Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iunie /

Fundamente pedagogice ale educației muzeale a liceenilor în cadrul colaborării școală-familie-comunitate


Autor: Filipski Tatiana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Larisa Cuzneţov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 iunie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română
Adobe PDF document0.75 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.015:069(043.3)

Adobe PDF document 10.81 Mb / în română
232 pagini


Cuvinte Cheie

pedagogie muzeală, educație muzeală, fundamente pedagogice, muzeu, tezaur muzeal, cultură, colaborare și parteneriat educațional, instituții de învățământ, elevi/liceeni, părinți, cadre didactice, colaboratori muzeali

Adnotare

Structura tezei. Teza conține: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 156 surse și 19 anexe. Volumul tezei 134 pagini text de bază, inclusiv 10 figuri și 9 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Domeniul de studiu se referă la teoria generală a educației.

Scopul cercetării constă în determinarea, elaborarea și validarea fundamentelor pedagogice/teoretice și aplicative ale educației muzeale a liceenilor în cadrul colaborării școală-familie-comunitate, structurate în Modelul pedagogic al educației muzeale a elevilor din liceu.

Obiectivele cercetării: dezvăluirea semnificației, precizarea și delimitarea conceptelor: pedagogie muzeală, educație muzeală, muzeu, patrimoniu muzeal, cultură, colaborare și parteneriat educațional; analiza constituirii și evoluției istorice a muzeelor în Republica Moldova; identificarea esenței politicilor statale privind explorarea și promovarea optimă a patrimoniului muzeal; stabilirea criteriilor de clasificare a muzeelor, a specificului activității și a caracteristicilor managementului și marketingului muzeal în contextul EM; determinarea condițiilor și strategiilor pedagogice de eficientizare a educației muzeale a elevilor din liceu; concretizarea potențialului formativ al EM și a posibilităților muzeelor de asigurare a familiarizării liceenilor cu tezaurul muzeal național și universal; argumentarea științifică, elaborarea şi validarea Modelului pedagogic al educației muzeale a elevilor din liceu în cadrul colaborării școală-muzeu-familie-comunitate, care include fundamente pedagogice, (teoretice și aplicative).

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării, la general, rezidă în abordarea educației muzeale a elevilor din liceu în cadrul colaborării școală-familie-comunitate, axată pe valorificarea și promovarea tezaurului muzeal național și universal în funcție de vârsta elevilor. Noutatea și originalitatea științifică este obiectivată în special de: abordarea pedagogică și socială a educației muzeale; precizarea și dezvăluirea semnificației conceptelor de bază, a genezei acestora; a politicilor statale privind explorarea optimă a patrimoniului muzeal; examinarea orientărilor științifice, corelarea lor cu teoriile umaniste ale învățării, dezvoltarea cognitivă a persoanei, structura acțiunii educative în contextul perspectivelor de abordare pedagogică a educației muzeale; identificarea posibilității muzeelor de realizare a EM și stabilirea strategiilor, inclusiv a condițiilor pedagogice de eficientizare a acesteia în colaborarea muzeu-instituție de învățământ-comunitate; determinarea fundamentelor teoretice, elaborarea și argumentarea științifică a fundamentelor praxiologice, încorporate în Modelul pedagogic al educației muzeale a elevilor din liceu în cadrul colaborării școală-muzeu-familie-comunitate.

Rezultatele științifice principale obținute în cercetare corespund scopului și obiectivelor acesteia și conțin conceptualizarea, epistemologia determinării, elaborării și valorificării Modelului pedagogic al educației muzeale a elevilor din liceu, (care încorporează fundamentele pedagogice ale EM), implementarea căruia s-a realizat prin intermediul programului formativ și Proiectului instituțional de parteneriat în educație, ceea ce a condus la validarea funcționalității fundamentelor pedagogice ale EM, inclusiv a contribuit la cultivarea atitudinii pozitive și cointeresate a elevilor, cadrelor didactice și a părinților cu privire la cunoașterea tezaurului muzeal, a culturii naționale și universale (formarea competențelor de explorare a culturii muzeale).

Semnificația teoretică a cercetării este susținută de analiza, dezvăluirea semnificației, precizarea și delimitarea conceptelor de bază; identificarea esenței politicilor statale privind explorarea și promovarea optimă a patrimoniului muzeal; stabilirea criteriilor de clasificare a muzeelor, a specificului activității și a caracteristicilor managementului și marketingului muzeal; determinarea condițiilor și strategiilor pedagogice de eficientizare a educației muzeale a elevilor din liceu. Importanța teoretică a cercetării se observă și la nivelul elucidării conceptualizării și interpretării specificului activității socio-culturale a muzeului în contextul pedagogiei muzeale.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în validarea ansamblului de instrumente/fundamente pedagogice, concentrate în modelul vizat care prin funcționalitatea lor teoretică și praxiologică au demonstrat eficiența și suplețea lor în educația muzeală a elevilor și adulților. Cercetarea efectuată ne-a convins că întregul ansamblu de instrumente/fundamente pedagogice elaborate sunt funcționale și pot fi aplicate cu succes în activitățile cu elevii și părinții, axate pe EM. Instrumentele au fost validate în cadrul experimentului pedagogic și reprezintă fundamentele pedagogice-componentele structurale ale Modelului pedagogic al educației muzeale a elevilor din liceu, după cum urmează: Suportul epistemologic al EM (cele 10 poziții-reguli); Mizele EM; Strategiile pedagogice magistrale și operaționale ale EM; Matricea posibilităților muzeelor și formele de colaborare cu instituția de învățământ; Condițiile generale și cele psihopedagogice specifice de eficientizare a EM; Direcțiile de activitate ale managementului muzeal; Mecanismul interacționării condițiilor de eficientizare EM a elevilor din liceu; Grila criteriilor și indicatorilor de explorare eficientă a EM; Principiile EM; Proiectul instituțional de parteneriat în educație; Curriculumul Educației muzeale a elevilor și adulților; Harta muzeelor; Tehnologia educației muzeale; Programele de educație muzeală: inițiere, formare și consiliere a cadrelor didactice, a părinților și colaboratorilor muzeali.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat în cadrul experimentului pedagogic, desfășurat în patru etape (cercetare pilot/experiment preliminar; experiment de constatare, formare și verificare) pe un eșantion stratificat, alcătuit din elevi/liceeni, părinți, cadre didactice și colaboratori muzeali prin valorificarea Proiectului instituțional de parteneriat în educație și al Modelului pedagogic al EM a elevilor din liceu, care include fundamentele pedagogice/teoretico-aplicative; inclusiv prin intermediul publicațiilor științifice, a comunicărilor la seminarele metodologice, conferințele științifice naționale și internaționale, la ședințele Comisiei de Îndrumare.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE EDUCAȚIEI MUZEALE
 • 1.1. Geneza, definirea și delimitarea conceptelor de bază ale educației muzeale
 • 1.2. Politici statale privind explorarea optimă a patrimoniului muzeal
 • 1.3. Istoricul constituirii muzeelor în Republica Moldova
 • 1.4. Orientări științifice și perspective pedagogice de abordare a educației muzeale
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MUZEUL CA MEDIU DE CUNOAȘTERE ȘI PROMOVARE A CULTURII DIN PERSPECTIVĂ METODOLOGICĂ
 • 2.1. Activitatea socio-culturală a muzeului ca element de colaborare educativă muzeu-instituție de învățământ-familie-comunitate
 • 2.2. Managementul și marketingul muzeal în contextul educației muzeale
 • 2.3. Condiții pedagogice de eficientizare a educației muzeale a liceenilor în colaborarea școală-muzeu-familie-comunitate
 • 2.4. Tehnologia educației muzeale a elevilor din liceu
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. COORDONATA PRAXIOLOGICĂ A EDUCAȚIEI MUZEALE A LICEENILOR ÎN CADRUL COLABORĂRII ȘCOALĂ-MUZEU-FAMILIE-COMUNITATE
 • 3.1. Proiectarea și designul general al experimentului pedagogic
 • 3.2. Formarea competențelor de explorare a tezaurului muzeal în educația liceenilor
 • 3.3. Impactul valorificării fundamentelor pedagogice în educația muzeală a elevilor din liceu
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
CURRICULUM VITAE
ADEVERINȚĂ DE CONFIRMARE A REALIZĂRII EXPERIMENTULUI PEDAGOGIC