Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea capacităților coordinative la elevii de 12 - 13 ani prin aplicarea mijloacelor educației fizice


Autor: Demcenco Alexei
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Veaceslav Manolachi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.42 Mb / în română
Adobe PDF document1.38 Mb / în rusă

Teza

CZU 372.879.6: (796.01.3+796.015.12)

Adobe PDF document 4.61 Mb / în rusă
195 pagini


Cuvinte Cheie

educație fizică; elevi de 12-13 ani; tipuri de act ivitate motrice; capacități coordinative; deprinderi motrice; dezvoltarea intelectuală; controlul mișcării; proces educațional; modernitate socială

Adnotare

Structura tezei: adnotări în 3 limbi; introducere; 3 capitole; concluzii și recomandări; 178 de surse bibliografice; 6 anexe; 152 pagini text de bază; 34 figuri; 25 tabele. Rezultatele sunt publicate în 9 artico le șt iințifice.

Domeniul de studiu: pedagogie școlară.

Scopul cercetării: formarea capacităților coordinat ive aplicat ive de importanță socială, la elevii de 12-13 ani, prin aplicarea mijloacelor educației fizice. Sarcinile cercetării.
1.Determinarea particularităților de desfășurare a activităților de recreere și de formare a capacităților coordinat ive aplicat ive de importanță socială la alevii de 12-13 ani.
2. Cercetarea particularităților stărilor morfofuncțională, intelectuală, psihomotrice și motrice ale elevilor de 12-13 ani.
3. Elaborarea de Рrogramă pentru formarea strict direcțio nată a capacităților coordinat ive cu caracter aplicat iv la elevii 12-13 ani.
4. Argumentarea experimentală a eficienței de Рrogramă pentru formarea capacităților coordinative aplicative la elevii 12-13 ani.

Noutatea și originalitatea cercetării constă în fundamentarea științifică a caracterului social al activităților de recreere ale elevilor de 12-13 ani și a necesității de a se perfecționa și a se găsi în siguranță motrice, în condițiile extrașcolare de interacțiune cu mediul social.

Problemă științifică actuală de importanță majoră rezolvată în cercetare constă în formarea la elevii de 12-13 ani, prin mijloacele și metodele adaptate ale educației fizice, a capacităților coordinative aplicative, pentru implementarea lor în activitățile de recreere extracurriculare, cu caracter dezvoltativ-formativ, în situațiile sociale negative și catastrofe naturale, fapt ce va conduce la aceea, că elevii se vor simți în siguranță, comfortabil și își vor păstra starea de sănătate. Semnificația teoretică a rezultatelor cercetării constă în elaborarea sistemului de mijloace și metode pentru dezvoltarea motrice a elevilor, în scopul formării capacităților coordinative aplicative stabile, utilizate în situații de petrecere a activităților de recreere.

Semnificația practică. Rezultatele cercetărilor pot fi aplicate în procesul elaborării actelor normative privind reformarea educației fizice în instituțiile de învățământ ale Republicii Moldova, la etapa actuală, precum și în procesul educațional, la orele practice, la desfășurarea activităților motrice intensive și formarea capacităților motrice coordinat ive aplicat ive la elevi.

Aplicarea rezultatelor cercetărilor. Rezultatele cercetărilor au fost aplicate în procesul de învățământ la educația fizică din școlile or. Chișinău, au fost utilizate la elaborarea curriculumurilor de studii ale Facultăților de Pedagogie și de Formare Profesională Continuă a cadrelor ale USEFS.