Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamente psihopedagogice de formare a dirigintelui ca manager al actului educativ


Autor: Calaraş Carolina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ludmila Papuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 37.015.3(043.2)С 13

Adobe PDF document 1.27 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

act educativ, manager al actului educativ, perspectiva analitică a actului educativ, profesor-diriginte, dirigenţie, educaţie permanentă, formare iniţială, formare continuă, parteneriat educaţional, competenţe ale dirigintelui, sintalitatea colectivului de elevi, model tehnologic, algoritm pedagogic sintetic, managementul imaginii, hermeneutica pedagogică, profesiogramă, autoactualizarea elevului

Adnotare

Lucrarea oferă o abordare complexă în contextul pedagogiei postmoderne asupra unei probleme pedagogice actuale – formarea iniţială şi continuă a cadrului didactic în calitate de diriginte-manager al actului educativ.

În teză sunt precizate conceptele de bază, este elaborat şi structurat cadrul conceptual, se propune interpretarea psihopedagogică a actului educativ realizat de profesorul-diriginte în configuraţia formării personalităţii elevului şi colectivului de elevi în baza unui construct psihopedagogic, elaborat în procesul investigaţiei şi definit ca perspectivă analitică a actului educativ. Perspectiva oferă posibilitatea de a diagnostica, desfăşura, prognoza, monitoriza acţiunile educative şi cele de formare-autoformare profesională.

Valoarea lucrării constă în fundamentarea psihopedagogică a unei viziuni noi de formare a dirigintelui în calitate de manager al actului educativ, axată pe o abordare sistemică a dublei profesionalizări, tratată prin prisma educaţiei permanente şi a perspectivelor analitice ale actului educativ.

În cercetare sunt analizate ideile filozofice privind managementul actului educativ (din optică epistemologică, logică, axiologică, structuralistă), concepţiile pedagogice şi psihologice cu privire la managementul educativ, dimensiunile culturii generale şi profesionale, principiile şi coordonatele educaţiei permanente în raport cu formarea iniţială şi continuă.

Investigaţia teoretică elucidează: analiza şi interpretarea actului educativ, principiile managementului educaţiei, caracteristica psihopedagogică a clasei/grupului şcolar, conţinutul şi corelarea perspectivelor analitice ale actului educativ cu specificul funcţiilor, rolurilor şi competenţelor dirigintelui, racordate la clasa de elevi şi particularităţile de vîrstă a elevilor.

Cadrul teoretic a fundamentat elaborarea instrumentelor metodologice esenţiale, aplicate ca variabile independente, implementarea cărora a asigurat soluţionarea problemei abordate şi confirmarea ipotezei formulate.

Elaborarea, determinarea şi experimentarea conţinutului perspectivelor analitice, a schemei hexagonale a acestora, a strategiilor de formare şi a elementelor de identificare a imaginii elevului, clasei de elevi, a familiei şi instituţiei de învăţămînt este pertinentă prin reflectarea variatelor aspecte ce orientează diagnoza-proiectarea-desfăşurarea-optimizarea-evaluarea-prognozarea actului educativ şi a tehnologiilor de formare iniţială şi continuă a dirigintelui.

Perspectivele analitice au orientat elaborarea matricei competenţelor dirigintelui, profesiogramei, modelului pedagogic operaţional de formare iniţială şi continuă a dirigintelui în calitate de manager al actului educativ, algoritmului pedagogic sintetic al managementului clasei de elevi, schemei procesului şi al interrelaţiilor sociopsihopedagogice şi manageriale în cadrul formării continue, a curriculumurilor şi programelor de formare/autoformare profesională. Investigaţia exeprimentală realizată a permis desfăşurarea, monitorizarea, validarea rezultatelor la nivelul formării iniţiale şi continue a profesorului-diriginte, a validat fundamentele psihopedagogice de formare iniţială şi permanentă a dirigintelui în raport cu managementul actului educativ ce vizează formarea personalităţii elevului.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Dirigintele ca manager al actului educativ din perspectivă psihopedagogică
  • 1.1. Repere conceptuale privind managementul actului educativ realizat de diriginte.
  • 1.2. Caracteristica psihopedagogică a clasei/ grupului de elevi
  • 1.3. Perspectivele analitice ale actului educativ şi specificul competenţelor dirigintelui racordate la clasa de elevi.

CAPITOLUL 2. Activitatea dirigintelui şi optimul psihopedagogic
  • 2.1. Activitatea dirigintelui: funcţii, roluri şi cultură
  • 2.2. Profesiograma dirigintelui-manager al actului educativ în contextul formării iniţiale şi continue
  • 2.3. Managementul imaginii şi activitatea educativă a dirigintelui.
  • 2.4. Proiectarea strategiilor educative aplicate în managementul clasei de elevi

CAPITOLUL 3. Procesul de formare a dirigintelui în calitate de manager al actului educativ
  • 3.1. Formarea iniţială a dirigintelui ca manager al actului educativ
  • 3.2. Diagnoza şi prognoza: estimarea eficienţei tehnologiei de formare a dirigintelui ca manager al actului educativ
  • 3.3. Autoeducaţia şi autoperfecţionarea dirigintelui în contextul educaţiei permanente