Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Bazele pedagogice şi manageriale de dezvoltare a instituţiilor de învăţămînt complementar în Republica Moldova


Autor: Volcov Valeriu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
CSS: DH 38-13.00.01-27.03.08
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 259 titluri, 3 anexe, 129 pagini text de bază, 13 figuri şi diagrame, 6 tabele. Rezultatele obţinute sînt publicate în 12 lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice.

Domeniul de studiu: Managementul educaţional.

Scopul cercetării: determinarea, fundamentarea bazelor pedagogice şi manageriale de dezvoltare a instituţiilor de învăţămînt complementar în Republica Moldova.

Obiectivele cercetării: analiza evoluţiei sistemului de învăţămînt extraşcolar /complementar şi a tendinţelor de schimbare/dezvoltare a funcţiilor lui sociale; analiza problematicii ce vizează teoriile pedagogice şi manageriale ale învăţămîntului complementar la nivel instituţional; corelarea dezvoltării instituţiilor de învăţămînt complementar cu prevederile actelor normative şi conceptuale ale învăţămîntului formal; fundamentarea premiselor pedagogice şi manageriale de dezvoltare a instituţiilor de învăţămînt complementar în Republica Moldova; elaborarea şi validarea experimentală a modelului pedagogic şi managerial de dezvoltare a instituţiilor de învăţămînt complementar.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este obiectivată de: sistematizarea reperelor conceptuale privind dezvoltarea învăţămîntului complementar în Republica Moldova; stabilirea particularităţilor activităţii educaţionale şi manageriale în cadrul instituţiei de învăţămînt complementar; determinarea condiţiilor şi a căilor de dezvoltare a instituţiilor de învăţămînt complementar; fundamentarea metodologiei criterial-analitice de evaluare a calităţii învăţămîntului complementar la nivel instituţional. Problema ştiinţifică actuală de importanţă majoră în domeniu soluţionată constă în fundamentarea, argumentarea şi proiectarea unui model pedagogic şi managerial de dezvoltare a instituţiilor de învăţămînt complementar.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în argumentarea ştiinţifică, definirea şi abordarea în context educaţional a conceptelor de „învăţămînt complementar”, „activităţi educaţionale şi manageriale în cadrul instituţiei de învăţămînt complementar”, „bazele pedagogice şi manageriale de dezvoltare a instituţiilor de învăţămînt complementar”.

Valoarea aplicativă a lucrării: posibilitatea implementării modelului pedagogic şi managerial în diferite tipuri de instituţii de învăţămînt complementar; suportul oferit pentru elaborarea programelor de dezvoltare a instituţiilor de învăţămînt complementar; aplicabilitatea rezultatelor cercetării în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt complementar.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat la nivel instituţional în cadrul instituţiilor de învăţămînt complementar (extraşcolar), în perioada anilor 2000-2008 şi la cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice din ÎC la I.Ş.E. şi U.P.S. „I. Creangă”.

Cuprins


1. DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI COMPLEMENTAR: CADRUL ANALITIC
 • 1.1. Evoluţia sistemului de învăţămînt extraşcolar/complementar în Republica Moldova şi tendinţele de schimbare/dezvoltare a funcţiilor lui sociale
 • 1.2. Abordări conceptuale ale învăţămîntului complementar
 • 1.3. Concluzii la capitolul I

2. MANAGEMENTUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI COMPLEMENTAR: CADRUL TEORETIC
 • 2.1. Repere teoretice ale managementului învăţămîntului complementar
 • 2.2. Specificul managementului în instituţiile de învăţămînt complementar
 • 2.3. Structura organizaţională a instituţiei de învăţămînt complementar în context managerial
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. MODELUL PEDAGOGIC ŞI MANAGERIAL DE DEZVOLTARE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT COMPLEMENTAR
 • 3.1. Modelarea structural-funcţională a managementului educaţional al instituţiei de învăţămînt complementar
 • 3.2. Asigurarea ştiinţifico-curriculară a activităţii instituţiei de învăţămînt complementar (modelarea pedagogică)
 • 3.3. Evaluarea calităţii învăţămîntului complementar la nivel instituţional
 • 3.4.Validarea experimentală a modelului pedagogic şi managerial de dezvoltare a instituţiei de învăţămînt complementar
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI