiei pentru familie
 • 3.3. Educaţia pentru democraţie în cadrul familiei
 • 3.4. Cultura toleranţei în familie şi educaţia pentru familie

CAPITOLUL 4. Sistemul educaţiei pentru familie: perspective curriculare şi metodologice
4.1. Curriculumul educaţiei pentru familie în contextul învăţămîntului formativ 4.2. Dimensiunea metodologică şi tehnologică a Sistemului educaţiei pentru familie 4.3. Procesualitatea evaluării educaţiei pentru familie: repere teoretice şi praxiologice 4.4. Gestionarea demersului investigativ experimental în Sistemul educaţiei pentru familie