Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea competențelor financiare la elevii din învățământul general


Autor: Remus Emanoil-Cazacu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Angela Cara
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 iunie 2021 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 2.37 Mb / în română
203 pagini


Cuvinte Cheie

educație financiară, alfabetizare financiară, educație civică, educație antreprenorială, curriculum la decizia școlii, competențe, educație nonformală

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 118 de titluri, 33 anexe, 153 pagini de text bază, 19 figuri, 5 tabele. Rezultatele obținute și conținuturile de bază ale lucrării sunt publicate în 14 publicații științifice.

Cuvinte-cheie: educație financiară, alfabetizare financiară, educație civică, educație antreprenorială, curriculum la decizia școlii, competențe, educație nonformală.

Scopul cercetării constă în elaborarea și aplicarea Modelului pedagogic de formare a competențelor financiare la elevii din învățământul general.

Obiectivele cercetării: identificarea reperelor conceptuale privind particularitățile educației financiare; identificarea nivelului de cunoștințe din domeniul educației financiare în rândul elevilor din învățământul general, în funcție de profil și nivelul de clasă, și stabilirea necesității elaborării și implementării Modelului pedagogic de formare și dezvoltare a competențelor financiare prin interpretarea datelor înregistrate; aprobarea experimentală și evaluarea eficienței Modelului pedagogic de formare a competențelor financiare.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în faptul că a avut ca punct de plecare recomandările diferitelor organisme internaționale, fiind o temă de actualitate și de interes internațional. Plecând de la acestea, s-a realizat argumentarea teoretico-aplicativă a dezvoltării competențelor financiare la elevii din învățământul general, în baza aplicării Modelului pedagogic de dezvoltare a competențelor financiare.

Problema științifică importantă soluționată rezidă în argumentarea teoretico- aplicativă a dezvoltării competențelor financiare la elevii din învățământul general, în baza aplicării Modelului pedagogic de dezvoltare a competențelor financiare.

Semnificația teoretică a lucrării constă în fundamentarea reperelor conceptuale și metodologice pentru implementarea educației financiare în învățământul general; formarea la elevi a unei culturi financiare, pregătirea subiecților educaționali pentru a adopta decizii cu caracter financiar, înlesnirea procesului de integrare în societate și conturarea unor personalități responsabile, cu simț civic dezvoltat.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în utilizarea pe scară largă a Modelului pedagogic de dezvoltare a competențelor financiare la elevii din ciclul liceal prin includerea acestuia în CDȘ și/ sau CDL; posibilitatea includerii modelului în ghiduri metodologice și suporturi didactice pentru diriginți.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin intermediul cercetării experimentale din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen”, din Bacău, prin valorificarea bazei teoretice, a metodelor didactice și prin aplicarea Modelului pedagogic de formare a competențelor financiare, prin intermediul conferințelor științifice naționale și internaționale, a publicațiilor științifice și a activităților practice cu elevii.

Cuprins


I. REPRINPERE CONCEPTUALE ȘI METODOLOGICE ALE FORMĂRII COMPETENȚELOR FINANCIARE LA ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL
 • 1.1.Tendințe internațioale și naționale pentru formarea echității și a coeziunii sociale
 • 1.2. Formarea competențelor financiare: perspectivă curriculară și interdisciplinară
 • 1.3 Concluzii

2. MODELUL PEDAGOGIC DE FORMARE A COMPETENȚELOR FINANCIARE LA ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL
 • 2.1. Conceptualizarea modelului pedagogic de formare a competențelor financiare la elevii din învățământul general
 • 2. 2. Abordarea curriculară a formării competențelor financiare la elevii din învățământul general
 • 2.3. Cadrul metodologic de formare a competențelor financiare la elevii din învățământul general
 • 2.4. Concluzii

3. EXPERIMENTAREA MODELULUI DE FORMARE A COMPETENȚELOR FINANCIARE LA ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL
 • 3.1. Diagnosticarea nivelului de formare a competențelor financiare la elevii din învățământul general
 • 3.2. Formarea experimentală a competențelor financiare la elevii din învățământul general 127
 • 3.3. Analiza rezultatelor experimentale
 • 3.4. Concluzii

4. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
5. BIBLIOGRAFIE