Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea sistemului de selecție în jocul de handbal a copiilor de 10-12 ani prin dezvoltarea capacităților coordinative


Autor: Petrariu Ileana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Alexandru Păcuraru
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 noiembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.96 Mb / în română

Teza

CZU 796.015.83:796.322+796.012.2(043.2)

Adobe PDF document 4.69 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

joc de handbal, selecție, antrenament sportiv, algoritmizare, optimizare, dezvoltare fizică, pregătire motrică, capacități coordinative, sistem de mijloace

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie 228 surse, 9 anexe, 137 pagini de text scris, 42 figuri, 14 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Scopul cercetării: Stabilirea fundamentelor teoretice și metodologice de selecție în jocul de handbal în baza dezvoltării capacităților coordinative motrice a copiilor de 10-12 ani.

Obiectivele cercetării: 1. Analiza concepțiilor teoretico-metodologice și științifice ale antrenamentului sportiv în jocul de handbal la nivel de începători. 2. Aprecierea nivelului de dezvoltare a capacităților motrice și tehnice a copiilor de 10-12 ani și influența lor asupra sistemului de selecție în jocul de handbal. 3. Elaborarea modelului experimental de selecție în jocul de handbal în baza capacităților coordinative. 4. Argumentarea experimentală a eficienței dezvoltării capacităților coordinative la copiii de 10-12 ani pentru selecție în jocul de handbal.

Noutatea și originalitatea cercetării constă în optimizarea procesului de selecție luând în considerare nivelul de dezvoltare a capacităților coordinative ale copiilor de 10-12 ani. Am elaborat un sistem de mijloace bazate pe algoritmizare care a demonstrat practic importanța dezvoltării acestor capacități și influența lor asupra sistemului de selecție. De asemenea am propus includerea în sistemul probelor pentru selecție a unor teste pentru evaluarea capacităților coordinative, nespecifice jocului de handbal, dar care au o importanță majoră pentru această ramură sportivă. Problema științifică importantă soluționată în domeniul cercetării constă în fundamentarea teoretică și experimentală a unor modele specifice de dezvoltare a coordonării motrice în vederea aplicării acestora în procesul de antrenament a copiilor de 10-12 ani, fapt care a condus la optimizarea sistemului de selecție primară în jocul de handbal.

Semnificația teoretică a cercetării vizează argumentarea teoretică a includerii în cadrul sistemului de selecție a copiilor pentru jocul de handbal a unui număr de 5 probe care evaluează nivelul de dezvo ltare a capacităților coordinat ive și elaborarea unui set mijloace alcătuit pe baza metodei algoritmice care a facilitat însușirea elementelor tehnico-tactice ale jocului de handbal.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că rezultatele cercetărilor efectuate pot fi folosite în calitate de ghid metodologic de către antrenorii și profesorii de handbal în cadrul școlilor și cluburilor sportive specializate, precum și în cadrul pregătirii profesionale a studenților din inst ituțiile de învățământ superior de educație fizică și sport cu specializarea handbal.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost implementate în cadrul programului de pregătire a echipei de handbal de la Liceul cu Program Sportiv din Suceava, copii cu vârsta cuprinsă între 10 și 12 ani.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICO-METODICE PRIVIND METODOLOGIA PREGĂTIRII SPORTIVE A COPIILOR DE 10-12 ANI ÎN JOCUL DE HANDBAL
 • 1.1. Aspecte teoretico-metodice privind organizarea procesului de antrenament în jocul de handbal la copiii de 10-12 ani
 • 1.2. Repere conceptuale privind selecția copiilor în baza capacităților motrice și coordinat ive specifice jocului de handbal .
 • 1.3. Modalități de optimizare a procesului de selecție pentru jocul de handbal
 • 1.4. Particularitățile de vârstă ale copiilor de 10-12 ani
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. APRECIEREA NIVELULUI DEZVOLTĂRII SOMATO-FUNCȚIONALE ȘI TEHNICE A COPIILOR LA ETAPA SELECȚIEI PRIMARE
 • 2.1. Metodele cercetării
 • 2.2. Organizarea și desfășurarea cercetării
 • 2.3. Analiza rezultatelor opiniilor specialișt ilor cu privire la rolul capacităților coordinat ive în selecția copiilor pentru jocul de handbal
 • 2.4. Aprecierea nivelului inițial al dezvo ltării capacităților motrice și pregăt irii tehnice la vârsta de 10-12 ani
 • 2.5. Aprecierea nivelului inițial al dezvo ltării capacităților motrice și coordinat ive specifice jocului de handbal la vârsta de 10-12 ani
 • 2.6. Conținutul modelului experimental de dezvoltare a capacităților coordinat ive a copiilor de 10-12 ani pentru selecția în jocul de handbal
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3 ARGUMENTAREA ȘTIINȚIFICĂ A EFICIENȚEI APLICĂRII MODELULUI EXPERIMENTAL DE DEZVOLTARE A CAPACITĂȚILOR COORDINATIVE A COPIILOR DE 10-12 ANI PENTRU SELECȚIE ÎN JOCUL DE HANDBAL
 • 3.1. Analiza indicilor somat ici ai copiilor grupelor martor și experiment de 10 -12 ani
 • 3.2. Dinamica indicilor motrici ai copiilor de 10-12 ani cuprinși în experimentul pedagogic de bază
 • 3.3. Evoluția capacităților coordinat ive în t impul procesului de pregătire sportivă pentru selecție a copiilor de 10-12 ani
 • 3.4. Determinarea experimentală a aspectului calitat iv de optimizare a sistemului de selecție în dependență de capacitățile coordinative
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI