Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Abordarea sociologică a raportului naţional-universal în educaţia tinerilor (Din perspectiva disciplinei Limba şi literatura română)


Autor: Adela Corina Fekete
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Vlad Pâslaru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

comunitate, constructe universale, cultură, curente culturale (naţional-universale), europenizare, etnic, etos, global, globalizare, identitate (naţional-universală), inovaţie, mediu fizic, mentalitate, multiculturalitate, naţional, naţionalism, naţionalitate, naţiune, obicei, pluricultură, socializare, sociologie, structură psihică, tradiţie, universal, universalism, universalitate, universalizare, valori

Adnotare

Cercetarea este consacrată unui subiect deosebit de actual în contextul proceselor de globalizare şi europenizare, de reformare a sistemelor de învăţământ naţionale – studiul sociologic al naţional-universalului în educaţie. Autoarea inventariază şi sistematizează caracteristici şi valori ale naţionalului şi universalului ca fenomene-principii generale, precum şi în manifestarea lor în procesul de constituire a naţiunii române, a culturii sale spirituale, a literaturii naţionale, precum şi în literatura universală, în percepţia actorilor educaţiei şi a elevilor adolescenţi, inclusiv în activitatea lor de lectură.

Se demonstrează că naţional-universalul reprezintă o dihotomie implicită atât a surselor educaţionale – spiritualităţii poporului român, literaturii naţionale, demersului educaţional modern, valorilor proiectate ale educaţiei, cât şi a procesului însuşi de formare/dezvoltare a conştiinţei identităţii naţional-universale, inclusiv conştiinţei de cititor a elevilor adolescenţi. Datele sociologice obţinute prin cercetare certifică că elevii adolescenţi moderni adeveresc, prin sistemele de valori studiate, însuşite, aşteptate, prin comportamentele comunicative, literar-artistice şi prin atitudinile faţă de valorile tradiţionale şi moderne, naţionale şi universale, caracteristici definitorii ale conştiinţei de identitate naţional-universală

În atitudinile lor faţă de valorile naţionale şi universale, adolescenţii români se încadrează perfect în tendinţele globalizării şi europenizării, însă au nevoie şi de un cadru teoretic şi experienţial educaţional favorabil, sugerează îmbunătăţiri ale educaţiei la nivelul sistemelor de obiective, conţinuturi educaţionale ale disciplinelor şcolare, metodologii educaţionale, care să ia în consideraţie nu numai demersul social formulat de adulţi pentru educaţia tinerilor dar şi aşteptările tinerilor înşişi. Ca cititori de opere literare, adolescenţii integrează în experienţele lor estetice şi literare şi valori generale, obţinute din alte domenii ale cunaşterii şi practicii de viaţă.

S-a constatat că, în aşteptările lor, adolescenţii exprimă, în general, aceleaşi valori ca şi populaţia adultă a unor ţări europene dezvoltate, în opţiunile lor figurând ca instituţii dominante de formare social-culturală familia şi şcoala, precum şi sisteme de valori aferente formării conştiinţei identităţii naţional-universale.

Valorile produse de cercetarea sociologică a naţional-universalului în educaţie sunt aplicabile în procesul de proiectare şi realizare efectivă a procesului educaţional viu în cadrul disciplinei şcolare Limba şi literatura română (maternă), al activităţilor de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice şclare.

Cuprins


CAPITOLUL I. Raportul naţional-universal în educaţie
 • 1.1. Dimensiunea istorică şi culturală a conceptului de naţional
 • 1.2. Universalul ca dimensiune perenă a educaţiei
 • 1.3. Poporul român între identitatea naţională şi integrarea în spaţiul public european
 • 1.4. Naţional-universalul în cultură, literatură şi artă
 • 1.4.1. Coordonatele social-istorică şi cultural-artistică ale naţionalului şi universalului
 • 1.4.2. Curente şi mişcări culturale şi literar-artistice
 • 1.4.3. Raportul naţional - universal în literatura română
 • 1.5. Valorile naţionale şi educaţia

CAPITOLUL II. Valori ale naţional-universalului în axiologia elevilor contemporani
 • 2.1. Reprezentarea conceptului de naţional în percepţia adolescenţilor
 • 2.1.1. Valori tradiţionale vs. universale în percepţia şi practica adolescenţilor
 • 2.1.2. Modelul românesc de familie
 • 2.2. Factorul psihologic în formarea identităţii naţional-universale
 • 2.3. Formele personalităţii în reflectarea/definirea naţionalul-universalului
 • 2.4. Atitudinile liceenilor şi adulţilor faţă de valorile naţional-universale ale contemporaneităţii
 • 2.4.1. Atitudini faţă de simbolurile naţional-universale contemporane
 • 2.4.2. Valorile educaţiei: atitudini liceene vs. atitudini europene
 • 2.5. Gradul de inserţie socio-culturală a liceenilor prin valori
 • 2.6. Valorificarea metodologiilor educaţionale tradiţionale vs. moderne
 • 2.7. Sursele de formare la adolescenţi a valorilor naţional-universalului