Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Eficientizarea lecțiilor de educație fizică din învățământul gimnazial prin intermediul metodei jocului și competiției


Autor: Delipovici Irina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Veaceslav Manolachi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Raisa Moroşan
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.25 Mb / în română

Teza

CZU CZU:373.1(043.3):796.011

Adobe PDF document 5.31 Mb / în română
162 pagini


Cuvinte Cheie

metodologie, lecții de educație fizică, adolescenți, metoda jocului și competiției, dezvoltarea fizică, funcțiile organismului, pregătirea motrice.

Adnotare

Domeniul de studiu: pedagogia educației fizice.

Scopul cercetării rezidă în elaborarea și argumentarea experimentală a metodologiei implementării metodei jocului și competiției în cadrul lecțiilor de educație fizică din ciclul gimnazial de învățământ.

Obiectivele cercetării: 1.Analiza bibliografiei de specialitate privind particularitățile organizării procesului instructiv-didactic la disciplina ”Educația fizică” în ciclul gimnazial de învățământ. 2.Anchetarea adolescenților și profesorilor de educație fizică în vederea argumentării necesității eficientizării lecțiilor de educație fizică la această etapă de învățământ. 3. Elaborarea metodologiei implementării metodei jocului și competiției în cadrul lecțiilor de educație fizică din gimnaziu. 4.Verificarea și argumentarea experimentală a eficienței implementării metodologiei elaborate de autor.

Noutatea şi originalitatea științifică a lucrării rezidă din faptul că a fost elaborată și argumentată experimental metodologia implementării metodei jocului și competiției în cadrul lecțiilor de educație fizică din gimnaziu, iar eficiența acestui proces a fost determinată atât prin prisma analizei dinamicii anuale a nivelului de pregătire motrice a adolescenților, cât și a indicilor stării de sănătate și a satisfacției adolescenților de calitatea lecțiilor, ceea ce o deosebește esențial de alte lucrări de acest gen.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cercetare rezidă în eficientizarea lecțiilor de educație fizică în ciclul gimnazial de învățământ prin fundamentarea metodologiei de implementare a metodei jocului și competiției, elaborate de autor, ceea ce va conduce la creșterea atractivității lecțiilor pentru adolescenți, la îmbunătățirea indicilor stării de sănătate și a nivelului de pregătire motrice a acestora, la creșterea încrederii elevilor în sine.

Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în argumentarea eficienței implementării metodologiei elaborate de autor, exprimată prin perfecționarea indicilor stării de sănătate a adolescenților, îmbunătățirea nivelului de pregătire motrice și a încrederii elevilor în sine, prin creșterea gradului de satisfacție a acestora de calitatea lecțiilor de educație fizică. Rezultatele obținute contribuie la extinderea spectrului de cunoștințe necesare specialiștilor din domeniul culturii fizice.

Valoarea aplicativăa lucrării rezidă din posibilitatea folosirii ample a metodologiei elaborate de autor de către cadrele didactice de profil în scopul eficientizării lecțiilor de educație fizică în gimnaziu. Rezultatele obținute vin să completeze bazele de date teoretice și practice din domeniul educației fizice școlare.

Implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele cercetărilor sunt implementate în cadrul lecţiilor de educaţie fizică din Liceul Teoretic ”Pro Succes” și Liceul Teoretic„M. Sadoveanu” în mun. Chişinău, precum şi în procesul de instruire a viitorilor profesori de educație fizică și de formare continuă a cadrelor didactice din domeniul culturii fizice în USEFS.

Cuprins


INTRODUCERE

1. PARTICULARITĂȚILE ORGANIZĂRII PROCESULUI INCTRUCTIV-DIDACTIC LA DISCIPLINA ”EDUCAȚIA FIZICĂ” ÎN CICLUL GIMNAZIAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 • 1.1. Analiza situației din domeniul educației fizice a elevilor
 • 1.2. Particularitățile de vârstă (psihologice, morfologice, funcționale și motrice) ale elevilor din clasa a IX-a
 • 1.3. Metoda jocului și cea competițională – rolul lor în educația fizică a adolescenților
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CONTRIBUȚIA REZULTATELOR SONDAJELOR DE OPINIE ÎN ELABORAREA METODOLOGIEI DE IMPLEMENTARE A JOCULUI ȘI COMPETIȚIEI ÎN CADRUL LECȚIILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ DIN GIMNAZIU

 • 2.1. Organizarea cercetării
 • 2.2. Analiza opiniilor adolescenților privind motivația frecventării lecțiilor de educație fizică
 • 2.3. Anchetarea profesorilor de educație fizică și analiza răspunsurilor
 • 2.4. Elaborarea metodologiei implementării metodei jocului și competiției în cadrul lecțiilor de educație fizică cu adolescenții
 • 2.5. Metode de investigații științifice
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. VERIFICAREA ȘI ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENȚEI METODOLOGIEI IMPLEMENTĂRII METODEI JOCULUI ȘI COMPETIȚIEI ÎN CADRUL LECȚIILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ CU ADOLESCENȚII

 • 3.1. Aprecierea dinamicii anuale a indicilor dezvoltării fizice a elevilor
 • 3.2. Estimarea dinamicii anuale a structurii lotului experimental în dependență de armonia dezvoltării fizice a adolescenților
 • 3.3. Analiza dinamicii anuale a indicilor stării funcționale a sistemelor de organe
 • 3.4. Evaluarea nivelului de pregătire fizică generală a adolescenților în dinamică anuală
 • 3.5. Estimarea satisfacției și încrederii în sine a adolescenților la lecțiile experimentale de educație fizică la finele anului de învățământ
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI