Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Interacțiunea școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică


Autor: Leșco Victoria
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Svetlana Goncearuc
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 octombrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.88 Mb / în română
Adobe PDF document0.73 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.018:373.037.1+373.3(043.4)

Adobe PDF document 4.27 Mb / în română
187 pagini


Cuvinte Cheie

interacțiune școală–familie, educație fizică, elevi de vârstă școlară mică, familie, educație, educație familială, nivel de dezvoltare și pregătire fizică

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea cuprinde adnotări în limbile română, rusă și engleză, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (213 surse), 14 anexe, 128 pagini text de bază, 40 figuri şi 18 tabele. Rezultatele cercetării au fost publicate în 10 articole.

Scopul lucrării constă în determinarea, experimentarea şi validarea modelului pedagogic de interacţiune a şcolii şi familiei în educaţia fizică a elevilor de vârstă şcolară mică, ce include fundamentele teoretice și metodologice ale acestui proces.

Obiectivele cercetării: stabilirea reperelor conceptuale și teoretice ale educației fizice a elevilor de vârstă școlară mică prin studiul interacțiunii școală – familie; determinarea nivelului de dezvoltare și pregătire fizică a elevilor de vârstă școlară mică în contextul interacțiunii școală – familie; fundamentarea teoretică și elaborarea modelului pedagogic de interacţiune a şcolii şi familiei în educaţia fizică a elevilor de vârstă şcolară mică și a programei experimentale de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică; argumentarea și valorificarea eficienței modelului pedagogic și a programei experimentale de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică.

Noutatea şi originalitatea științifică: cercetarea în cauză își propune să contribuie la dezvăluirea esenței și determinarea conceptelor de bază în contextul interacțiunii școlii și familiei în educația fizică a elevilor prin cercetarea procesului vizat; configurarea și validarea științifică a modelului pedagogic de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă şcolară mică și a programei experimentale de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă şcolară mică.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante constau în determinarea particularităților teoretico-aplicative a funcționalității modelului pedagogic de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă şcolară mică.

Punerea în practică a modelului și a programei propuse a condus la eficientizarea colaborării școală – familie în educația fizică a elevilor, inclusiv s-a reușit schimbarea atitudinii părinților cu privire la educația fizică a copiilor în una pozitivă/activă, și s-a înregistrat o îmbunătățire a stării de sănătate, a reușitei școlare și a relațiilor părinte-copil.

Semnificația teoretică rezidă în precizarea fundamentelor teoretico – aplicative a interacțiunii școală – familie în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică, în consolidarea și argumentarea științifică a modelului pedagogic și a programei experimentale de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă şcolară mică.

Valoarea aplicativă constă în expunerea și validarea ansamblului de instrumente pedagogice și fundamente teoretico-aplicative, reflectate în componentele modelului pedagogic de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă şcolară mică și a programei experimentale, ce pot fi eficient aplicate în școlile generale din Republica Moldova, precum și în pregătirea și promovarea educației fizice în cadrul familiei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obținute au fost implementate în cadrul procesului de studiu în Gimnaziul Rădeni, Liceul Teoretic din Romanești, pe un lot experimental alcătuit din elevi de vârstă școlară mică și părinții acestora, și în cadrul procesului formativ a departamentului de formare profesională continuă din cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, în scopul determinării situației la tema cercetată, dar și prin validarea modelului pedagogic și a programei experimentale de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă şcolară mică.

Cuprins


1. REPERE CONCEPTUALE ALE EDUCAȚIEI FIZICE A ELEVILOR DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ
 • 1.1. Impactul educației fizice asupra dezvoltării personalității elevului de vârstă școlară mică
 • 1.2. Istoricul și caracteristicile interacțiunii școală – familie în educația fizică a elevilor
 • 1.3. Particularitățile psihofizice ale dezvoltării elevilor de vârstă școlară mică
 • 1.4. Specificul educației fizice a elevilor de vârstă școlară mică în cadrul familiei
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. FUNDAMENTE METODOLOGICE ALE INTERACȚIUNII ȘCOLII ȘI FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA FIZICĂ A ELEVILOR DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ
 • 2.1. Metodele, organizarea și desfășurarea cercetării științifice
 • 2.2. Dinamica de vârstă a nivelului dezvoltării fizice și pregătirii motrice a elevilor de vârstă școlară mică
 • 2.3. Aprecierea atitudinii părinților și a elevilor de vârstă școlară mică față de educația fizică și modul de viață sănătos .
 • 2.4. Esența potențialului educațional al familiei privind cultivarea valorilor educației fizice la copii
 • 2.5. Configurarea modelului pedagogic de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică
 • 2.6. Elaborarea programei experimentale de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. DEMERSUL EXPERIMENTAL AL INTERACȚIUNII ȘCOLII ȘI FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA FIZICĂ A ELEVILOR DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ
 • 3.1. Evaluarea eficienței programei experimentale de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică
 • 3.2. Analiza indicilor nivelului dezvoltării și pregătirii fizice a elevilor de vârstă școlară mică
 • 3.3. Analiza indicatorilor stării de sănătate și ai reușitei școlare a elevilor de vârstă școlară mică
 • 3.4. Impactul programei experimentale asupra stilurilor educaționale în familie
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE
ANEXE DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul candidatului