Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teoria şi metodologia transferului inovaţional în învăţământul superior


Autor: Cojocaru Victoria
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 octombrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Cuvinte Cheie

inovare/inovaţie, transfer/transfer inovaţional, neologia pedagogică, axiologia pedagogică, praxiologia pedagogică, atitudine proactivă, competitivitate, competenţa de inovare prin cercetare, doctrina transferului inovaţional, managementul schimbării, managementul inovaţiilor

Adnotare

Structura tezei. Teza include Introducerea, cinci capitole de bază, concluziile generale şi recomandări, bibliografie din 396 titluri, 8 anexe, 228 pagini de text de bază, 21 figuri, 16 tabele.

Publicaţii la tema tezei. Rezultatele obţinute sunt publicate în 32 lucrări ştiinţifice (4 monografii, 12 articole în reviste de profil, 16 comunicări la conferinţe internaţionale).

Domeniul de studiu: bazele ştiinţifice ale problematicii inovaţiei din perspectiva pedagogiei generale.

Scopul lucrării constă în stabilirea fundamentelor teoretice şi metodologice ale transferului inovaţional în învăţământul superior.

Obiectivele cercetării: analiza abordărilor transferului inovaţional în învăţământul superior în studiile ştiinţifice de actualitate; abordarea problematicii proceselor inovaţionale în teoria şi practica educaţiei din perspectiva racordării la necesităţile şcolii superioare; determinarea, pe cale inductiv-deductivă, a funda-mentelor teoretice ale transferului inovaţional; vizualizarea analitico-sintetică a situaţiei reale privind transferul inovaţional în învăţământul superior; elaborarea şi validarea experimentală a Modelului Tridimensional al Transferului Inovaţional în învăţământul superior.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este dată de fundamentarea unei direcţii noi în teoria şi practica educaţională, reprezentată de doctrina transferului inovaţional, care pune în valoare dezvoltarea competitivităţii instituţiei de învăţământ superior pe dimensiunea cercetării ştiinţifice şi formarea competenţei de inovare prin cercetare; analiza teoretică a conceptului şi procesului de transfer inovaţional ca obiect şi ca strategie a managementului schimbării.

Semnificaţia teoretică constă în argumentarea teoretică a factorilor şi condiţiilor de realizare a transferului inovaţional din perspectivă socială, mana-gerială, metodologică şi tehnologică; elaborarea MTTI, ca model pedagogic centrat pe conştientizare, ca premisă a reuşitei implementării.

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultatele cercetării contribuie la dezvoltarea teoriei şi practicii managementului inovaţional în învăţământul superior; reperele teoretice pot fi aplicate în cadrul conceptualizării managementului inovaţional la nivel de sistem; în cadrul elaborării proiectelor şi programelor de dezvoltare a instituţiilor de învăţământ superior, în cadrul formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice de la toate nivelurile sistemului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a făcut în unele instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova, în perioada anilor 2007–2009.

Cuprins


1. CONFIGURAŢII ACTUALE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN PERSPECTIVĂ INOVAŢIONALĂ
 • 1.1. Problema inovaţiilor şi transferului inovaţional în învăţământ: abordare analitică
 • 1.2. Analiza documentelor de politici educaţionale în raport cu procesele inovaţionale
 • 1.3. Tendinţe în dezvoltarea învăţământului superior
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. BAZELE TEORETICE ALE TRANSFERULUI INOVAŢIONAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
 • 2.1. Procesele inovaţionale şi de transfer ca obiect al managementului schimbării în învăţământul superior
 • 2.2. Dezvoltarea proceselor inovaţionale în învăţământ ca polistructură funcţională
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. SPECIFICUL CORELAŢIONAL AL CUNOAŞTERII CA BAZĂ A INOVĂRII
 • 3.1. Repere strategice inovaţionale în contextul cunoaşterii
 • 3.2. Societatea cunoaşterii şi implicaţiile ei educaţionale
 • 3.3. Managementul inovării în societatea cunoaşterii
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. CONCEPTUALIZAREA MODELULUI DE TRANSFER INOVAŢIONAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
 • 4.1. Abordarea sistemică a transferului inovaţional în învăţământul superior
 • 4.2. Aspecte structurale şi instrumentale ale procesului inovaţional în învăţământul superior
 • 4.3. Modelul Tridimensional al Transferului Inovaţional în învăţământul superior (MTTI)
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. VALOAREA MODELULUI TRIDIMENSIONAL AL TRANSFERULUI INOVA-ŢIONAL (MTTI) ÎN CONTEXT COMPREHENSIV-APLICATIV
 • 5.1. Determinarea nivelului de pregătire a subiecţilor educaţionali pentru inovare la nivel de atitudine
 • 5.2. Design-ul experimental şi instrumentarul de evaluare a valabilităţii Modelului Tridimen-sional al Transferului Inovaţional
 • 5.3. Realizarea experimentului de validare a Modelului Tridimensional al Transferului Inovaţional în universităţile- pilot
 • 5.4.Metodologia de aplicare a Modelului Tridimensional al Transferului Inovaţional în învăţământul superior din Republica Moldova
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5