Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2014 / iunie /

Formarea gândirii științifice la studenții din învățământul universitar.


Autor: Sanduleac Sergiu
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2014
Conducător ştiinţific: Jana Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 septembrie 2014 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 noiembrie 2014

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Teza

CZU 37.015.3:378 (043.3)

Adobe PDF document 5.15 Mb / în română
335 pagini


Cuvinte Cheie

gândire, gândire ştiinţifică, gândire critică, gândire logică, dezvoltarea gândirii științifice, formarea gândirii științifice, inteligență, aptitudinile comunicative, aptitudini organizatorice, stilul gândirii

Adnotare

Structura tezei: Teza constă din introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 229 de titluri, 25 anexe, glosar şi este perfectată pe 144 pagini, inclusiv 56 figuri şi 15 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Psihologia învățământului superior. Scopul lucrării. Reprezentarea complexă despre gândirea științifică la studenții din învățământul universitar cu evidențierea componentelor și condițiilor de dezvoltare a gândirii științifice, legătura acesteia cu diferite aspecte individuale ale personalității și a condițiilor de formare a acesteia în cadrul învățământului universitar.

Scopul lucrării a fost realizat printr-un şir de obiective: studierea nivelului gândirii științifice, gândirii critice și a condiţiilor de formare a acesteia la studenții din ciclul I și II universitar și cu diferite profiluri; evidențierea componentelor ce contribuie la dezvoltarea gândirii științifice la studenți; stabilirea interrelației dintre gândire științifică – gândire logică – potențialul de cercetare și stilul gândirii; evidențierea profilului psihologic al studenților cu nivel înalt al gândirii științifice; selectarea și elaborarea metodelor de formare a gândirii ştiinţifice; elaborarea, implementarea și evaluarea eficienței programului de formare a gândirii ştiinţifice la studenţi. Problema ştiinţifică importantă soluţionată. Cercetarea reprezintă un studiu aprofundat ce a presupus formarea gândirii științifice la studenți și a constat în determinarea nivelului acesteia, identificarea componentelor şi condițiilor ce contribuie la dezvoltarea gândirii științifice, analiza portretului psihologic al acestora în baza cărora a fost elaborat programul formativ, care permite să fie ridicat nivelul gândirii științifice la studenţi.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică a lucrării. Într-o nouă abordare a fost supus cercetării experimentale conceptul de gândire științifică. În rezultatul investigației au fost evidențiate componentele de bază ale gândirii științifice și stabilite condițiile ce contribuie la dezvoltarea gândirii științifice la studenți. A fost elaborat Programul de formare și a fost verificat impactul lui benefic asupra nivelului gândirii științifice al studenților.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă lucrării. Semnificația teoretică a lucrării rezidă în cercetarea conceptului de gândire științifică și a condițiilor, componentelor ce contribuie pozitiv la dezvoltarea acesteia la studenți. Semnificația practică a lucrării constă în a oferi posibilitatea utilizării programului formativ ca suport metodologic pentru psihologi, formatori, profesori şi toţi cei preocupaţi de activitatea științifică în cadrul instituției superioare de învățământ.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Programul de formare a gândirii științifice elaborat a fost implementat în activitatea didactică la Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ALE CONCEPTULUI DE GÂNDIRE ŞTIINŢIFICĂ ÎN PSIHOLOGIA CONTEMPORANĂ
 • 1.1. Gândirea științifică, concept important în psihologia contemporană
 • 1.2. Gândirea critică ca proces determinant al gândirii științifice
 • 1.3. Trăsăturile de personalitate ale unui bun gânditor științific
 • 1.4. Principiile și condițiile metodologice de formare a gândirii științifice
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A GÂNDIRII ŞTIINŢIFICE LA STUDENȚI
 • 2.1. Metodologia experimentului
 • 2.2. Rezultatele cercetării experimentale a gândirii științifice
 • 2.2.1. Nivelul gândirii ştiinţifice
 • 2.2.2. Nivelul gândirii critice
 • 2.2.3. Aptitudinile organizatorice şi comunicative
 • 2.2.4. Interrelaţia gândire ştiinţifică - gândire logică - potențialul de cercetare - stil al gândirii
 • 2.2.5. Nivelul de inteligenţă
 • 2.2.6. Profilul psihologic al studentului cu nivel înalt al gândirii științifice ..
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. FORMAREA GÂNDIRII ŞTIINŢIFICE LA STUDENȚI ÎN CONDIȚII EXPERIMENTALE
 • 3.1. Expunerea programului de formare și descrierea experimentului formativ
 • 3.2. Interpretarea datelor experimentale ale formării gândirii științifice la studenți
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE GLOSAR
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI