Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficientizarea procesului de predare- învaţare a limbii engleze medicale prin intermediul materialelor autentice


Autor: Cazac Viorica
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Ludmila Armaşu-Canţâr
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 februarie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.06 Mb / în română
Adobe PDF document1.01 Mb / în engleză

Teza

CZU 378.016:[811.111'276.6:61](043.3)

Adobe PDF document 7.06 Mb / în română
201 pagini


Cuvinte Cheie

materiale didactice autentice, limba engleză de specialitate, limba engleză pentru scopuri medicale, medicină şi sănătate publică, globalizare, eficientizare, limbaj medical, terminologie medicală, limbi moderne pentru scopuri specifice, comunicare în context profesional

Adnotare

Volumul şi structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, adnotare (română și engleză), cuvinte-cheie în limbile română, engleză, lista de abrevieri, bibliografie din 208 de surse, 25 anexe, 153 de pagini text de bază, 34 de figuri, 16 tabele.

Publicații la tema tezei. Rezultatele cercetării au fost reflectate în 22 de publicații ştiinţifice, 3 suporturi de curs practice, 1 manual digital brevetat AGEPI.

Domeniul de studiu: pedagogie universitară (limba engleză).

Scopul cercetării constă în determinarea reperelor teoretice şi metodologice de eficientizare a procesului de predare-învăţare a limbii engleze medicale prin intermediul materialelor autentice.

Obiectivele cercetării vizează: relevarea conceptului de predare-învăţare a limbii engleze specializate în vederea formării profesionale a mediciniștilor; importanţa limbii engleze medicale în contextul globalizării (nivel cognitiv-profesional); analiza procesului academic de predare-învățare a limbii engleze medicale întru revizuirea materialelor la nivel de curriculum; identificarea necesităţilor de comunicare şi de utilizare a limbii engleze, la nivel de comunicare specializată; elucidarea modalităților de utilizare, eficientizare și implementare a materialelor autentice în cadrul orelor de limba engleză medicală; elaborarea Modelului pedagogic de eficientizare a procesului de predare-învăţare a limbii engleze medicale prin intermediul materialelor autentice.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării rezidă în explicarea conceptului „de eficientizare a materialelor didactice autentice”, reliefarea noilor tendințe și identificarea noilor tehnici, actualizarea tehnicilor deja aplicate în cadrul orelor de limba engleză de specialitate; ajustarea acestora la cerinţele profesionale (medicale) întru formarea, cultivarea competențelor necesare, (cunoștințe și experiență) aplicabile în procesul de predare-învățare a limbii engleze medicale.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în identificarea fundamentelor teoretice şi practice care vor asigura implementarea şi validarea Modelului pedagogic de eficientizare a procesului de predare-învăţare a limbii engleze medicale prin intermediul materialelor autentice cu impact asupra problemei de optimizare a actului didactic universitar, în contextul globalizării social-profesionale.

Semnificaţia teoretică a cercetării este reliefată de rezultatele cercetării bazate pe analiza situaţiei- ţintă şi a necesităţilor mediciniştilor, examinarea și analiza perspectivelor științifice şi metodologice în vederea eficientizării procesului de predare-învățare a limbilor străine (limbaj specializat); stabilirea condiţiilor şi a modalităţilor de optimizare a didacticii limbii engleze medicale în învățământul superior. S-a demonstrat eficiența utilizării materialelor autentice în actul de predare-învățare a limbii engleze medicale, argumentată prin atestarea de rezultate scontate: nivel înalt de motivare, interes sporit şi implicare activă a mediciniştilor în cadrul orelor de limba engleză medicală.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în elaborarea și valorificarea experimentală a Modelului pedagogic de eficientizare a procesului de predare-învăţare a limbii engleze medicale prin intermediul materialelor autentice; abordarea în premieră a problemei date în contextul didacticii limbii engleze medicale; elaborarea de recomandări metodologice pentru profesori, autori de curriculum, manuale, ghiduri etc.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin intermediul cercetărilor experimentale în cadrul IP USMF „Nicolae Testemițanu” la orele de limba engleză medicală, având drept reper Modelul pedagogic de eficientizare a procesului de predare-învățare a limbii engleze medicale prin intermediul materialelor autentice; prin participarea la conferințele, naționale și internaționale, publicarea materialelor științifice, inclusiv elaborarea/publicarea a 3 suportului de curs, 1 manual digital brevetat AGEPI și realizarea orelor/activităților de limba engleză medicală în grupele de medicinişti. 5

Cuprins


1. REPERE TEORETICE PRIVIND EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE PREDARE- ÎNVÂȚARE A LIMBII ENGLEZE MEDICALE
 • 1.1.Incursiuni teoretice referitoare la procesul de predare-învăţare din perspectiva postmodernistă
 • 1.2. Tendinţe de dezvoltare şi de standardizare a procesului de predare-învățare
 • a limbii engleze în scopuri specifice
 • 1.3. Abordări metodologice în procesul de predare-învăţare a limbii engleze medicale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CONDIȚII PEDAGOGICE DE VALORIFICARE A MATERIALELOR AUTENTICE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A LIMBII ENGLEZE MEDICALE
 • 2.1. Strategii de proiectare-realizare a unui curs de limbă engleză medicală
 • 2.2.Definirea conceptelor de autenticitate şi avantajele utilizării materialelor autentice în predarea-învățarea limbii engleze medicale
 • 2.3. Modelul pedagogic de eficientizare a procesului de predare-învățare a limbii engleze medicale, prin intermediul materialelor autentice
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CADRUL EXPERIMENTAL AL IMPLEMENTĂRII MODELULUI PEDAGOGIC DE EFICIENTIZARE A PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A LIMBII ENGLEZE MEDICALE PRIN INTERMEDIUL MATERIALELOR AUTENTICE
 • 3.1.Designul cercetării experimentale în baza Modelului pedagogic de eficientizare a procesului de predare-învățare a limbii engleze medicale
 • 3.2.Demersul formativ de implementare a Modelului pedagogic Modelului pedagogic de eficientizare a procesului de predare-învățare a limbii engleze medicale
 • 3.3. Validarea datelor experimentale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE .