Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea limbajului scris la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport


Autor: Timuş Maria
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Vlad Pâslaru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Consultant ştiinţific: Sergiu Danail
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 februarie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.65 Mb / în română

Teza

CZU 81.0:796.07705(043.2)

Adobe PDF document 3.20 Mb / în română
258 pagini


Cuvinte Cheie

competenţe comunicative scrise, limbaj scris, comunicarea verbală, comunicare didactică, competenţe integrative, pregătire pe etape, proces educaţional

Adnotare

Structura tezei. Introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie 262 surse, 20 anexe, 141 pagini de text de bază, 21 figuri, 25 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pedagogie.

Scopul cercetării l-a constituit determinarea bazelor teoretice şi metodologice de formare la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport a competenţelor de limbaj profesional scris. Obiectivele cercetării:1.Studiul teoriei şi practicii de formare studenţilor a limbajului profesional scris. 2. Aprecierea nivelului de formare a limbajului profesional scris la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport. 3. Determinarea conţinutului şi metodologiei de formare la studenţi a competenţelor LPS. 4. Elaborarea teoretică şi argumentarea experimentală a programei de formare pe etape la studenţi a LPS în cadrul lecţiilor de auditoriu şi a practicii pedagogice.

Noutatea şi originalitatea cercetării constă în soluţionarea problemei de formare studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport a competenţelor de limbaj profesional scris în baza abordării sistemice a activităţii comunicative pedagogice în aspectele retrospectiv, structural şi funcţional, ceea ce a permis sintetizarea, drept constante didactice fundamentale,a triadelor cognitiv-operaţionalvaloric- atitudinal – învăţare, instruire, educare, şi corelativ-competenţional- categorial – cognitive, operaţionale şi valoric-atitudinal, care, în unitatea lor, conţin un potenţial integrativ de realizare a procesului de învăţământ.

Problema ştiinţifică importanţă soluţionată în domeniu constă în determinarea teoretică şi empirică a conţinutului competenţelor profesionale pedagogice ale limbajului scris necesare profesorului de educaţie fizică, în aprecierea nivelului de formare al acestuia la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport în sistemul lecţiilor şi practicii pedagogice, precum şi în argumentarea ştiinţifico-teoretică a metodologiei de formare la profesorii de educaţie fizică a limbajului profesional, forma scrisă, care include programa sintetico-analitică şi conţinutul mijloacelor şi metodelor adecvate, precum şi formele de organizare a procesului educaţional, care asigură competenţele cognitive, operaţionale şi valorico-poziţionale ale specialistului.

Importanţa teoretică a cercetării constă în fundamentarea unei programe de formare etapizată a competenţelor limbajului profesional scris pe efectele progresive denotate de categoriile cunoaşterii - gnostic-empiric-logic şi de cele ale competenţei - conceptual-instrumental-contextual.

Valoarea aplicativă a cercetării este dată de: instrumentarea metodologică a unei componente definitorii în pregătirea profesonală a cadrelor didactice din sistemul educaţiei fizice – comunicarea didactică, aspectul limbajului profesional scris; Modelul teoretic al programei de formare etapizată a competenţelor LPS şi de programa tematico-analitică de formare etapizată a competenţelor LPS; sistemul de evaluare a nivelului de formare a competenţelor LPS; metodologia specifică de formare a competenţelor LPS studenţilor şi profesorilor de educaţie fizică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice
Rezultatele obţinute au fost verificate şi implementate în cadrul procesului instructiv-educativ al disciplinelor de studii „Comunicarea profesională a specialistului de cultură fizică şi sport” desfăşurat la Facultatea Sport, specializarea Teoria şi metodologia activităţii motrice şi „Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică” desfăşurat la Facultatea Pedagogie, specializarea Tehnologii de educaţie şi instruire motrică cu studenţii ciclului II din cadrul USEFS RM, precum şi în cadrul practicii pedagogice şcolare.

Cuprins


1. PROBLEME TEORETICO-METODICE ALE LIMBAJULUI PROFESIONAL AL SPECIALIŞTILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
 • 1.1. Aspecte lingvistice ale limbajului scris
 • 1.2. Specificul limbajului profesional scris în domeniul educaţiei fizice şi sportului
 • 1.3. Abordări contemporane privind procesul şi mecanismele de formare a competenţelor limbajului profesional scris
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2 CADRUL METODOLOGIC ŞI ORGANIZAŢIONAL AL CERCETĂRII
 • 2.1. Metodologia şi organizarea cercetării
 • 2.2. Limbajul profesional scris şi formele simple de practicare ale acestuia la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport
 • 2.3. Limbajul ştiinţifico-profesional scris şi formele complexe de practicare ale acestuia la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3 DETERMINAREA NIVELULUI DE POSEDARE AL LIMBAJULUI PROFESIONAL, FORMA SCRISĂ LA STUDENŢII EŞANTIOANELOR EXAMINATE
 • 3.1. Rezultatele autoevaluării nivelului de posedare al limbajului profesional, forma scrisă la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport
 • 3.2. Rezultatele evaluării nivelului de posedare al limbajului profesional, forma scrisă la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. CONCEPŢIA ŞI DESCRIEREA PROGRAMEI CURSULUI OPŢIONAL „FORMAREA LIMBAJULUI PROFESIONAL SCRIS”
 • 4.1. Evaluarea şi autoevaluarea competenţelor limbajului profesional scris de către profesorii şi studenţi de educaţie fizică şi sport
 • 4.2. Programa formării pe etape a limbajului profesional scris la studenţii de educaţie fizică şi sport
 • 4.3. Criterii ale eficienţei programei „Formarea limbajului profesional scris” şi valori ale limbajului profesional scris al studenţilor de cultură fizică
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI