Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Menținerea condiției fizice a studenților prin practicarea activităţii motrice la aparate și instalații de fitness


Autor: Ungureanu Aurelian
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Vasile Ceban
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Teodor Branişte
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 noiembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.28 Mb / în română

Teza

CZU 796.011.3+378.016

Adobe PDF document 7.31 Mb / în română
187 pagini


Cuvinte Cheie

condiție fizică, studenți, fitness, aparate de fitness, efort fizic, program algoritmizat, antrenament

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie 159 surse, 187 pagini, 21 figuri, 11 tabele, 8 anexe. Rezultatele sunt publicate în 12 lucrări șt iințifice. Cuvinte-cheie: condiție fizică, studenți, fitness, aparate de fitness, efort fizic, program algoritmizat, antrenament.

Domeniul de studiu: pedagogie Scopul cercetării noastre îl const ituie evaluarea importanţei pe care o acordă studenții din cadrul universitar cu profil tehnic, promovării consecvente a practicării sportului, a menţinerii condiţ iei fizice prin intermediul aparatelor de fitness în vederea diminuării sedentarismului din activitatea profesională şi din cea zilnică (adică o creştere pronunţată a volumului şi intensităţii efortului fizic).

Obiectivele lucrării: 1. Studierea teoriei şi practicii actuale cu privire la importanța condiției fizice în pregătirea specialistului din domeniu. 2. Stabilirea rolului menținerii condiției fizice și elaborarea modelului de program algorit mizat de pregătire prin mijloace de fitness a viitorilor ingineri constructori. 3. Elaborarea ghidului dest inat studenților pentru menținerea condiției fizice prin intermediul instalațiilor și aparatelor de fitness. 4. Argumentarea și verificarea experimentală a programului algoritmizat de pregătire prin mijloace de fitness a viitorilor ingineri constructori.

Noutatea și originalitatea științifică. Cercetarea noastră contribuie la îmbunătățirea calității suportului metodologic de menținere a condiției fizice a studenților, prin practicarea activității motrice la aparate și instalații de fit ness. Concret au fost elaborate şi implementate în procesul instructiv – educativ de la facultățile de profil: conţ inutul optimizat al programului algoritmizat de pregătire prin mijloace de fitness a viitorilor ingineri constructori, precum și conținutul ghidului destinat menţ inerii condiţ iei fizice prin intermediul aparatelor de fitness.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat rezidă în stabilirea rolului menținerii condiției fizice a studenților prin pract icarea activității motrice la aparate și instalații de fitness. Totodată, modelul de program algoritmizat de pregătire prin mijloace de fitness a viitorilor ingineri constructori ne-a permis selectarea, organizarea, fundamentarea teoretică şi experimentală a conţinuturilor (dinamice şi generatoare de strategii personalizate) a ghidului destinat pentru menținerea condiției fizice a studenților prin intermediul instalațiilor și aparatelor de fitness.

Semnificația teoretică constă în analiza, structurarea și sistematizarea informațiilor de ordin teoretic din literatura de specialitate; stabilirea rolului menținerii condiției fizice a studenților prin practicarea activității motrice la aparate și instalații de fitness. De asemenea, lucrarea prezintă o semnificație teoretică și prin argumentarea teoretică și experimentală a utilizării programului algoritmizat de pregătire prin mijloace de fitness a viitorilor ingineri constructori.

Valoarea aplicativă a cercetării este reprezentată de posibilităţile de aplicare a programului algoritmizat de pregătire prin mijloace de fitness a viitorilor ingineri constructori, a conţinuturilor (dinamice şi generatoare de strategii personalizate) ghidului dest inat studenților în vederea menținerii condiției fizice optime.

Implementarea rezultatelor științifice. Datele obținute în urma cercetării științifice au fost prezentate într-un șir de materiale editate în culegerile conferințelor naționale și internaționale cu tematică de specialitate din România și Republica Moldova.

Cuprins


1. REPERE PRIVIND ROLUL PRACTICĂRII EXERCIŢIILOR FIZICE ÎN PERFECŢIONAREA DEZVOLTĂRII INDIVIDUALE ŞI A MENŢINERII CONDIŢIEI FIZICE
 • 1.1. Rolul practicării exerciţiilor fizice, ca domeniu al activităţii umane şi componentele teleologice ale educaţiei fizice (a studenţilor)
 • 1.2. Sănătatea, condiţia fizică și exerciţiul fizic
 • 1.3. Fitness-ul, mod de menţinere a stării de sănătate şi a condiţiei fizice
 • 1.4. Menţinerea condiţiei fizice prin intermediul aparatelor de fitness
 • 1.5. Tipurile și clasificarea aparatelor și instalațiilor de fitness de sport
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. CONTRIBUȚIA METODOLOGIEI DE INDENTIFICARE A NECESITĂȚII MENȚINERII CONDIŢIEI FIZICE A STUDENŢILOR PRIN PRACTICAREA ACTIVITĂŢII MOTRICE PE APARATE ŞI INSTALAŢII DE FITNESS
 • 2.1. Metodele cercetării ştiinţifice
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Analiza şi generalizarea opiniilor specialiştilor în domeniu cu privire la promovarea practicării sportului şi a menţinerii condiţiei fizice prin intermediul aparatelor de fitness
 • 2.4. Analiza şi generalizarea opiniilor studenţilor cu privire la menţinerea condiţiei fizice prin intermediul aparatelor de fitness
 • 2.5. Aspecte metodologice privind programarea şi planificarea antrenamentului de forță cu studenții la aparate de fitness
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. EFICIENȚA METODOLOGIEI ELABORATE ÎN CADRUL PROCESULUI DE MENȚINERE A CONDIȚIEI FIZICE LA STUDENȚI
 • 3.1. Particularități ale modelului de program algoritmizat de pregătire prin mijloace de fitness a viitorilor ingineri constructori
 • 3.2. Variante de programe algoritmizate în antrenamentul de forță cu studenții ingineri constructori la aparate
 • 3.3. Evaluarea condiției fizice a studenților prin mijloace de fitness la aparate
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI