Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Practicarea diverselor forme ale turismului activ în vederea socializării adolescenților


Autor: Grosu Maria
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Boris Râşneac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 februarie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.51 Mb / în română

Teza

CZU 796.5:316.6 (043.4)

Adobe PDF document 6.26 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

adolescenți, socializare, turism, forme de turism activ, program, integrare socială

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 205 titluri, 171 pagini, dintre care 134 - text de bază, 10 tabele, 35 figuri și 12 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 lucrări științifice.

Scopul cercetării: constă în analiza potențialului turismului activ ca mediu de socializare a adolescenților și determinarea condițiilor sociopedagogice de realizare practică prin elaborarea și valorificarea aplicativă a Programului turismului activ privind socializarea adolescenților.

Obiectivele cercetării: analiza teoretică și argumentarea noțiunii de forme ale turismului activ şi a specificului procesului de socializare a adolescenților în cadrul practicării formelor de turism activ; identificarea criteriilor și determinarea nivelului de socializare al adolescenților în cadrul practicării diverselor forme de turism activ; investigarea specificului denotativ al adolescenților și al socializării acestora; cercetarea sub aspect sociologic a gradului de socializare a adolescenților și a rolului diverselor forme de turism activ în acest proces; implementarea și argumentarea eficacității Programului turismului activ privind socializarea adolescenților.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în formularea unui șir de caracteristici ce au fundamentat argumentarea, elaborarea și implementarea programului experimental: trăsăturile turismului activ; specificul procesului de socializare din perspectiva pregătirii fizice a adolescenților; specificarea formelor terestre de turism; factorii practicării turismului activ (motivrea, activitatea colectivă, relaționarea etc.) din perspectiva corelaționării educaționale, sportive, sociale, fapt ce a condus la îmbunătățirea procesului de socializare a adolescenților.

Rezultatele științifice care au condus la soluționarea problemei importante în domeniul cercetat consemnează fundamentarea teoretică și argumentarea experimentală a Programului activităților turistice active, bazat pe diverse forme de turism, fapt care a condus la asigurarea creșterii procesului de socializare a adolescenților, pentru a asigura integrarea lor în mediul social.

Semnificația teoretică a lucrării constă în interpretarea noțiunilor de grad de socializare, proces de socializare, specific comportamental al adolescenților, persoană sociabilă, comportament de risc, relații sociale, în cercetarea și valorificarea tehnologiilor educaționale în procesul de socializare a adolescenților din perspectiva instrumentarului formativ elaborat.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în realizarea unei conexiuni analitico-sintetice între domeniul educațional, sportiv și cel social la nivel de aplicare formativă a Programului turismului activ privind socializarea adolescenților, care și-a demonstrat eficacitatea și poate fi valorificat în diverse activități de educație fizică și sport.

Implementarea rezultatelor științifice. Conținutul experimental al planului de cercetare, expus în Programul activităților turistice active în vederea socializării adolescenților, a fost aplicat în scopul eficientizării gradului de socializare a adolescenților prin intermediul formelor de turism activ, din cadrul Liceului Internat Municipal cu Profil Sportiv (sectorul Buiucani , or. Chișinău) și a Gimnaziului „Galata” din or. Chişinău, fapt confirmat prin adeverințele de implementare, anexate la teză. Totodată, rezultatele științifice obținute se regăsesc în cadrul proiectului aplicativ pentru tinerii cercetători „Socializarea adolescenților prin practicarea formelor de turism activˮ, cifrul 18.80012.08.31.A.

Cuprins


1.FUNDAMENTAREA CONCEPTULUI DE SOCIALIZARE A ADOLESCENȚILOR ÎN PRACTICAREA FORMELOR DE TURISM ACTIV
 • 1.1. Analiza contextelor evolutive și a premiselor formelor de turism activ
 • 1.2. Modele de estimare a turismului activ ca factor de socializare
 • 1.3. Incursiuni în evoluția abordărilor teoretice ale adolescenței
 • 1.4. Particularități ale socializării adolescenților în mediul social
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2.ANSAMBLUL METODOLOGIC AL CERCETĂRII PROCESULUI DE SOCIALIZARE A ADOLESCENȚILOR ÎN PRACTICAREA FORMELOR DE TURISM ACTIV
 • 2.1.Metodele și organizarea cercetării
 • 2.2.Cercetarea sociologică privind măsurarea gradului de socializare a adolescenților
 • 2.3.Aprecierea indicatorilor optimi ai nivelului inițial de pregătire fizică a adolescenților
 • 2.4.Stabilirea climatului socio-afectiv al grupurilor de adolescenți prin testarea sociometrică
 • 2.5.Elaborarea Programului turismului activ privind socializarea adolescenților
 • 2.6.Concluzii la Capitolul 2

3.ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICACITĂȚII PROGRAMULUI DE TURISM ACTIV PRIVIND SOCIALIZAREA ADOLESCENȚILOR
 • 3.1.Examinarea dinamicii mediilor de evaluare a pregătirii fizice a adolescențiilor la testarea finală
 • 3.2.Constatarea comparativă a gradului de socializare a grupului de adolescenți în cadrul practicării formelor de turism activ
 • 3.3.Demonstrarea eficacităţii Programului turismului activ privind socializarea adolescenților
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

CV-ul AUTORULUI