Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologia implementării hidroremorcherului computerizat în vederea dezvoltării aptitudinii de forţă-viteză la înotătorii de performanţă


Autor: Scorțenschi Dmitri
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Boris Râşneac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 noiembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.65 Mb / în română

Teza

CZU 797.215.4+796.015.68

Adobe PDF document 4.26 Mb / în română
177 pagini


Cuvinte Cheie

antrenamente sportive, natație, mijloace tehnice, mediul artificial de dirijare, hidroremorcher computerizat, tehnica de înot, forţă-viteză, metodologie, pregătirea fizică

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări practice, 222 surse bibliografice, 4 anexe, 144 pagini text de bază, 66 figuri, 20 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării îl constituie determinarea fundamentelor teoretice, întemeierea științifică și validarea experimentală a Metodologiei de aplicare a hidroremorcherului computerizat în vederea dezvoltării aptitudinii de forţă-viteză la înotătorii de performanţă.

Obiectivele cercetării:

 1. Cercetarea conceptului teoretic privind implementarea mijloacelor tehnice în pregătirea sportivilor de performanţă.
 2. Determinarea pregătirii motrice, funcționale, tehnice a înotătorilor de performanță și a modificărilor intervenite prin aplicarea hidroremorcherului computerizat.
 3. Elaborarea metodologiei de implementare a hidroremorcherului computerizat în procesul antrenamentului sportiv pentru înotătorii de performanţă.
 4. Argumentarea științifică experimentală a metodologiei de implementare a hidroremorcherului computerizat în procesul antrenamentului sportiv al înotătorilor la etapa perfecționării sportive pentru dezvoltarea aptitudinilor de forță – viteză.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în elaborarea și argumentarea științifică a aplicării hidroremorcherului computerizat, care asigură oportunități mai favorabile pentru dezvoltarea aptitudinilor de forță-viteză a mișcărilor de vâslire la înot în condițiile coordonării depline. Metodologia elaborată a contribuit la crearea premiselor pentru creșterea puterii vâslirilor, constituind în același timp un factor semnificativ pentru formarea aptitudinii de micșorare a rezistenței hidrodinamice a corpului înotătorului la fluxul frontal de apă.

Rezultatele obținute au contribuit la soluționarea problemei deosebirilor pregătirii pe uscat și în apă datorită formării senzațiilor specifice la înotătorii de performanță, în etapa perfecționării sportive prin aplicarea hidroremorcherului computerizat, în baza cărora se însușește și se fortifică structura nouă de tempo și ritm ale mișcărilor, se dezvoltă aptitudinile de forță-viteză, specifice vitezei competiționale de înot, inaccesibile în condițiile naturale.

Semnificaţia teoretică a cercetărilor constă în analiza, structurarea și sistematizarea informațiilor de ordin teoretic care se încadrează în preocupările de diversificare a metodologiilor de pregătire a înotătorilor de performanță în etapa perfecționării sportive. În esenţă, la baza acestui proces, s-a aflat problematica aplicării mijloacelor tehnice în antrenamentul sportiv al înotătorilor de performanţă în scopul dezvoltării aptitudinilor de forță-viteză. Concluziile teoretice desprinse, vin să completeze unele aspecte metodologice de pregătire și de instruire sportivă, care asigură maximizarea rezultatului sportiv în perioada precompetiţională.

Valoarea aplicativă rezidă în posibilitatea utilizării metodologiei antrenamentului cu ajutorul hidroremorcherului computerizat, elaborată de autor, în pregătirea motrice a înotătorilor de performanță, precum și în procesul de instruire a viitorilor antrenori de înot şi formarea continuă a specialiștilor din acest domeniu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor au fost implementate în procesul de antrenament al înotătorilor juniori din cadrul cluburilor și școlilor sportive de natație din Republica Moldova, în cadrul procesului de pregătire a studenților specializați la Catedra Natație și Turism a USEFS. Datele obținute în urma cercetării științifice, pe tematica abordată, au fost prezentate într-un șir de materiale editate în culegerile conferințelor, reviste naționale și internaționale din RM și România.

Cuprins


1. FUNDAMENTAREA TEORETICO-METODOLOGICĂ PRIVIND APLICAREA MIJLOACELOR TEHNICE ÎN PREGĂTIREA SPORTIVILOR DE PERFORMANȚĂ
 • 1.1. Aplicarea mijloacelor tehnice în antrenamentul în probe sportive cu caracter ciclic
 • 1.2. Mijloacele și metodele de dezvoltare a aptitudinilor de forță-viteză la înotătorii de performanță în baza aplicării mijloacelor tehnice
 • 1.3. Procedeele metodice privind implementarea condițiilor create artificial în sistemul de pregătire a sportivilor
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE A HIDROREMORCHERULUI COMPUTERIZAT ÎN PROCESUL DE PREGĂTIRE A ÎNOTĂTORILOR DE PERFORMANŢĂ
 • 2.1. Metodele și organizarea cercetării
 • 2.2. Rezultatele chestionarului-interviu cu privire la implementarea mijloacelor tehnice în baza informațiilor antrenorilor în domeniul înotului sportiv
 • 2.3. Conținutul și structura planurilor de activitate a școlilor sportive privind lecțiile de antrenament ale înotătorilor de performanță
 • 2.4. Programul experimental privind aplicarea hidroremorcherului computerizat pentru dezvoltarea aptitudinilor de forță-viteză
 • 2.5. Nivelul pregătirii funcționale şi motrice a subiecților supuși cercetării
 • 2.6. Date comparative ale tehnicii de înot craul pe piept a înotătorilor de elită din lume și a înotătorilor din grupele de perfecționare a măiestriei sportive din Republica Moldova
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTE EXPERIMENTALE PRIVIND METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII HIDROREMORCHERULUI COMPUTERIZAT ÎN ANTRENAMENTUL ÎNOTĂTORILOR DE PERFORMANȚĂ
 • 3.1. Etapele de implementare a hidroremorcherului computerizat
 • 3.2. Nivelul pregătirii funcționale şi motrice a subiecților după experiment
 • 3.3. Parametrii experimentali ai tehnicii mișcărilor de brațe la înotul craul pe piept în regim de viteză maximală și în regim de viteză supramaximală
 • 3.4. Sinteza rezultatelor obținute
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECMANDĂRI PRACTICEBIBLIOGRAFIE
Anexe
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul CANDIDATULUI