Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iulie /

Rolul competenţelor de marketing în promovarea serviciilor sportive


Autor: Amelicichin Ecaterina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Liliana Budevici-Puiu
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 iulie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.12 Mb / în română

Teza

CZU 339.13.017+796.01 378.096 + 339.13.017

Adobe PDF document 2.36 Mb / în română
136 pagini


Cuvinte Cheie

cercetare de marketing, model, competenţe de marketing, dezvoltare personală, servicii sportive, organizaţie sportivă

Adnotare

Domeniul de studiu: pedagogie.

Obiectivele cercetării: 1. Studierea teoriei şi practicii actuale cu privire la formarea competenţelor de marketing, de cercetare de marketing la viitorii specialişti din domeniu. 2. Elaborarea modelului nou de formare a competenţelor de marketing necesare viitorilor specialişti din domeniu pentru promovarea serviciilor sportive, în cadrul activităţilor instructiv – educative, de lucru individual şi al stagiilor de practică managerială de specialitate. 3. Metodologia utilizării modelului elaborat în procesul de studiere a disciplinei „Metodologia cercetării de marketing”. 4. Validarea prin experiment pedagogic a eficienţei modelului şi metodologiei elaborate pentru formare a competenţelor de marketing.

Noutatea și originalitatea cercetării constă în fundamentarea modelului de formare a competenţelor de marketing la viitorii specialişti în domeniul educaţiei fizice şi sportului în procesul de studiere a disciplinei „Metodologia cercetării de marketing”. Concret au fost elaborate şi implementate în procesul instructiv–educativ de la facultățile de profil: conţinutul optimizat al programei şi cursului teoretic „Metodologia cercetării de marketing”, precum şi ghidul metodico - practic la disciplina de studiu axat pe modele de învăţare în cadrul activităţilor individuale şi în stagiile de practică. S-a stabilit eficienţa cursului teoretico-practic “Probleme actuale ale cercetării de marketing în domeniul culturii fizice”, utilizând elementele cheie ale modelului nou de formare a competenţelor de marketing necesare viitorilor specialişti din domeniu pentru promovarea serviciilor sportive, în cadrul activităţilor instructiv – educative, de lucru individual şi al stagiilor de practică managerială de specialitate.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în determinarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale eficientizării procesului de studiere a disciplinei „Metodologia cercetării de marketing”, fapt ce a condus la elaborarea modelului orientat spre procesul de formare a competenţelor de marketing la viitoarele cadre calificate din domeniu. De asemenea, complexul de competenţe profesionale şi a celor de marketing ale masteranzilor ne-a permis selectarea, organizarea, fundamentarea teoretică şi experimentală a conţinuturilor curriculare (flexibile, permeabile, dinamice şi generatoare de strategii personalizate de autoinstruire) a cursului „Metodologia cercetării de marketing”, al ghidului teoretico-practic, fapt ce a condus la eficientizarea pregătirii specialistului din domeniu.

Semnificaţia teoretică constă în studierea efectului aplicării în procesul de predare şi învăţare a cursului „Metodologia cercetării de marketing” şi al specializării viitoarelor cadre din domeniu. Din argumentarea teoretică și experimentală, a dobândirii competenţelor de marketing de către viitorii specialişti din domeniu s-a stabilit importanța acestora în promovarea serviciilor sportive şi a organizaţiilor sportive.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de aprobarea cu succes şi aplicarea în procesul didactic din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a modelului elaborat pentru studierea disciplinei „Metodologia cercetării de marketing” centrată pe formarea competenţelor de marketing şi posibilitatea utilizării acestuia în procesul de promovare a serviciilor sportive.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICO–METODICE ŞI ŞTIINŢIFICE ALE FORMĂRII SPECIALIŞTILOR ÎN DOMENIUL MARKETINGULUI SPORTIV
 • 1.1. Aspecte teoretico – metodice ale cercetării de marketing
 • 1.2. Aplicarea marketingului în sport 20 1.3. Formarea specialiştilor în domeniul marketingului sportiv
 • 1.4. Rolul cercetării de marketing în fundamentarea politicii de comunicare a organizaţiilor sportive
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL METODOLOGIC AL PREGĂTIRII STUDENŢILOR (CICLUL II) LA DISCIPLINA DE STUDIU “METODOLOGIA CERCETĂRII DE MARKETING”

 • 2.1. Etapele şi metodele cercetării ştiinţifice
 • 2.2. Studiu privind rolul cercetării de marketing în dezvoltarea durabilă a organizaţiilor sportive
 • 2.3. Abordarea marketingului social al instituţiei de învăţământ superior de educaţie fizică şi sport bazată pe imagine
 • 2.4. Analiza documentelor de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv–educativ la disciplina „Metodologia cercetării de marketing”
 • 2.5. Necesitatea dobândirii competenţelor şi cunoştinţelor de marketing de către specialistul din domeniu
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA TEORETICĂ ŞI EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢEI FORMĂRII COMPETENŢELOR DE MARKETING LA DISCIPLINA “METODOLOGIA CERCETĂRII DE MARKETING”

 • 3.1. Evaluarea rezultatelor academice în baza datelor obţinute prin pilotarea noului curs elaborat la disciplina “Metodologia cercetării de marketing”
 • 3.2. Eficacitatea studiului individual, componentă esenţială a procesului instructiv
 • 3.3. Eficienţa programului de practică managerială asupra învăţării studenţilor de la facultăţile cu profil sportiv
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI